21059_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
21059
Stor økning i klimagassutslippene
statistikk
2008-05-13T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft1990-2007, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor økning i klimagassutslippene

Etter to år med nedgang gikk klimagassutslippene opp nesten 3 prosent i 2007 i forhold til året før. Det har aldri før blitt beregnet høyere utslipp for Norge.

Utvikling i klimagassutslipp 1990-2007* og utslippskvote 2008-2012. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp av klimagasser, etter kilde. 1990-2007*. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Dette viser nye foreløpige utslippstall som Statistisk sentralbyrå (SSB) lager i nært samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

De samlede norske klimagassutslippene var på 55,0 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2007. Dette er 1,5 millioner tonn eller 2,7 prosent mer enn i 2006, og en oppgang på nær 11 prosent sammenliknet med 1990. Etter to år med nedgang i utslippene, blant annet på grunn av redusert produksjon av råolje, var de i 2007 noe over nivået i det tidligere toppåret 2004.

Den viktigste årsaken til veksten i klimagassutslippene var tekniske problemer i forbindelse med oppstarten av LNG-anlegget (anlegg for mottak og prosessering av naturgass) på Melkøya utenfor Hammerfest. Fortsatt vekst i veitrafikken og økt metallproduksjon var også med på å drive utslippene oppover, mens redusert råoljeproduksjon og installering av ny teknologi i industrien motvirket oppgangen.

Det er industrien, olje- og gassvirksomheten og veitrafikken som er de største bidragsyterne til klimagassutslippene med 72 prosent av de samlede utslippene i 2007.

Olje- og gassvirksomheten øker utslippene

Drøyt 1,6 millioner tonn CO2 ble sluppet ut fra Melkøya i 2007, det aller meste fordi gass måtte brennes av (fakles) på grunn av tekniske problemer med produksjonen. Ved regulær drift av anlegget er utslippet forventet å være om lag 1 million tonn CO2. Utslippene fra andre deler av olje- og gassvirksomheten fortsatte derimot å synke i 2007, på grunn av redusert produksjon av råolje. Til tross for redusert produksjon på sokkelen, førte aktiviteten på Melkøya til at de samlede utslippene fra denne virksomheten økte med nær 11 prosent fra 2006 til 2007. Utslippene fra olje- og gassvirksomheten ble nesten doblet fra 1990 til 2007.

Utslipp av klimagasser. 1990-2007*. Indeks 1990=1,0

Stadig høyere utslipp fra veitrafikk

Utslippene fra veitrafikk fortsatte å øke også i 2007 som følge av generell trafikkvekst. 10,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter ble sluppet ut i 2007. Dette er 3 prosent mer enn året før, og veitrafikken utgjorde dermed 19 prosent av de samlede norske klimagassutslippene. Bedre teknologi og overgang fra bensin- til dieseldrevne kjøretøyer har ført til at veksten i utslippene har vært mindre enn trafikkveksten. Overgang til kjøp av dieseldrevne personbiler har blitt stimulert av innføringen av et CO2-ledd i engangsavgiften på personbiler fra 1. januar 2007, noe som har medført at bensinbiler har blitt dyrere enn dieselbiler. I 2006 var litt mindre enn halvparten av solgte nye personbiler dieseldrevne, mens i 2007 gjaldt dette tre av fire personbiler.

Ny teknologi reduserte utslipp fra industrien

På tross av økt aktivitet og økte utslipp fra metallproduksjon, gikk utslippene fra industrien totalt ned fra 15 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2006 til 14,7 millioner tonn i 2007. Dette skyldes hovedsakelig satsing på miljøteknologi i kjemisk industri.

CO2 er fortsatt hovedproblemet

Klimagasser er her en samlebetegnelse på de seks gassene som omfattes av Kyoto-protokollen: karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og de tre fluorholdige gasstypene HFK-er, PFK-er og svovelheksafluorid (SF6). CO2 utgjorde i 2007 nær 82 prosent av de samlede klimagassutslippene, mens metan og lystgass sto for til sammen 16 prosent målt i tonn CO2-ekvivalenter. De fluorholdige gassene sto for knappe 3 prosent av utslippene i 2007. Siden 1990 har CO2-utslippene økt med 29 prosent, mens utslippene av de fluorholdige gassene er redusert med til sammen hele 74 prosent.

Om utslippsregnskapet

Tallene som presenteres i denne artikkelen er foreløpige, men regnes likevel som forholdsvis sikre, særlig når det gjelder totalutslippene. Det blir imidlertid ikke gitt detaljerte tabeller med kilde- eller næringsfordelte utslipp for 2007. Dette blir publisert i februar 2009.

Se nærmere dokumentasjon av utslippsregnskapene . Se også informasjon om klimagasser og oppvarmingspotensial . Les mer om klimagassutslipp i rapporten Utslipp av klimagasser i Norge - i dag, i går og den nære framtid . Se også utslippstall for NMVOC, nitrogenoksider og ammoniakk .

Om Kyotoprotokollen og Norges forpliktelse

Industriland som har ratifisert Kyotoprotokollen har fått en nasjonal utslippstildeling (assigned amount units, såkalte AAU-kvoter) for perioden 2008-2012. Hvis landenes utslipp overstiger denne tildelingen, må de som et supplement til nasjonale utslippsreduksjoner, kjøpe kvoter ved å benytte de såkalte Kyoto-mekanismene. Dette innebærer blant annet kjøp av kvoter fra andre industrilands utslippstildeling eller finansiering av godkjente prosjekter for utslippsreduksjoner i utviklingsland (CDM - Clean Development Mechanism, den grønne utviklingsmekanismen).

Norges utslippstildeling for perioden 2008-2012 er på 250,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter (1 prosent mer enn 1990-utslippet for hvert av årene 2008-2012). I 2007 var Norges samlede klimagassutslipp på om lag 55 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Regjeringens framskriving antyder at Norges utslipp kan komme til å øke til 58,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2010 (Framskriving: St.meld. nr. 1 (2007-2008) Nasjonalbudsjettet 2008). Hvis utslippene holder seg rundt 2010-nivået i hele Kyoto-perioden, får Norge et behov for kvotekjøp i størrelsesordenen 42 millioner tonn for hele perioden 2008-2012.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB