21067_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
21067
Økt strømforbruk gav mindre klimagassutslipp
statistikk
2006-05-11T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft1990-2005, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt strømforbruk gav mindre klimagassutslipp

I 2005 gikk de norske klimagassutslippene ned 700 000 tonn, eller 1 prosent. Årsaken var redusert forbruk av fyringsoljer trolig på grunn av høye oljepriser. Det har også vært nedgang i utslipp fra deler av utslippsintensiv industri.

De norske utslippene av klimagasser gikk ned omtrent 700 000 tonn CO2-ekvivalenter eller 1 prosent i 2005, viser foreløpige beregninger som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT).

Det er flere forhold som har ført til nedgangen, men to årsaker er tydeligere enn andre. For det første gikk forbruket av fyringsoljer og fyringsparafin betydelig ned i 2005, sammenlignet med året før. Salget av fyringsoljer ble redusert med hele 25 prosent i 2005. Grunnen til dette var trolig at høyere oljepriser førte til at mange brukere både i industrien, husholdningene og andre næringer gikk fra å bruke olje til strøm for å dekke sitt energibehov. Foreløpig energibalanse for Norge viste at forbruket av strøm steg med 2 prosent i 2005 og aldri har vært høyere.

Den andre hovedårsaken er at det har vært en nedgang i utslipp fra industriprosesser. Dette skyldes først og fremst at produksjonen i flere industrinæringer med store utslipp har gått ned. I tillegg er det gjennomført flere tiltak i deler av prosessindustrien som har redusert utslippene de siste ti årene, også fra 2004 til 2005. Selv om det har vært en nedgang i utslipp fra industriprosesser totalt sett, så er det også næringer som har økt sin produksjon og dermed utslipp. De foreløpige tallene tyder på at blant annet samlede klimagassutslipp fra produksjon av aluminium økte i 2005 mens utslippet per produsert enhet ble redusert.

Utslipp av klimagasser. 1990-2005. Indeks 1990=1,0

Utvikling i klimagassutslipp. 1990-2005. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslippene fra transport fortsatte å øke

Veitrafikken, som sammen med olje- og gassvirksomheten har drevet veksten i CO2-utslippene fra 1990 til 2004, økte utslippene også i 2005. Det var også økte utslipp fra både innenriks sjøfart og innenriks luftfart. Utslippsveksten er knyttet til økt salg av drivstoff på grunn av økt aktivitetsnivå. Tallene for utslipp fra innenriks sjøfart er imidlertid spesielt usikre i disse foreløpige beregningene. Utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart er ikke med i tallene.

Olje- og gassvirksomheten har drevet veksten i de samlede klimagassutslippene de siste årene. I 2005 holdt CO2-utslippene seg noenlunde stabile mens NOX-utslippene økte (se artikkel her ). At ikke CO2-utslippene også økte skyldes at prosessutslippene av CO2 har blitt redusert gjennom tiltak for å gjenvinne VOC-damp ved lasting av råolje offshore. Det er ikke prosessutslipp av NOX fra olje- og gassvirksomheten.

Det er knyttet en del usikkerhet til de kildefordelte utslippene. Utslippsendringene i den enkelte kilde vil bli nøyaktigere spesifisert når 2005-tall publiseres i februar 2007.

Trolig ikke varig trendbrudd

Selv om klimagassutslippene fra enkelte kilder altså har gått noe ned i 2005, har vi ingen holdepunkter som tyder på at dette er starten på en nedadgående trend.

Utslippene fra veitrafikk har økt nesten hvert eneste år siden 1990, og det er ventet at disse vil fortsette å øke. Utslippene fra olje- og gassvirksomheten ventes også å stige betydelig i årene framover, ettersom gassproduksjonen ikke har nådd toppen. Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet antyder i sitt faktahefte som ble presentert i april 2006, at CO2-utslippene fra petroleumssektoren vil øke betydelig allerede i år.

Ferske tall for salg av petroleumsprodukter viser at det samlede salget har økt med nær 8 prosent i 1. kvartal 2006 sammenlignet med tilsvarende tall for året før. Om forbruket, og dermed også utslippene, vil øke samlet sett i løpet av 2006, gjenstår å se. Dette avhenger av hvor kald vinteren er, forholdet mellom pris på elektrisitet og olje og om den forventede økningen i bruk av biobrensler faktisk inntrer.

Nedgangen i utslippene fra prosessindustrien vi har sett de siste årene, kan imidlertid karakteriseres som et brudd med tidligere trend, og skyldes blant annet gjennomførte tiltak og redusert produksjon i deler av industrien. Tiltak har også redusert utslippene fra for eksempel avfallssektoren og bruk av HFK i kjølebransjen.

9 prosent vekst siden 1990

I perioden fra 1990 til 2005 har de samlede klimagassutslippene økt med omtrent 9 prosent eller 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Veksten har som nevnt hovedsakelig blitt drevet fram av en betydelig oppgang i utslippene fra olje- og gassvirksomheten på sokkelen og fra veitrafikken.

Utslipp av klimagasser, etter kilde. 1990-2004. Indeks 1990=1,0

Veksten på sokkelen skyldtes økt oljeproduksjon og etter hvert også økt gassproduksjon. Utslippene stammer hovedsakelig fra produksjon av elektrisk kraft som er nødvendig i forbindelse med utvinningen av olje og gass. Økningen fra veitrafikken skyldes at det stadig kjøres mer bil i Norge, blant annet som en følge av velstandsutviklingen i Norge og økt krav til mobilitet.

Om Kyoto-protokollen

163 land har hittil ratifisert Kyoto-protokollen (18. april 2006). Av disse har 36 industriland, herunder Norge, en nasjonal utslippstildeling for perioden 2008-2012. I den grad landenes utslipp overstiger tildelingen, må de erverve ytterligere utslippsrettigheter ved å benytte de såkalte Kyoto-mekanismene, herunder kjøp av utslippsrettigheter fra andre industriland med en nasjonal kvote og ved å finansiere godkjente prosjekter for utslippsreduksjoner i utviklingsland (CDM - Clean Development Mechanism, den grønne utviklingsmekanismen).

CO2 er hovedproblemet

Klimagasser er her en samlebetegnelse på de seks gassene som omfattes av Kyoto-protokollen, nemlig gassene karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og de tre fluorholdige gassene HFKer, PFKer og svovelheksafluorid (SF6) ( les mer ). CO2 utgjorde i 2005 nesten 80 prosent av klimagassutslippene. Siden 1990 har CO2-utslippene økt med 25 prosent, mens utslippene av de fluorholdige gassene er redusert med til sammen 72 prosent.

Norges utslippstildeling i Kyoto-perioden fastsettes

På bakgrunn av tallene som presenteres her, skal Norge i løpet av året levere sin såkalte initielle rapport til FNs klimakonvensjon ( les mer hos SFT ). I denne rapporten skal utslippsgrunnlaget for Norges tillatte nasjonale utslippstildeling for Kyoto-perioden 2008-2012 tallfestes endelig. Det er utslippstallene for 1990 som utgjør beregningsgrunnlaget for tildelingen. Våre beregninger viser at Norges utslipp av klimagasser i 1990 var på 49,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Norges utslipp i hele Kyoto-perioden skal da begrenses til 251,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter (49,8 millioner tonn * 1,01 * 5), men dette kan altså innfris enten ved å redusere egne utslipp eller ved å benytte seg av Kyoto-mekanismene.

Tall til Gøteborg-protokollen også publisert i dag

Betydelige NOX-reduksjoner må til (Dagens statistikk, 11. mai 2006)

Dokumentasjon

The Norwegian Emission Inventory. Documentation of methodologies for estimating emissions of greenhouse gases and long-range transboundary air pollutants (Rapport 2005/28) (Ny versjon publiseres før sommeren)

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB