21091_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
21091
Fortsatt økning i klimagassutslippene
statistikk
2000-03-17T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft1999, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økning i klimagassutslippene

De samlede utslippene av klimagasser i Norge økte med 2 prosent fra 1998 til 1999. Utslippene av CO2 økte med 1 prosent. Utviklingen i de totale klimagassutslippene fra 1990 til 1999 har vært på 9 prosent. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Gjennom Kyoto-protokollen har Norge forpliktet seg til å ikke øke de samlede klimagassutslippene mer enn 1 prosent av nivået i 1990 i perioden 2008-2012.

Økningen i CO2-utslipp fra 1998 skyldes hovedsakelig økte utslipp fra transport. Særlig har det vært en stor økning i utslipp fra luftfart, mer enn 10 prosent, samt dieseldrevne personbiler og tungtransport med 8 prosent. Utslippene fra olje- og gassutvinning var omtrent uendret. Oljeproduksjonen var omtrent som året før, mens gassproduksjonen økte. Utslipp knyttet til kraftproduksjon på sokkelen ble redusert med 8 prosent, mens utslippene fra forbrenning av naturgass uten energiutnyttelse (fakling) økte med mer enn 40 prosent på grunn av oppstart av nye felt og produksjonsproblemer. Utslippene fra prosessindustrien gikk ned med 2 prosent som følge av redusert produksjon av noen typer kjemiske råvarer og ferrolegeringer.

 Totale utslipp av klimagasser. Millioner tonn CO2-ekvivalenter. 1990-1999

Utslipp fra olje- og gassutvinning har bidratt mest til økningen i CO2-utslipp siden 1990, tett fulgt av veitrafikk og forbrenning i industrien. Utslipp fra oljefyring i husholdningene og prosessutslipp fra produksjon av kjemiske råvarer har gått ned, for øvrig har utslippene fra alle de viktigste kildene økt. Veksten i utslipp på 20 prosent er allikevel mye lavere enn veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) i samme periode, som var på 35 prosent. Norge har oppnådd en bedre energiutnyttelse per krone verdiskapning i alle næringer. Økningen i utslippene fra veitrafikk på 18 prosent skyldes særlig økt godstransport på vei siden 1990 (mer enn 50 prosent). Persontransporten har økt mindre, omtrent 10 prosent.

Det har bare vært små endringer i metanutslippene fra 1998 til 1999. Utslippene har imidlertid økt med 10 prosent siden 1990. Økte utslipp fra lasting av råolje på skip har bidratt mest til denne økningen, etterfulgt av landbruk og avfallsfyllinger. Tiltak som forbud mot å deponere våtorganisk avfall, innføring av sluttbehandlingsavgift, krav om avbrenning av metangass samt kildesortering og gjenvinning av avfall har allikevel bremset veksten i utslipp.

Lystgassutslippene økte med 5 prosent fra 1998 til 1999, hovedsakelig som følge av økte utslipp fra prosessindustrien. Denne industriens utslipp er imidlertid redusert siden 1990. Økte utslipp fra veitrafikk, som en uønsket bieffekt av at flere biler har katalysator, bidrar til at de totale utslippene av lystgass allikevel har økt med nesten 4 prosent siden 1990.

Statistikken over utslipp til luft utarbeides i et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn. Endelige utslippstall for 1999 fordelt på kilde, næring og kommune vil foreligge mot slutten av 2001.

Se også:
Lavere bensinavgift - Kan gi 450 000 tonn mer CO 2