Statistikkområde

Natur og miljø: Areal

Alt innhold for delområdet areal

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Meir omdisponering av dyrkbar jord

  Frå 2019 til 2020 auka vedtatt omdisponering av dyrkbar jord med 1 700 dekar, eller 36 prosent, til 6 500 dekar. For dyrka jord var det ein auke på 100 dekar til 3 900 dekar.

  Artikkel
 • Byer og miljø

  Rapporter 2021/15

  Denne rapporten inneholder utvalgte indikatorer og statistikk som beskriver miljøstatus og miljøutviklingen i de ni største byområder og fem storbyer i Norge.

  Publikasjon
 • Transformasjonsområder

  Notater 2021/15

  Dette prosjektet hadde som mål å utvikle metoder for å kunne benytte digitale kartdata og matrikkeldata for å identifisere by- og tettstedsområder der det har skjedd en transformasjon i perioden 2011-2020.

  Publikasjon
 • Tilgangen til rekreasjonsområder tryggere

  I 2020 hadde over halvparten av befolkningen bosatt i tettsteder trygg tilgang til rekreasjonsareal.

  Artikkel
 • Matjorda under press

  Nedbygging av jordbruksarealer skjer i betydelig omfang, særlig i sentrale strøk. I 2016 ble om lag 9 800 dekar jordbruksareal bygget ned på landsbasis, mens arealet for 2017 og 2018 er beregnet til henholdsvis 7 800 og 7 300 dekar.

  Artikkel
 • Nedbygging av jordbruksareal i 2016-2019 basert på bygningsomriss

  Notater 2021/01

  Jordbruksarealet i Norge utgjør bare om lag 3 prosent av landarealet, og bare en tredjedel av dette egner seg egner seg for dyrking av matkorn.

  Publikasjon
 • Utbygging får konsekvenser for reinbeiteområder

  Om lag 89 prosent av samiske reinbeiteområder ligger innen 5 kilometer fra fysiske inngrep som bygninger og infrastruktur. Kunnskap om hvor store områder som blir påvirket av utbygging, og konsekvenser for reinens bruk av områdene, er viktig for s...

  Artikkel
 • En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo

  År for år øker antall og andel av befolkningen som bor i tettsteder, samtidig som stadig færre bor spredt. I noen kommuner i sentrale deler av Viken er det likevel noen flere som bor utenfor tettsteder nå enn tidligere.

  Artikkel
 • Vi bor tettere

  Boliger dekker rundt 40 prosent av arealet i tettbygde områder – en andel som har vært stabil i flere år. Likevel bor vi tettere, fordi frittliggende småhus viker for mer konsentrerte boformer.

  Artikkel
 • 70 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord utilgjengelig for allmennheten

  Omkring 30 prosent av strandsonen langs kysten er i bruk til bygninger, dyrket mark, vei eller jernbane. For Indre Oslofjord er 70 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold.

  Artikkel
 • Behandlet flere søknader om motorferdsel på snø

  Kommunene rapporterte at de hadde behandlet i alt 8 200 søknader om motorferdsel på snø i 2019. Dette er en økning på nesten 900 søknader fra året før. Andelen innvilgede søknader om motorferdsel gikk ned.

  Artikkel
 • Markant nedgang i vedtatte byggesøknader

  Totalt antall vedtatte byggesøknader har gått kraftig ned de siste årene. Fra 2017 til 2018 sank antallet med 4 400, og fra 2018 til 2019 sank det ytterligere med 3 100 søknader til 77 500. Siden 2016 har antall vedtatte byggesøknader falt med 11 ...

  Artikkel
 • Byggeaktivitet i spredtbygde strøk 2008-2018

  Rapporter 2020/16

  Denne rapporten gir en oversikt over hva som har blitt bygget av boliger, fritidsbygg, næringsbygg etc. i de spredtbygde strøkene av landet, dvs. utenfor tettstedene, i perioden 2008-2018.

  Publikasjon
 • Planlagt utbygd areal 2019 til 2030

  Notater 2020/10

  Dette arbeidet gir en oversikt over forventet nedbygging av ulike arealtyper fram mot 2030, basert på utviklingen som har vært i perioden 2008–2019. Resultatene presenteres som landstall, og kan danne et grunnlag for klimaberegninger.

  Publikasjon
 • Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus

  Notater 2020/08

  Formålet med dette prosjektet er å se på utvikling i grøntstruktur i Oslo og Akershus, og hvordan den påvirkes av en politikk som tilsier tettere og mer effektiv utbygging innen urbane områder.

  Publikasjon