Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Alt innhold for området nasjonalregnskap og konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

  Rapporter 2019/37

  Petroleumsnæringens etterspørsel er svært viktig for produksjonen i Norge. Denne rapporten analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen, i tillegg til importen knyttet til aktiviteten på norsk sokkel.

  Publikasjon
 • Omklassifisering av NRK

  Norsk Rikskringkastning (NRK) går fra å være finansiert med lisensavgift til å bli finansiert over skatteseddelen fra og med 2020. Derfor omklassifiserer Statistisk sentralbyrå NRK fra markedsrettet virksomhet til offentlig forvaltning. 

  Artikkel
 • Revisjoner av utenriksregnskapet

  Hovedrevisjon av nasjonalregnskapet ble publisert 29. august. Nå publiseres også reviderte tidsserier for utenriksregnskapet, som i Norge utgjør en integrert del av nasjonalregnskapet. Revisjoner vil potensielt foreligge for alle årene i tidsserie...

  Artikkel
 • Revisjon av inntekts- og kapitalregnskapet

  Det er gjennomført en hovedrevisjon av nasjonalregnskapet, som ble publisert 27. august 2019. Nå publiseres også reviderte tidsserier for inntekts- og kapitalregnskapet. 

  Artikkel
 • Økt sparing i husholdningene

  Husholdningenes disponible inntekt økte med 1,8 prosent fra 2. kvartal 2019 til 3. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall. Det var blant annet økte lønnsinntekter som bidro til oppgangen.

  Artikkel
 • Svakt driftsresultat

  Driftsresultatet 3. kvartal viste et overskudd på 24 milliarder kroner. Dette er nesten 60 milliarder lavere enn samme kvartal i 2018. Hovedforklaringen på det svake driftsresultatet er lavere eksport av råolje og naturgass.

  Artikkel
 • Smart hedging against carbon leakage

  Discussion Papers no. 920

  Publikasjon
 • Bilkjøpene trakk ned varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum falt med 1 prosent i oktober, viser sesongjusterte tall. Bilkjøp bidro sterkt til nedgangen, sammen med blant annet mat- og drikkevarekonsumet.

  Artikkel
 • Impacts of hospital wait time on patient health and labor supply

  Discussion Papers no. 919

  Publikasjon
 • Frivillige utførte 142 000 årsverk

  En fjerdedel av den frivillige innsatsen er for idretten.

  Artikkel
 • Grunnrenten i norsk akvakultur og kraftproduksjon fra 1984 til 2018

  Rapporter 2019/34

  Det har vært en betydelig grunnrente i norsk akvakultur og kraftproduksjon på hele 2000-tallet. I gjennomsnitt over disse 19 årene lå grunnrenten i akvakultur på over 6 milliarder.

  Publikasjon
 • Veksttakten avtok litt gjennom 3. kvartal

  Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge steg med 0,7 prosent fra 2. til 3. kvartal, samme veksttakt som foregående kvartal. Oppgangen var særlig sterk i juli, og avtok i både august og september.

  Artikkel
 • Sprik i energivareprisene

  Prisene på råolje og naturgass sank i oktober. Likevel gikk ikke den samlede indeksen for energivarer nevneverdig ned. Dette skyldes at prisene på raffinerte petroleumsprodukter samt kraftprisene fikk et oppsving.

  Artikkel
 • Uendra industriproduksjonen frå 2. til 3. kvartal

  Norsk industriproduksjon gjekk ned med marginale 0,1 prosent i 3. kvartal 2019 samanlikna med 2. kvartal, viser sesongjusterte tal. Frå august til september var det ein vekst på 0,8 prosent, men tal for den langsiktige trenden viser no ei utflatin...

  Artikkel
 • Stabilt varekonsum i tredje kvartal

  Husholdningenes varekonsum steg 0,3 prosent i september, viser sesongjusterte tall. Konsum av elektrisitet samt bilkjøp bidro til oppgangen. Sett under ett, var det nullvekst i varekonsumet i 3. kvartal.

  Artikkel