Fortsatt svak vekst i fastlandsøkonomien i februar

Publisert:

Sesongjusterte tall fra Nasjonalregnskapet viser en vekst på 0,1 prosent i bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge fra september-november til desember-februar. Det er samme veksttakt som i januar. I februar var månedsveksten 0,3 prosent, opp fra 0,2 prosent i januar. Korona-krisen vil først bli synlig i månedlig nasjonalregnskap for mars.

I industri og bergverk var tremånedersveksten 0,3 prosent, noe som særlig skyldtes bygging av oljeplattformer og moduler, viser tall fra Nasjonalregnskapet. Tjenestenæringene bidro mest til tremånedersveksten i fastlandsøkonomien, og ble blant annet trukket opp av tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning samt finansierings- og forsikringsvirksomhet. Også omsetning og drift av fast eiendom trakk opp. Etter to måneder med nedgang, var det sterk vekst i varehandel fra januar til februar. Samlet vokste tjenestenæringene 0,3 prosent i perioden desember-februar.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016
Feb 2016
Mar. 2016 98.1 97.6
Apr. 2016 97.9 97.2
Mai 2016 97.9 97.1
Jun. 2016 97.6 97.1
Jul. 2016 97.6 97.3
Aug. 2016 97.5 97.3
Sept. 2016 97.7 97.5
Okt. 2016 98 98
Nov. 2016 98.1 98.3
Des. 2016 98.4 98.5
Jan. 2017 98.5 98.9
Feb. 2017 98.9 99.3
Mar. 2017 99.2 99.4
Apr. 2017 99.4 99.2
Mai 2017 99.6 99.4
Jun. 2017 100 99.8
Jul. 2017 100.2 100.2
Aug. 2017 100.4 100.2
Sept. 2017 100.6 100.4
Okt. 2017 100.8 100.6
Nov. 2017 101.1 101
Des. 2017 101.3 101.4
Jan. 2018 101.6 101.2
Feb. 2018 101.7 101
Mar. 2018 102 101.1
Apr. 2018 102.2 101.7
Mai 2018 102.3 102.2
Jun. 2018 102.5 102.5
Jul. 2018 102.7 102.4
Aug.2018 102.8 102.4
Sept.2018 102.7 102.1
Okt. 2018 103 102.6
Nov. 2018 103.4 102.6
Des. 2018 103.9 102.8
Jan. 2019 104.1 103
Feb. 2019 104.3 103.1
Mar. 2019 104.4 103.5
Apr. 2019 104.6 103.4
Mai 2019 104.9 103.6
Jun. 2019 105 103.6
Jul. 2019 105.3 103.8
Aug. 2019 105.5 104
Sept. 2019 105.7 104.0
Okt. 2019 105.7 103.9
Nov. 2019 105.8 103.9
Des. 2019 105.8 103.6
Jan. 2020 105.8 103.5
Feb. 2020 105.9 103.5

1 Rettet 7. april 2020, kl. 09:50.

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2017=100

Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge Konsum i husholdninger
Jan. 2016 98.3 97.8
Feb. 2016 97.7 97.3
Mar. 2016 97.6 96.9
Apr. 2016 97.7 96.6
Mai 2016 97.5 97.2
Jun. 2016 97 96.8
Jul. 2016 97.5 97
Aug. 2016 97.3 97.4
Sept. 2016 97.7 97.4
Okt. 2016 98.2 98.4
Nov. 2016 97.8 98.3
Des. 2016 98.4 98.1
Jan. 2017 98.6 99.6
Feb. 2017 99.1 99.4
Mar. 2017 99 98.5
Apr. 2017 99.1 98.9
Mai 2017 99.8 100
Jun. 2017 100.2 99.8
Jul. 2017 99.9 100.1
Aug. 2017 100.4 100.1
Sept. 2017 100.8 100.4
Okt. 2017 100.6 100.5
Nov. 2017 101.2 101.3
Des. 2017 101.4 101.5
Jan. 2018 101.3 100
Feb. 2018 101.7 100.7
Mar. 2018 102.1 101.7
Apr. 2018 102 101.8
Mai 2018 102.1 102.4
Jun. 2018 102.5 102.5
Jul. 2018 102.6 101.3
Aug.2018 102.5 102.5
Sept.2018 102.3 101.8
Okt. 2018 103.5 102.5
Nov. 2018 103.5 102.6
Des. 2018 103.9 102.5
Jan. 2019 104.2 103.2
Feb. 2019 103.9 102.7
Mar. 2019 104.2 103.6
Apr. 2019 104.7 103.1
Mai 2019 104.8 103.1
Jun. 2019 104.8 103.9
Jul. 2019 105.6 103.5
Aug. 2019 105.3 103.9
Sept. 2019 105.3 103.7
Okt. 2019 105.6 103.3
Nov. 2019 105.7 103.9
Des. 2019 105.4 102.7
Jan. 2020 105.6 103
Feb. 2020 105.9 103.8

Bruttoproduktet i annen vareproduksjon falt med 1,7 prosent fra perioden september-november. Nedgangen kan blant annet tilskrives akvakultur, fiske og fangst og produksjon av elektrisitet. Innen akvakultur og fiske og fangst ble en nedgang i desember delvis reversert i januar. Det samme gjelder elektrisitetsproduksjonen, som tok seg kraftig opp i februar etter svake produksjonstall i desember og januar. Aktiviteten i bygg- og anleggsnæringen øker fortsatt. Veksttakten har imidlertid flatet ut siden før sommeren og avtar ytterligere i perioden desember-februar sammenlignet med perioden før.

Utvinning av råolje og naturgass gikk ned i januar, men tok seg noe opp igjen i februar, slik at tremånedersveksten endte på 8,4 prosent. Samlet norsk bruttonasjonalprodukt, inkludert oljevirksomhet og utenriks sjøfart, vokste dermed med 1,1 prosent fra foregående tremånedersperiode.

Konsum

Husholdningenes konsum falt 0,4 prosent i perioden desember-februar sammenlignet med september-november. Tjenestekonsumet hadde en vekst på 0,5 prosent, mens varekonsumet sank 1,5 prosent. For perioden desember-februar er det elektrisitetskonsumet som trekker ned varekonsumet.

Utlendingers kjøp i Norge økte 4 prosent i tremånedersperioden. Norske husholdningers kjøp i utlandet steg 1,6 prosent. Konsumet i offentlig forvaltning hadde en oppgang på 1,0 prosent i desember-februar. Omklassifisering av NRK til statlig sektor fra årsskiftet bidro isolert sett til å trekke opp offentlig konsum med om lag 500 millioner kroner i januar, og husholdningenes konsum ble tilsvarende redusert.

Investeringer

Bruttoinvesteringene i fast realkapital falt 3 prosent fra september-november til desember-februar og hadde en nedgang på 0,7 prosent fra januar til februar. Boliginvesteringene falt 6,2 prosent i tremånedersperioden, mens de steg 1,2 prosent i januar-februar.

Månedstallene for petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning bygger på informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene.

Eksport og import

Samlet eksport økte 2,4 prosent fra september-november til desember-februar, mens eksporten av tradisjonelle varer falt 0,9 prosent. Eksport av råolje og naturgass steg 8,5 prosent i tremånedersperioden, en nedgang fra 20,8 prosent i foregående tremåneders periode, noe som blant annet skyldes oppstart av produksjon på Johan Sverdrup-feltet i oktober. Både importen av tradisjonelle varer og samlet import falt 0,1 prosent i samme periode.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikken som benyttes, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel påvirkes. Dette er en konsekvens av at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes.