Destinasjon Norge

Publisert:

Norske husholdninger brukte vel 105 milliarder feriekroner i Norge i 2018, ifølge foreløpige beregninger. Samlet turistkonsum er beregnet til 186 milliarder kroner – en oppgang på 3,7 prosent fra året før.

De norske husholdningene brukte 105 milliarder kroner på å feriere i Norge og på transport og pakkereiser som tok dem ut av landet, viser nye tall fra Satellittregnskapet for turisme. Når vi korrigerer for prisvekst, økte husholdningenes turistkonsum i Norge med 4,1 prosent fra 2017 til 2018.

I 2018, et år med lang og snørik vinter etterfulgt av en lang og varm sommer, var det Norgesferiene som vokste mest. Det syntes i norske husholdningers turistkonsum av typiske reiselivsprodukter som innenlandske transporttjenester, overnattingstjenester og sport- & fritidstjenester. Enda mer synlig ble det i kjøp av såkalte ikke-karakteristiske produkter i løpet av feriene som drivstoff, dagligvarer og i bruk av egen hytte innenlands, hvor veksten er beregnet til 5,5 prosent fra året før.

Etterspørselen fra de utenlandske turistene viste også solid vekst fra 2017 til 2018. De brukte over 55 milliarder kroner i Norge i 2018 og korrigert for prisendringer, økte forbruket deres med 3,4 prosent fra året før. De utenlandske turistene anslås å ha stått for knapt 30 prosent av samlet turistkonsum i Norge i 2018.

Alle tall for 2018 er foreløpige.

Reiselivsnæringene i vekst

Det var god vekst i reiselivsnæringene i 2018. Målt i faste priser økte bruttoproduktet i disse næringene med 2,6 prosent fra året før. Veksten var dermed noe raskere enn i den øvrige fastlandsøkonomien. Bruttoproduktet i reiselivsnæringene er beregnet til 121 milliarder kroner, og utgjorde dermed 4,2 prosent av det samlede bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge.

Reiselivsnæringene selger både til turister og til andre. Det varierer noe mellom næringene hvor stor andel som går til turister. For overnatting er nesten alt salg til turister, for andre næringer kan andelen være som lav som 10 prosent.

Om lag 40 prosent av bruttoproduktet i reiselivsnæringene kom fra Oslo og Akershus i 2017. Dette utgjorde 5,7 prosent av det totale bruttoproduktet der. Den relative betydningen av reiselivsnæringene var tilsvarende høyt i Troms hvor andelen er beregnet til 5,9 prosent.

Enda flere jobber med reiseliv

Det var 168 700 årsverk knyttet til reiselivsnæringene i 2018, noe som er en økning på 2,2 prosent fra året før.

Økningen i alle årsverk i Fastlands-Norge var 1,8 prosent i samme periode. Reiselivsnæringene økte dermed sin andel av sysselsettingen i Fastlands-Norge for sjette år på rad. Andelen er beregnet til 7,1 prosent.

Flest sysselsatte personer i reiselivsnæringene var det i relativt sett i Troms og Oslo. I 2017 jobbet 1 av 10 innen disse næringene i begge disse fylkene.

Revisjon av satellittregnskapet for turisme

Nasjonalregnskapet, som satellittregnskapet for turisme bygger på, ble revidert i 2019 for å ta inn nye kilder og gjøre noen justeringer. Satellittregnskapet er derfor revidert tilbake til 2011, med en del nye beregninger for sysselsetting, produksjon og bruttoprodukt. Totalene har ikke endret seg mye. Næring 90, Kultur- og underholdningsvirksomhet, er nå i helhet inkludert som reiselivsnæring. Turistkonsumet har ikke blitt påvirket av endringene foruten at produkt 559090 Overnatting ellers ikke lenger anses som reiselivsprodukt.

 

Kontakt