Store tjenestenæringer berørt av myndighetenes smittevernstiltak

Publisert:

Endret:

Mange virksomheter ble i mars pålagt å stenge eller legge om driften for å begrense koronasmitte. Pålegget berører flere tjenestenæringer. Til sammen står disse for 6,9 prosent av samlet sysselsetting utenom offentlig forvaltning i Fastlands-Norge.

En av årsakene til det brå fallet i økonomisk aktivitet i mars er at en rekke virksomheter ble pålagt å stenge eller legge om driften for å forhindre spredning av koronavirus. Pålegget omfatter store deler av serveringsnæringen, kultur- og idrettsarrangementer, og virksomheter der det er vanskelig å holde fysisk avstand, som frisører, hudpleie, treningssentre og svømmehaller. Også enkelte helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten er omfattet, blant annet fysioterapeuter og psykologer. I Covid-19-forskriften pålegges også barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner å holde stengt. Disse inngår ikke i tallene i denne artikkelen.

Vedtaket innebærer ikke at alle virksomhetene må innstille driften; for eksempel kan virksomheter som serverer mat holde åpent så lenge besøkende kan holde minst to meters avstand mellom seg, og psykologer kan gå over til videokonsultasjon. Det foreligger ikke løpende informasjon om hvor mange av virksomhetene som har stengt fullstendig, og hvor mange som driver videre med noe aktivitet. Det er grunn til å tro at dette varierer en del mellom næringene som omfattes av vedtaket.

Antallet sysselsatte i de aktuelle næringene gir et inntrykk av omfanget av vedtaket. Anslagsvis er virksomheter utenom offentlig forvaltning med til sammen 124 000 sysselsatte direkte berørt. Det tilsvarer 6,9 prosent av alle sysselsatte utenom offentlig forvaltning på fastlandet. Tallet inkluderer knapt 12 000 selvstendig næringsdrivende. Anslaget bygger på nasjonalregnskapets definisjoner.

Næringene som er omfattet av vedtaket har mange virksomheter med få ansatte: Totalt er det i overkant av 41 800 virksomheter, hvorav 25 200 er personlige foretak.

Tallene omfatter bare virksomheter og sysselsatte utenfor offentlig forvaltning. Det betyr at statlige og kommunale virksomheter, som for eksempel Den Norske Opera & Ballett, ikke inngår. Mange virksomheter har sterkt redusert aktivitet selv om de ikke er omfattet av Covid-19-forskriften. Det gjelder for eksempel tannleger, siden myndighetene har gitt råd om å utsette tannbehandling som ikke er akutt. Ulike persontransportselskaper påvirkes av at karantenebestemmelsene fører til at færre reiser. Slike virksomheter inngår ikke i tallene her. Smitteverntiltakene har også ringvirkninger til underleverandører i andre næringer. SSB arbeider med en separat analyse som belyser ringvirkninger.

I tillegg til disse tallene vil om lag 4 000 ansatte som jobber for 600 optikerforretninger måtte begrense aktiviteten som ikke er knyttet til salg.

Flest i serveringsbransjen

Vedtaket gjelder virksomheter i nasjonalregnskapsnæringene overnatting og servering, helse- og omsorgstjenester og kultur, underholdning og annen tjenesteyting. Det er flest berørte i serveringsnæringen, der knapt 66 000 sysselsatte i nær 9 000 virksomheter anslås å omfattes av vedtaket.

Den brede næringsgrupperingen kultur, underholdning, og annen tjenesteyting står for knapt 47 000 sysselsatte og nær 21 000 virksomheter. Denne grupperingen inkluderer frisører, idrettslag, og treningssentre. Særlig blant frisørene er det mange enkeltpersonsforetak; de utgjør over halvparten av de berørte virksomhetene. 

Tallene for sysselsatte lønnstakere bygger på rapporteringen til a-ordningen for januar 2020. Tallene for selvstendig næringsdrivende bygger på noe eldre opplysninger. Totaltallene er å anse som et anslag på nivået i januar 2020.

Tabell 1. Sysselsatte og virksomheter direkte berørt. Fastlands-Norge utenom offentlig forvaltning

Til tabellen

Figur 1. Sysselsatte og virksomheter direkte berørt. Fastlands-Norge uten offentlig forvaltning

Næringsgruppering Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende
Overnattings- og serveringsvirksomhet 66000
Helse- og omsorgstjenester 11000
Kultur, underholdning og annen tjenesteyting 47000

Kontakt