148071_not-searchable
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/maaned
148071
Fortsatt moderat vekst i Fastlands-Norge
statistikk
2014-02-12T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapdesember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt moderat vekst i Fastlands-Norge

Veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge var på 0,6 prosent i 4. kvartal 2013, svakt opp fra 3. kvartal og fortsatt noe under trendveksten. For året 2013 var veksten i BNP for Fastlands-Norge på 2,0 prosent.

Makroøkonomiske hovedstørrelser. Sesongjustert volumendring fra foregående periode
201311. kvartal 20132. kvartal 20133. kvartal 20134. kvartal 2013
1Tall for 2013 er foreløpige.
Bruttonasjonalprodukt0,6-0,41,10,8-0,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge2,00,60,30,50,6
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart-3,5-3,63,91,7-2,7
Innenlandsk sluttanvendelse3,40,90,71,50,8
Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner2,11,00,20,00,4
Konsum i offentlig forvaltning1,60,30,10,30,5
Bruttoinvestering i fast realkapital8,71,45,4-0,9-1,1
Eksport i alt-3,9-1,91,9-0,8-3,2
Import i alt2,51,51,10,9-1,1
 
Sysselsatte personer1,20,30,30,40,3
Utførte timeverk0,60,20,40,40,4

Bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart ble redusert med 2,7 prosent i 4. kvartal, og bidro til at BNP totalt gikk ned med 0,2 prosent. Samlet for 2013 økte det totale BNP med 0,6 prosent, en langt svakere vekst enn Fastlands-Norges BNP.

Nedgang i samlet industriproduksjon

Etter lengre tids vekst ble aktiviteten i industri totalt redusert med 1,1 prosent i 4. kvartal. Næringene som bidro mest til nedgangen, var produksjon av metallvarer, elektrisk utstyr og maskiner, samt raffinering og kjemisk og farmasøytisk industri. På den annen side var det vekst i verfts- og annen transportmiddelindustri, der blant annet bygging av plattformer og moduler til oljevirksomheten inngår.

Bruttoprodukt i annen vareproduksjon totalt økte med 1,3 prosent. Både tradisjonelt fiske og bygge- og anleggsvirksomhet bidro til dette. Hver av disse næringsgruppene dro fastlands-BNP opp med 0,1 prosentpoeng.

Tjenesteyting utenom forvaltningen økte med 1,1 prosent fra 3. til 4. kvartal 2013. Offentlig forvaltning i alt økte med 0,6 prosent, med noe sterkere vekst i statsforvaltningen enn kommuneforvaltningen.

Fortsatt svak konsumvekst

Husholdningenes samlede konsum økte moderat med 0,4 prosent i 4. kvartal i fjor, etter at det holdt seg nærmest uendret de to foregående kvartalene. Det var nedgang i varekonsumet både i 2. og 3. kvartal, mens dette konsumet tok seg svakt opp i 4. kvartal. Tjenestekonsumet økte noe sterkere enn varekonsumet, og i 4. kvartal var økningen 0,5 prosent. I 3. kvartal var veksten på 0,8 prosent. Nordmenns konsum i utlandet vokste sterkt gjennom 2013, med en sesongjustert vekst på 5 prosent i 3. kvartal og 1 prosent i 4. kvartal. Samlet for 2013 var konsumet 2,1 prosent høyere enn i 2012.

Vekst i fastlandsinvesteringene

Investeringene i Fastlands-Norge økte med 0,9 prosent fra 3. til 4. kvartal. Det var vekst i både industrien og i offentlig forvaltning. Det var særlig kommunenes investeringer i forbindelse med samhandlingsreformen og bygging av nye sykehus som trakk opp offentlig forvaltnings investeringer totalt. Også boliginvesteringene økte svakt gjennom 2. halvår, med 0,7 prosent i både 3. og 4. kvartal. Boliginvesteringene i 2013 lå totalt 6,4 prosent høyere enn i 2012.

Petroleumsinvesteringene ble redusert fra 3. til 4. kvartal, etter sterk vekst gjennom de tre første kvartalene i 2013. For året som helhet var disse investeringene rekordhøye, og 18 prosent høyere enn året før.

Redusert eksport og import

Eksport av varer og tjenester ble redusert med 3,2 prosent fra 3. til 4. kvartal. Lavere råoljeeksport bidro mest til nedgangen, selv om eksport av så vel andre varer som tjenester også ble redusert.

Samlet import av varer og tjenester var 1,1 prosent lavere i 4. kvartal enn i 3. kvartal, mest på grunn av fallende import av råolje. Import av tradisjonelle varer økte med 0,4 prosent, mens tjenesteimporten gikk ned med 0,7 prosent.

Sysselsettingsvekst

I løpet av 2013 økte antall sysselsatte med drøyt 32 000 personer, eller 1,2 prosent. Veksten var på 0,3 prosent i 4. kvartal, om lag på linje med veksten de tre første kvartalene av 2013. Utførte timeverk økte totalt med 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal, noe svakere i markedsrettet virksomhet og litt sterkere, 0,5 prosent, i ikke-markedsrettet virksomhet.

Årslønnsveksten er beregnet til 3,9 prosent fra 2012 til 2013.

Svakere årsvekst – nedgang i disponibel realinntekt

BNP for Fastlands-Norge gikk opp med 2,0 prosent fra 2012 til 2013, målt i faste priser. Dette innebærer en klar avdemping av veksten fra 2012, da veksten var på 3,4 prosent. I industri og bergverk var veksten på 3,3 prosent, mens utviklingen i annen vareproduksjon og tjenesteytende næringer dempet veksttakten. Nedgang i bruttoproduktet i oljevirksomhet og utenriks sjøfart bidro til at BNP totalt - med en vekst på 0,6 prosent - utviklet seg svakere enn fastlandsøkonomien .

Konsum i både husholdninger og offentlig forvaltning utviklet seg også svakere i 2013 enn i 2012, i husholdningene med en vekst på 2,1 prosent, mot 3 prosent året før. Bruttoinvesteringer fortsatte med en relativt høy veksttakt, særlig innenfor oljeutvinning og rørtransport, der investeringene var hele 18 prosent høyere enn året før. Fastlandsinvesteringene vokste totalt med 4,7 prosent, men utenom offentlig forvaltning noe mer moderat med 3,3 prosent. Eksportvolumet ble redusert for både varer og tjenester, mens importen økte for begge kategorier.

Foreløpige beregninger viser at disponibel realinntekt for Norge var 0,8 prosent lavere i 2013 enn året før. Nedgang i petroleumsproduksjonen bidro til å dra realinntekten ned med 1,3 prosentpoeng, mens annen produksjon bidro til å dra opp med 1,5 prosentpoeng. Også bytteforholdet i handelen med utlandet bidro negativt til inntektsutviklingen, hovedsakelig som følge av nedgang i oljeprisen. Bedring i bytteforholdet overfor utlandet har for øvrig bidratt positivt til realinntekten i flere år.

1-3. kvartal 2013 revidert

I forbindelse med frigivning av tall for 4. kvartal 2013 har de ujusterte tallene for de tre første kvartalene samme år vært gjenstand for mindre revisjoner som følge av innarbeiding av ny informasjon. Med unntak av 1. kvartal, som er oppjustert 0,1 prosentpoeng for BNP Fastlands-Norge, er de sesongjusterte vekstratene for 2. og 3. kvartal uendret. En oversikt over revisjoner i makroøkonomiske hovedstørrelser fremgår av vedleggstabell 48.

For mer informasjon om produksjonsmetoder og sesongjusteringen, se Om Statistikken og Om sesongjusteringen .

For en oversikt over utviklingen i bruttonasjonalprodukt for noen av våre handelspartnere se statistikk fra OECD.

Begreper og klassifisering i nasjonalregnskapetÅpne og lesLukk

Utfyllende informasjon om definisjoner av begreper, variabler og klassifisering i nasjonalregnskapet finner du i Om statistikken under definisjoner.

Slik beregnes talleneÅpne og lesLukk

Foreløpige årstall beregnes ved å summere fire kvartaler i kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Tallene er foreløpige frem til endelig årlig nasjonalregnskap (NR) publiseres i november to år senere. Disse tallene innarbeides deretter som nytt basisår (modellgrunnlag) i KNR. Det vil si at endelige årstall for 2011 er basisår i KNR ved publisering i november 2013.

Både i NR og KNR blir effekten av prisutviklingen fjernet, og omtalt som utvikling i volum eller faste priser. Dette gjøres for å kunne identifisere den underliggende konjunkturutviklingen i økonomien.

I tidsseriene er tall fra basisår og bakover kjedede volumtall, mens fra basisåret er volumtallene beregnet i faste priser, det vil si i basisårpriser. Dette betyr at additivitet i komponentene i volum bare forekommer fra basisår (fastprisår) og fremover. I de kjedede volumtallene forekommer kjedingsavvik fordi volumtallene er beregnet med skiftende fastprisår (t-1 i alle årgangene).

Planlagte endringer i nasjonalregnskapsstatistikkeneÅpne og lesLukk

I november og desember 2014 publiseres nye reviderte tall for nasjonalregnskapet og tilhørende statistikker. Statistisk sentralbyrå følger internasjonale retningslinjer ved utarbeidelse av nasjonalregnskap og utenlandsstatistikker. Det er kommet nye internasjonale retningslinjer for disse statistikkene. Statistisk sentralbyrå arbeider nå for å implementere endringene, i tillegg til nye kilder for enkelte av statistikkene.