Revisjon av nasjonalregnskapets tidsserier

Publisert:

Statistisk sentralbyrå vil 29. august i år publisere reviderte tall bakover i tid for enkelte størrelser i nasjonalregnskapet. Utviklingen i makroøkonomiske hovedstørrelser som bruttonasjonalprodukt (BNP) er i liten grad påvirket.

Nasjonalregnskapet publiseres løpende i flere versjoner før såkalte endelige tall foreligger drøyt halvannet år etter regnskapsårets utgang. I tillegg til denne normale produksjonssyklusen er det imidlertid med noen års mellomrom nødvendig å publisere reviderte tall lengre bakover i tid. Noen få serier ble revidert bakover i 2017, mens en større hovedrevisjon ble sist gang publisert i 2014. Bakgrunnen var den gang blant annet nye definisjoner knyttet til utgifter til forskning og utvikling og våpenkjøp i forsvaret.

Denne gangen er hovedrevisjonen i hovedsak konsentrert om omgruppering av enkelte produserende enheter innen samferdsel fra markedsproduserende sektor til offentlig forvaltning, noe som påvirker måten produksjon i de aktuelle enhetene måles på. Videre er det tatt i bruk en ny viktig kilde i beregningene av lønnskostnader (A-ordningen) som nødvendiggjør rettelser bakover i tid. I tillegg er det foretatt nye beregninger på enkelte andre områder som har gitt endrede resultater som er tatt inn.

Liten effekt på makrostørrelser

Den samlede effekten av revisjonene kan for året 2016 foreløpig antydes som en liten nedjustering av nivået på BNP målt i løpende kroneverdi, mens volumveksten fra året før i liten grad blir påvirket.

Kontakt