Omklassifisering av NRK

Publisert:

Norsk Rikskringkastning (NRK) går fra å være finansiert med lisensavgift til å bli finansiert over skatteseddelen fra og med 2020. Derfor omklassifiserer Statistisk sentralbyrå NRK fra markedsrettet virksomhet til offentlig forvaltning. Dette vil ikke påvirke bruttonasjonalproduktet, men nivået på konsum i husholdninger, konsum i offentlig forvaltning og disponibel inntekt for husholdningssektoren.

I dag er NRK klassifisert som markedsrettet virksomhet (som et offentlig kontrollert ikke-finansielt foretak i det sektorfordelte inntekts- og kapitalregnskapet).

Bruttonasjonalproduktet blir ikke påvirket av omklassifiseringen, men det skjer en omfordeling slik at bruttoproduktet i statsforvaltningen øker, mens det reduseres i markedsrettet virksomhet.

Omleggingen vil gi nivåendringer for noen av anvendelses¬komponentene i nasjonalregnskapet. Lisensavgiften regnes i dag som kjøp av kringkastings-tjenester, og endringen medfører at husholdningenes konsum reduseres tilsvarende størrelsen på lisensavgiften. Samtidig øker offentlig konsum med om lag samme beløp.

I stedet for lisensavgift vil husholdningene fra 2020 betale skatt for å finansiere NRK. Det betyr at deres disponible inntekt vil bli nedjustert tilsvarende skatteøkningen, men sparingen er upåvirket av føringsendringen.

Omklassifiseringen av NRK får virkning i nasjonalregnskapet fra og med månedlig nasjonalregnskap (MNR) for januar, som publiseres 6. mars 2020.

Kontakt