Statistikkområde

Jord, skog, jakt og fiskeri: Landbrukseiendommer

Alt innhold for delområdet landbrukseiendommer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Hver tredje eier av landbrukseiendom er 67 år eller eldre

  54 000 landbrukseiendommer var i 2018 eid av personer som hadde fylt 67 år ved utgangen av året. Det utgjør nærmere en tredjedel av de totalt 170 000 eiendommene som hadde personlig eier.

  Artikkel
 • Mer areal godkjent for nydyrking

  I 2018 ble det godkjent 24 900 dekar for nydyrking, en økning på 2 200 dekar fra året før.

  Artikkel
 • Landbrukseiendommer rundt Oslofjorden kostet mest

  Det var store regionale forskjeller i gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer omsatt i fritt salg i 2017. Akershus/Oslo hadde en snittpris på 5,8 millioner kroner, etterfulgt av Vestfold og Østfold, mens snittprisen i Finnmark var...

  Artikkel
 • Færre bor på landbrukseiendommer

  I 2017 bodde det 373 000 personer på norske landbrukseiendommer. Det er drøyt 10 000 færre enn i 2016. Hver femte landbrukseiendom med bolighus sto ubebodd.

  Artikkel
 • Mindre matjord forsvinner

  I 2017 ble det vedtatt omdisponert i alt 8 800 dekar jord til andre formål enn landbruk. Av dette var 4 000 dekar dyrka jord og 4 800 dekar dyrkbar jord. Det er en nedgang i omdisponeringen fra 2016 på henholdsvis 2 300 og 600 dekar.

  Artikkel
 • Små gårdsbruk ender ofte som bolig eller hytte

  100 000 eiendommer har et jordbruksareal under 50 dekar. En stor del av disse småbrukene selges som bolig eller fritidsbolig. Utviklingen er særlig merkbar i Nord-Norge.

  Artikkel
 • To av tre overdragelser til landbruksformål

  8 960 overdragelser av landbrukseiendommer ble registrert i 2016, 5 600 skulle brukes til landbruk.

  Artikkel
 • Mindre matjord forsvant – mer dyrkes opp

  I 2016 ble det vedtatt at 6 000 dekar dyrka jord skal brukes til formål som for eksempel vei og husbygging. Det er 300 dekar mindre enn året før. Samtidig ble det vedtatt å nydyrke 21 600 dekar.

  Artikkel
 • 30 000 landbrukseiendommer fraflyttet

  Hver femte landbrukseiendom med bolighus sto ubebodd i 2016. I løpet av ti år har nærmere 64 000 personer flyttet fra gårdene sine. Bosettingen opprettholdes best på de største eiendommene.

  Artikkel
 • Matjorda bygges ned i sentrale strøk

  Jordbruksarealer i sentrale strøk er attraktive når nye veger, boliger og annen bebyggelse skal anlegges. I alt ble nærmere 100 000 dekar jordbruksareal nedbygd til slike formål i perioden 2004-2015, og Rogaland utpeker seg som fylket med desidert...

  Artikkel
 • Landbruket i Norge 2015

  Statistiske analyser 149

  Nesten 80 prosent av det norske fastlandet er landbruksareal. I denne utgivelsen får du svar på det meste om jordbruk, skogbruk og jakt i Norge de siste 50 årene.

  Publikasjon
 • Mange bur på gard, færre er bønder

  Samfunnsspeilet 2/2014

  Ein av tolv nordmenn bur på eit gardsbruk. Det er registrert over 186 000 landbrukseigedomar i Noreg, men berre kvar fjerde har aktiv jordbruksdrift. I 1959 hadde nesten 200 000 gardar eiga drift.

  Artikkel
 • Minst hogstaktivitet i skogsameier

  Ett av fem skogsameier har hatt avvirkning for salg i løpet av de siste ti årene. For resten av skogeiendommene er denne andelen nesten dobbelt så stor. De 13 600 skogsameiene har til sammen 39 900 eiere.

  Artikkel
 • Landbruket i Norge 2011

  Statistiske analyser 132

  Landbruket i Norge 2011 viser utviklingen innenfor jordbruk, skogbruk og jakt i et 50-årsperspektiv, og inneholder statistikk på fylkesnivå.

  Publikasjon
 • Landbruket eier tre fjerdedeler av Norge

  Artikkel