Matjorda bygges ned i sentrale strøk

Publisert:

Jordbruksarealer i sentrale strøk er attraktive når nye veger, boliger og annen bebyggelse skal anlegges. I alt ble nærmere 100 000 dekar jordbruksareal nedbygd til slike formål i perioden 2004-2015, og Rogaland utpeker seg som fylket med desidert mest nedbygging.

Av de 97 600 dekar jordbruksareal som ble nedbygd i perioden 20014-2015, ble hele 16 900 dekar bygd ned i Rogaland alene. Det er nesten dobbelt så mye som Hedmark (8 800 dekar) på andreplass og Sør-Trøndelag (8 400 dekar) på tredje. Det kommer frem i rapporten Nedbygging av landbruket fra Statistisk sentralbyrå og Norsk institutt for bioøkonomi.

Figur 1. Nedbygget jordbruksareal etter arealkategori. Fylke. 2004-2015

Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite
Finnmark 354 121 145
Troms 1425 239 732
Nordland 2389 221 1600
Nord-Trøndelag 3493 49 647
Sør-Trøndelag 6657 111 1660
Møre og Romsdal 4235 159 2187
Sogn og Fjordane 1838 317 1348
Hordaland 2089 1011 3057
Rogaland 10079 500 6345
Vest-Agder 2230 93 1201
Aust-Agder 1337 44 342
Telemark 2376 125 638
Vestfold 4510 22 204
Buskerud 2953 63 587
Oppland 4074 162 1719
Hedmark 6843 156 1782
Oslo 254 7 47
Akershus 6394 43 486
Østfold 5537 23 295

Presset størst nær storbyene

Felles for mye av nedbyggingen i alle fylkene, er at det skjer nær tettsteder i sterk vekst i og rundt storbyer. Dette fører til press på jordbruksarealene i disse områdene. Innen tettstedene ble hele 12 prosent av tilgjengelig jordbruksareal bygd ned i perioden 2004-2015. Tilsvarende andel like utenfor tettstedene (0-1 km) var 1,1 prosent. Totalt foregikk halvparten av alle typer nedbygginger i tettstedene eller inntil 1 kilometer utenfor tettstedsgrensene. Av nedbygd jordbruksareal innenfor tettstedene gikk 43 prosent til boligområder og 32 prosent til ulike typer av tjeneste- og næringsbygg. Disse formålene dominerer fortsatt like utenfor tettstedene, men vegbygging, idretts- og landbruksformål gjør seg mer gjeldene her. Spredt utbygging i distriktene (dvs. minst 3 km fra tettsteder) stod for 31 prosent av all nedbygging av jordbruksareal. Her er landbruket, sammen med veg- og boligbygging, de viktigste årsakene.

Figur 2. Nedbygget jordbruksareal etter avstand fra tettsteder, og gruppert etter formålet med nedbyggingen. Hele landet. 2004-2015

Boligbebyggelse Fritidsbebyggelse Bebygd område for landbruk Næring, offentlig og privat tjenesteyting Veg og bane Sports-, idretts-, og grønne områder Annen bebyggelse og anlegg
Innen 9796 70 1071 2823 2219 2333 4381
0-1km 6376 256 4522 3537 4756 3844 3330
1-2km 1809 294 3423 1299 1998 1819 554
2-3km 1320 270 2342 761 1252 544 327
3- km 5957 2893 9649 3105 5591 1477 1556

Kartlegging av en sårbar ressurs

Jordbruksarealer er en svært begrenset ressurs i Norge, og utgjør bare 3,7 prosent av landarealet. Det er derfor knyttet et strengt regelverk i jordloven og i plan- og bygningsloven for å hindre at jordbruksareal blir bygd ned til formål som gjør at arealene ikke lenger kan brukes til matproduksjon.

Ved bruk av såkalte geografiske informasjonssystemer (GIS) har Statistisk sentralbyrå i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi gjennomført denne analysen som for første gang tallfester faktisk nedbygging av jordbruksareal og dyrkbar jord. 

Les hele rapporten Nedbygging av Landbruket

Den beste jorda bygges ned

Jordsmonnet har ulike kvaliteter og egenskaper. I tillegg til klimatiske forhold, vil jordas egenskaper være avgjørende for hvor godt jorda er egnet for matproduksjon. Fulldyrka jord har disse egenskapene, mens arealer som ikke egner seg for dyrking med maskiner og bare kan brukes til husdyrbeite kalles innmarksbeite. I alt var 7 av 10 dekar som ble nedbygd av kategorien fulldyrka jord, mens innmarksbeite utgjorde drøyt en fjerdedel.

Den fulldyrka jorda blir kartlagt etter jordkvalitet, og til nå er om lag halvparten av landet undersøkt. I områder hvor jordsmonnet er kartlagt, har vi analysert kvaliteten på jorda som er bygd ned. På landsbasis var hele 71 prosent av den nedbygde jorda av svært god kvalitet (høyest grad), mens bare 4 prosent var av mindre god kvalitet (lavest grad). Det meste av den jorda det er mulig å dyrke matkorn på finnes i det sentrale Østlandsområdet og i Trøndelag. Nedbygd jord av svært god kvalitet utgjorde en meget stor andel i disse områdene; 81 prosent i Hedmark, 79 prosent i Østfold, 78 prosent i Buskerud, 73 prosent i Nord-Trøndelag, 72 prosent i Vestfold og 71 prosent i Akershus.

Mest jord blir borte til boliger og landbruk

Boligformål utgjør den største kategorien av ulike typer nedbygging. I perioden 2004-2015 ble 25 300 dekar jordbruksareal erstattet med boliger og tilhørende uteområder. Av dette ble nær 4 av 5 dekar brukt til eneboliger og tomannsboliger. De kommunene som bygde ned mest jordbruksareal til boligformål var Karmøy (696 dekar), Trondheim (635 dekar) og Sandnes (593 dekar).

Figur 3. Nedbygging av jordbruksareal til ulike formål. Hele landet. 2004-2015. Prosent

Boligbebyggelse 26% Bebygd område for landbruk 22% Veg og bane 16% Næring, offentlig og privat tjenesteyting 12% Annen bebyggelse og anlegg 10% Sports-, idretts-, og grønne områder 10% Fritidsbebyggelse 4%
Hele landet 25257 21007 15816 11525 10149 10017 3782

Bebygd område til landbruksformål er i vår analyse beregnet til 21 200 dekar. Dette tilsvarer 22 prosent av alle typer nedbygging, og utgjør dermed det nest største formålet. Bygninger til landbruksformål har ikke omdisponeringsforbud etter jordloven, slik det for eksempel er for boliger og veger. Driftsbygninger og landbruksveger regnes som ledd i jordbruksproduksjonen, og omfattes ikke av omdisponeringsforbudet selv om tiltaket skjer på jordbruksareal eller dyrbar jord. Denne typen nedbygging inngår som en del av LNFR -formålet etter plan- og bygningsloven. Det må derfor søkes om oppføring av større driftsbygninger til det kommunale byggesakskontoret, men det føres nødvendigvis ikke kontroll med om bygningen plasseres på jordbruksareal eller ikke.

Ringsaker er den kommunen som bygger ned mest jordbruksareal til landbruksformål, i alt 605 dekar. Deretter følger Elverum (538 dekar), Steinkjer (469 dekar) og Skien (452 dekar). Blant fylkene bygde landbruket ned mest jord i Hedmark med 3 200 dekar, deretter Rogaland med 2 800 dekar.

Kart over nedbygd jordbruksareal. 2004-2016

Kartet viser i utgangspunktet et område rundt Sola og Sandnes i Rogaland. Du kan zoome i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1. Velg Landbruk, deretter Nedbygd jordbruksareal 2004-2016 i temamenyen i høyre marg. 2. Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3. Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB tar forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

Kilde: https://kart.ssb.no/, temakart Nedbygd jordbruksareal 2004-2016. Dersom kartet ikke vises nedenfor, klikk på lenken for å se kartet i full skjermbredde.

Your browser does not support iframe. <a href="https://kart.ssb.no/embedded/fa400213-3ea7-43bd-87d1-d164b560a15f" target="_blank">You can see the content of the frame here</a>

Kontakt