Mindre matjord forsvant – mer dyrkes opp

Publisert:

Endret:

I 2016 ble det vedtatt at 6 000 dekar dyrka jord skal brukes til formål som for eksempel vei og husbygging. Det er 300 dekar mindre enn året før. Samtidig ble det vedtatt å nydyrke 21 600 dekar.

I tillegg til den dyrka jorda ble det omdisponert 5 200 dekar dyrkbar jord i 2016, som utgjør en nedgang på 1 000 dekar fra 2015.

Figur 1. Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk

Dyrka og dyrkbar jord i alt Dyrka jord Dyrkbar jord
2005 17626 7402 10224
2006 13651 7643 6008
2007 15121 8510 6611
2008 14945 7900 7045
2009 12998 8308 4690
2010 12243 6687 5556
2011 10542 6648 3894
2012 10778 6567 4211
2013 9636 5620 4016
2014 9987 5710 4277
2015 12628 6341 6287
2016 11259 6026 5233

Av den omdisponerte dyrka jorda gikk 44 prosent til trafikkområder, mens boligbebyggelse la beslag på 22 prosent og næringsbebyggelse 11 prosent. Av den dyrkbare jorda ble 33 prosent omdisponert til næringsbebyggelse, 27 prosent til trafikkområder og 19 prosent til bolig- og fritidsbebyggelse.

Figur 2. Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk. 2016. Prosent

Trafikkområde 36.4 % Forretninger, kontorer, industri mv. 21.4% Boligformål 19.3% Andre formål 9.1% Grønnstruktur 5.8% Annen bebyggelse og anlegg 5.1% Fritidsbebyggelse 3.0%
2016 4097.3 2404.3 2170.1 1021.4 651.4 578.2 336.6

Det ble godkjent omdisponert mest dyrka jord i Sør-Trøndelag, 1 700 dekar, mens Akershus og Oslo til sammen omdisponerte 800 dekar. Tilsvarende tall for hvert av fylkene Hedmark og Oppland var 600 dekar. Hedmark omdisponerte mest dyrkbar jord med 800 dekar, etterfulgt av Akershus/Oslo med 700 og Finnmark med 600 dekar.

Økt nydyrking

I 2016 ble det godkjent 21 600 dekar for nydyrking. Det innebærer en økning på 3 500 dekar fra året før. Av fylka var det Hedmark som godkjente mest areal for nydyrking med 4 000 dekar, etterfulgt av Nord-Trøndelag med 2 900 dekar og Oppland med 2 500.

Figur 3. Godkjent nydyrka areal

2005 10693
2006 11606
2007 13119
2008 14157
2009 15153
2010 19860
2011 15875
2012 13417
2013 14557
2014 18572
2015 18139
2016 21612

Kontakt