Mer areal godkjent for nydyrking

Publisert:

I 2018 ble det godkjent 24 900 dekar for nydyrking, en økning på 2 200 dekar fra året før.

Kommunene behandlet i underkant av 1 000 søknader om nydyrking i 2018, og 2,5 prosent av disse søknadene ble avslått. Det var i Hedmark og Trøndelag flest søknader og mest areal ble godkjent, viser statistikken Kommunal forvaltning av landbruksarealer. Hedmark behandlet i alt 155 søknader om nydyrking, og godkjente 5 500 dekar for nydyrking. I Trøndelag ble det behandlet 203 søknader, og 5 300 dekar ble godkjent. I Oppland ble det godkjent 2 400 dekar for nydyrking, mens Rogaland og Troms godkjente 2 000 dekar hver.

Figur 1. Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk

Dyrka og dyrkbar jord i alt Dyrka jord Dyrkbar jord
2005 17626 7402 10224
2006 13651 7643 6008
2007 15121 8510 6611
2008 14945 7900 7045
2009 12998 8308 4690
2010 12243 6687 5556
2011 10542 6648 3894
2012 10778 6567 4211
2013 9636 5620 4016
2014 9987 5710 4277
2015 12628 6341 6287
2016 11699 6337 5362
2017 8720 3894 4826
2018 12574 3561 9012

Mindre dyrka jord omdisponeres

I 2018 ble det vedtatt omdisponert 3 600 dekar dyrka jord og 9 000 dekar dyrkbar jord til andre formål enn landbruk. Dette er en nedgang på 500 dekar for den dyrka jorda, mens det for den dyrkbare jorda er en økning på 4 300 dekar fra året før. Økningen for den dyrkbare jorda skyldes i stor grad at det er omdisponert et større areal dyrkbar jord til forsvarsformål i Akershus og Oslo.

Figur 2. Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til andre formål enn landbruk. 2017. Prosent

Boligformål 13.9 % Fritidsbebyggelse 4.0 % Trafikkområde 31.1 % Grønnstruktur 5.4 % Forretninger. kontorer. industri mv. 15.2 % Annen bebyggelse og anlegg 3.5 % Forsvarsformål 41.5 % Andre formål 2.6 %
2018 (dekar) 1750.8 499.2 1641.9 673 1907.1 435.2 5212.4 454

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord skjer ved at kommunen vedtar planer om at arealet skal brukes til annet enn landbruk, og ved at enkeltpersoner søker om å bruke arealer til noe annet enn landbruksproduksjon.

Mest dyrka jord til boligbygging

33 prosent av den omdisponerte dyrka jorda gikk med til bygging av boliger, 20 prosent ble regulert til trafikkområde og 24 prosent ulike former for næringsvirksomhet. Av den dyrkbare jorda ble 55 prosent regulert til forsvarsformål, 17 prosent til næringsvirksomhet, 10 prosent til trafikkformål og 6 prosent til boligformål.

Figur 3. Godkjent nydyrka areal

Dekar
2005 10693
2006 11606
2007 13119
2008 14157
2009 15153
2010 19860
2011 15875
2012 13417
2013 14557
2014 18572
2015 18139
2016 21575
2017 22702
2018 24855

 

 

Faktaside

Kontakt