Statistikkområde

Innvandring og innvandrere: Arbeid og lønn

Alt innhold for delområdet arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere innvandrere jobber i en midlertidig stilling

  En større andel innvandrere enn resten av befolkningen har en midlertidig stilling. Det kan blant annet ha sammenheng med at midlertidige stillinger er utbredt i yrker og næringer der vi finner mange innvandrere.

  Artikkel
 • Utdanning gir større ulikhet enn innvandrerbakgrunn

  I et arbeidsmarked som særlig etterspør kvalifisert arbeidskraft, betyr fullført videregående utdanning mer enn innvandrerbakgrunn. Lite utdanning er en like stor barriere for alle, uansett innvandrerbakgrunn. Innvandrernes store andel med kun gru...

  Artikkel
 • Innvandrerledigheten på nesten 14 prosent

  Den registrerte arbeidsledigheten blant helt ledige innvandrere lå på 13,7 prosent i andre kvartal 2020. Tilsvarende tall for befolkningen eksklusive innvandrere var 4,9 prosent.

  Artikkel
 • Innvandrermødre jobber mer når mannen også er i arbeid

  I 2018 var 71 prosent av innvandrermødre i arbeid, utdanning eller på tiltak, opp 5 prosentpoeng siden 2015. De som har flyktningbakgrunn, små barn eller kort botid i Norge, er sjeldnere i jobb. I familier der partneren er i arbeid, er innvandrerm...

  Artikkel
 • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

  Rapporter 2020/13

  Fra 1996 til og med 2018 har 9 943 personer fått opphold i Norge og blitt bosatt i en kommune som enslige mindreårige flyktninger. Av disse var 9 344 fortsatt bosatt ved inngangen til 2019.

  Publikasjon
 • Sykefravær blant innvandrere

  Sykefraværet er høyest blant renholdere og hjelpearbeidere fra øst-europeiske land utenfor EU, viser de nye tallene over legemeldt sykefravær blant innvandrere.

  Artikkel
 • Utdanning betyr mye for om flyktninger kommer i jobb

  Drøyt halvparten av flyktningene i yrkesaktiv alder var sysselsatt ved utgangen av 2018. Med fullført videregående stiller imidlertid flyktninger omtrent like sterkt på arbeidsmarkedet som resten av befolkningen – særlig hvis utdanningen er tatt i...

  Artikkel
 • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2018

  Rapporter 2020/08

  Vi beskriver i denne rapporten situasjonen på arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2018. Tall for flyktninger sammenliknes med tall for hele befolkningen i alderen 15-66 år. Familieinnvandrede til flyktninger er inkl...

  Publikasjon
 • Noe økning i sysselsettingen blant innvandrere

  Omtrent 439 000 innvandrere var sysselsatt i 4. kvartal 2019. Disse utgjorde 67,1 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20-66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte på 78,5 prosent.

  Artikkel
 • Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2018

  Rapporter 2020/01

  Denne rapporten tar for seg innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i alderen 16–39 år – blant annet tilknytning til arbeidsmarkedet og lønnsnivå for de ulike gruppene.

  Publikasjon
 • Færre på heltid blant innvandrere

  Innvandrere fra Asia, Afrika etc. har lavere andel heltidsarbeidende enn lønnstakere for øvrig. Mange av disse innvandrerne arbeider i typiske deltidsyrker. Når vi tar hensyn til dette, minsker forskjellene mye.

  Artikkel
 • Hvordan går det med innvandrere som blir arbeidsledige?

  Arbeidsledige innvandrere med kortere botid har større sannsynlighet for å utvandre. Sannsynligheten for igjen å bli sysselsatt går ned ved høyere alder, men øker med utdanningsnivået.

  Artikkel
 • Mer ujevn fordeling av innvandrere på arbeidsplassene

  Balansen mellom sysselsatte med og uten innvandrerbakgrunn på norske arbeidsplasser ble litt svakere i perioden 2005-2015, viser en fersk rapport.

  Artikkel
 • Segregering på arbeidsplassene blant sysselsatte med innvandrerbakgrunn i Norge

  Rapporter 2019/24

  I denne rapporten analyseres graden av homogenitet og heterogenitet i sammensetningen av arbeidskraft med og uten innvandrerbakgrunn, og hvordan denne sammensetningen utviklet seg fra 2005 til 2015.

  Publikasjon
 • Kjønnsdelte yrker – har innvandrere et annet mønster?

  Menn fra Asia og Afrika har en mindre kjønnstradisjonell yrkesfordeling enn menn i majoritetsbefolkningen. En større andel jobber i kvinnedominerte yrker som renhold og pleie og omsorg.

  Artikkel