SSB analyse 2020/08

Innvandrermødre jobber mer når mannen også er i arbeid

Publisert:

I 2018 var 71 prosent av innvandrermødre i arbeid, utdanning eller på tiltak, opp 5 prosentpoeng siden 2015. De som har flyktningbakgrunn, små barn eller kort botid i Norge, er sjeldnere i jobb. I familier der partneren er i arbeid, er innvandrermødrenes sysselsettingsandel størst.

Andelen i arbeid er lavere blant innvandrere enn for majoritetsbefolkningen, og dette gjelder særlig for innvandrerkvinner. Som kjent varierer sysselsettingen blant innvandrerkvinner en del avhengig av blant annet deres botid i Norge eller landbakgrunn.

Hvilke andre faktorer kan være med på å forklare variasjonene i sysselsetting i denne gruppen?

I denne analysen retter vi søkelyset mot forholdene i den nærmeste familien ved å koble arbeidsmarkedsstatistikk med opplysninger om barn og ektefelle/partner. Kan for eksempel barnas alder eller partnerens deltakelse i arbeidslivet bidra til å forklare forskjellene i sysselsetting? I denne analysen har vi derfor valgt å se på innvandrerkvinner med hjemmeboende barn under 18 år. Vi sammenlikner tilknytning til arbeid og ytelser blant innvandrermødre med mødrene i majoritetsbefolkningen.

Hvem ser vi på i analysen og hvor er tallene hentet fra?

Tallene i denne artikkelen er basert på system for persondata (SFP). Denne databasen består av registre som inneholder data for områder som arbeidsmarked, utdanning, trygd og andre typer av inntekter. I SFP finnes det også demografiske bakgrunnsvariabler, slik som kjønn og alder. Les mer om SFP her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/arbstatus.

Mødre i denne artikkelen er avgrenset til kvinner i alderen 20-54 år med hjemmeboende barn under 18 år.

Med innvandrere menes personer som er født i utlandet, har utenlandsfødte foreldre og besteforeldre og som senere har innvandret til Norge. Gruppen norskfødte med innvandrerforeldre inkluderer personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre. Med majoritetsbefolkning menes i denne artikkelen befolkningen unntatt innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Innvandrermødre omfatter både kvinner med barn født i utlandet og dem som har født barn i Norge.

Yngre enn majoritetsmødrene

Før vi begynner å sammenlikne innvandrermødrene med mødrene i majoritetsbefolkningen, bør det nevnes at det er forskjeller i sammensetningen av disse gruppene.

Tabell 1. Noen kjennetegn ved mødrene i ulike innvandringskategorier. 2018

Til tabellen

Innvandrermødrene skiller seg fra resten når det gjelder alder og utdanningsnivå som vist i tabell 1. Mødrene i majoritetsbefolkningen er generelt eldre enn innvandrermødrene. Norskfødte med innvandrerbakgrunn har den yngste alderssammensetningen – fire av fem i denne gruppen var under 40 år i 2018. Som følge av dette er det også større andel småbarnsmødre blant innvandrermødrene og norskfødte med innvandrerbakgrunn. Innvandrermødre er også overrepresentert blant dem med lav utdanning. En tredjedel har kun fullført grunnskole, mens det samme gjelder for 12 prosent av mødrene i majoritetsbefolkningen.

63 prosent av innvandrermødrene i arbeid

Innvandrermødres sysselsetting ligger stabilt lavere enn andre mødres. I 2018 var 63 prosent i denne gruppen i arbeid. Blant norskfødte mødre med innvandrerforeldre var om lag 73 prosent sysselsatt, mens for mødrene i resten av befolkningen lå tilsvarende andel på 87 prosent på samme tid. Disse andelene har vært nesten uendret siden 2008, som tabell 2 viser.

Tabell 2. Sysselsettingsandel blant mødre etter innvandrerkategori. 2008-2018. Prosent

Til tabellen

Lavest sysselsetting blant småbarnsmødre med kort botid

Tidligere analyser viser at innvandrere ofte bosetter seg i et nytt land i en alder der det er vanlig å få barn, og at mange velger å få barn relativt raskt etter ankomst. Dette gjelder også for Norge, og derfor kan det tenkes at både botid og barnets alder kan påvirke innvandrermødrenes sysselsetning. Figur 1 viser store forskjeller i sysselsettingen blant mødre med ulik botid og samtidig noen forskjeller etter barns alder.

Figur 1. Sysselsettingsandel blant mødre, etter botid og yngste barnets alder. 2018

Yngste barnets alder Botid 0- 4 år Botid 5-14 år Botid 15 år og over Mødre norskfødte m/ innvandrerforeldre Mødre i majoritetsbefolkningen
0-2 år 32 61 69 71 83
3-5 år 41 69 74 74 88
6-12 år 47 74 74 76 88
13-17 år 53 77 73 76 88

I 2018 var andelen i arbeid klart minst blant mødre med botid på under fem år. Kun 39 prosent i denne gruppen var sysselsatte. En stor andel av kvinnene i denne gruppen mangler tilstrekkelig språkkunnskap eller kompetanse som er relevant for det norske arbeidsmarkedet. Mange deltar derfor på arbeidsrettede tiltak som introduksjonsordningen. Med lengre botid øker andelen som er i arbeid, men også blant dem som har bodd minst 15 år i Norge, ligger andelen sysselsatte lavere enn blant mødre i majoritetsbefolkningen.

Så mange som halvparten av innvandrermødrene med botid under fem år hadde barn i alderen under tre år. Av figur 1 ser vi at småbarnsmødre med kort botid hadde minst sysselsettingsandel av alle innvandrermødre - kun en tredjedel av dem var sysselsatte. Med lengre botid minker forskjellene i sysselsetningsandelen etter barnets alder.

Flyktningemødre har svakest tilknytning til arbeid

I tillegg til botid og barnas alder er det store forskjeller i sysselsettingen, avhengig av hvorfor mødrene kom til Norge. Det mangler opplysninger om innvandringsgrunn for mødre med nordisk statsborgerskap på grunn av fri innvandring til Norge for disse. Ser vi på resten av innvandrermødrene, hadde over halvparten – 54 prosent - familieinnvandring som innvandringsgrunn i 2018.

I tillegg var:

  • 17 prosent flyktninger
  • 17 prosent arbeidsinnvandrere
  • 6 prosent kom for å studere
  • Resterende 6 prosent hadde annen/ ukjent innvandringsgrunn

I figur 1 så vi at sysselsettingen var høyere for mødre med lengre botid i Norge. Figur 2 viser i tillegg at dette også er tilfellet når vi grupperer mødrene etter innvandringsgrunn.

Figur 2. Sysselsettingsandel blant innvandrermødre, etter botid og innvandringsgrunn. 2018

Botid Arbeid Utdanning Familiegjenforening Flukt Nordiske statsborgere
0- 4 år 68 55 35 12 70
5-14 år 79 82 66 47 86
15 år og over 90 90 70 63 89

Når det gjelder mødre som innvandret for å jobbe eller studere, var andelen i arbeid størst i 2018, spesielt blant dem som har bodd i Norge i 15 år eller lenger. For disse innvandrermødrene var sysselsettingsandelen på nivå med mødrene i majoritetsbefolkningen.

I den andre enden finner vi flyktninger med kort botid, med kun 12 prosent i arbeid i samme periode. Men også flyktninger med lang botid hadde lavere sysselsetting enn de andre mødrene med tilsvarende botid. Med andre ord utjevner ikke botid forskjellene i sysselsetting blant mødrene med ulik innvandringsgrunn.

Det er flere faktorer som kan bidra til å forklare svak arbeidsmarkedstilknytning blant flyktningemødre. En stor andel av flyktningene har lav utdanning. Om lag halvparten av flyktningene hadde kun utdanning på grunnskolenivå i 2018, mens tilsvarende andel for hele befolkningen lå på 21 prosent. I en rapport publisert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) nevnes også lav kompetanse, svake norskkunnskaper, helseproblemer og store omsorgsoppgaver som mulige årsaker til lav sysselsetting blant flyktninger. Mange av de nyankomne flyktningene deltar derfor på en rekke arbeidstrettede tiltak gjennom introduksjonsprogrammet. Nesten 60 prosent av flyktningemødrene med mindre enn fem års botid deltok i introduksjonsordningen i 2018.

Flere i arbeid, utdanning og opplæring

Har sysselsettingen blant mødre med kort botid vært like lav i årene før 2018? Figur 3 viser at sysselsettingsandelen blant mødre med botid på under fem år har gått ned i løpet av de siste årene.

Én mulig forklaring på dette kan være at denne gruppens sammensetning har endret seg noe over tid. Andelen flyktninger og familiegjenforente til flyktninger har steget, blant annet på grunn av sterk økning i antall syriske flyktninger. Som følge av dette gikk også andelen deltakere i introduksjonsprogrammet opp.

I tillegg til sysselsettingsandelen blant mødre med kort botid ser vi nærmere på utviklingen i den samlede andelen i aktivitet. Med å være i aktivitet menes her at mødrene var i arbeid, under utdanning eller deltok på arbeidsrettede tiltak som introduksjonsprogram.

1 Brudd i tidsserien fra 2014 til 2015 pga. ny datakilde A-ordningen

Figur 3. Utvikling i andelen i arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak (i aktivitet) blant mødre i ulike innvandrerkategorier

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015¹ 2016 2017 2018
Mødre i majoritetsbefolkningen, i aktivitet 88 88 88 88 88 88 88 87 87 88 88
Innvandrermødre, i aktivitet 67 67 66 67 67 68 68 66 68 70 71
Norskfødte mødre med innvandrerforeldre, i aktivitet 74 73 72 73 74 76 75 74 75 76 77
Innvandrermødre med kort botid, i aktivitet 58 58 57 58 57 56 55 53 54 59 61
Innvandrermødre med kort botid, sysselsatt 46 45 46 47 46 45 45 41 39 38 39

Selv om sysselsettingen har gått ned blant innvandrermødre med kort botid, har den samlede andelen i arbeid, utdanning eller på tiltak økt. I perioden 2015-2018 steg denne andelen fra 53 til 61 prosent. Også når det gjelder mødre med lengre botid, har det vært økning i denne andelen. For alle innvandrermødre sett under ett har andelen i arbeid, utdanning eller opplæring økt med 5 prosentpoeng siden 2015 og utgjorde 71 prosent i 2018. Dette var fortsatt en del lavere enn tilsvarende andel for norskfødte med innvandrerforeldre eller mødre i majoritetsbefolkningen, som fremgår av figur 3.

Innvandrermødre uten jobb - hva gjør de?

Som nevnt over er en relativt stor andel av nyankomne innvandrermødre deltakere i arbeidsrettede tiltak. I 2018 var én av fem mødre med kort botid deltakere på introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Blant innvandrermødre med lengre botid var andelen på tiltak mye mindre, som vist i figur 4.

Figur 4. Aktiviteter utenfor arbeid blant mødre etter botid og innvandrerkategori. 2018

0- 4 år 5-14 år 15 år+ Norskfødte med innvandrerforeldre Mødre i majoritetsbefolkningen
Ukjent status 9855 8548 2915 415 12358
Andre ytelser (sosialhjelp, kontantstøtte m.m) 980 3307 1385 170 4091
Helserelaterte ytelser/nedsatt arbevne 418 3002 4675 400 30126
Registrert ledig 1566 3920 1240 191 4877
Under ordinær utdanning 719 2147 687 140 6527
Arbeidsrettede tiltak/introduksjonsordning 6362 1340 320 34 782
Sysselsatt 12571 49663 30437 3686 386906

Én av sju mødre som var i arbeid, utdanning eller opplæring, kombinerte dette med mottak av velferdsytelser i 2018. For disse regnes sysselsetting, utdanning eller arbeidsrettede tiltak som hovedaktivitet i figuren.

Andelen som mottok helserelaterte ytelser uten å være i annen aktivitet, var størst for innvandrerkvinner med lang botid og utgjorde 11 prosent i 2018. Dette henger mest sannsynlig sammen med at disse kvinnene i gjennomsnitt er eldre, samt at de oppfyller kravene for mottak av uføretrygd.

Arbeidsledigheten var høyere blant innvandrermødre enn andre mødre. I 2018 var i alt 7 prosent av innvandrermødrene arbeidsledige – målt i prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende andel var 5 prosent for norskfødte med innvandrerforeldre og 1 prosent for resten av mødrene.

Hele 15 prosent av alle innvandrermødrene hadde såkalt ukjent status i SSBs registre i 2018, fem ganger større andel enn for mødre i majoritetsbefolkningen. Ukjent status betyr at kvinnene var registrert bosatte i Norge, men vi har ellers ingen informasjon om deres aktivitet eller mottak av ytelser.

Vi vet med andre ord lite om innvandrermødrene med ukjent status, men vi finner at familieinnvandrere, småbarnsmødre samt mødre med kort botid er sterkt overrepresentert i denne gruppen. Det tyder på at mange i denne gruppen blir forsørget av sine nærmeste familiemedlemmer. I de fleste tilfeller vil dette bety at det er kvinnenes ektefelle eller partner som er familiens eneste inntektsmottaker – i form av lønn og/eller ytelser.

Hvorfor har noen ukjent status?

Kategorien ukjent status dekker personer som er bosatte i Norge og registrert i Folkeregisteret, men vi mangler informasjon om deres aktivitet i eller utenfor arbeidsmarkedet. Årsakene til dette kan for eksempel være:

  • Personen er forsørget av ektefelle eller familie, som enten jobber eller mottar ytelser. Noen støtteordninger, som kontantstøtte eller sosialhjelp gis til hele husholdningen
  • Personen har utvandret fra Norge uten å melde fra til Folkeregisteret
  • Det mangler informasjon om noen ordninger, for eksempel voksenopplæring i datagrunnlaget

Innvandrermødrenes sysselsetting varierer med partnerens innvandrerkategori

Vi ser nærmere på innvandrermødre som hadde ektefelle eller partner, og undersøker hvordan kvinnenes deltakelse i arbeid varierte med partnerens innvandrerkategori. Flesteparten av disse mødrene - 69 prosent - hadde partnere som også var innvandrere i 2018. Figur 5 viser at innvandrermødrene med innvandrerpartnere i familien hadde en svakere tilknytning til arbeid enn innvandrermødre med partnere som ikke er innvandrer.

1 Befolkningen ekskl. innvandrere består av majoritetsbefolkningen og norskfødte med innvandrerforeldre

Figur 5. Innvandrermødrenes tilknytning til arbeid og ytelser, etter partnerens innvandrerkategori. 2018

Partner i befolkningen ekskl. innvandrere¹ Partner innvandrer
Ukjent status 10 15
Andre ytelser 1 3
Helserelaterte ytelser 4 6
Registrert ledig 3 5
Utdanning/arbeidsrettede tiltak 3 9
Sysselsatt 79 61

Innvandrermødrene med innvandrerpartnere hadde både mindre sysselsettingsandel, større andel arbeidsledige og mottakere av velferdsytelser, samt større andel med ukjent status.

Det kan tenkes at innvandrermødrene gift eller samboer med innvandrere ikke er helt sammenliknbare med andre innvandrermødre. For eksempel er det relativt få flyktningemødre som har norsk partner. Figur 6 viser imidlertid at andelen i arbeid er mindre for innvandrermødrene med innvandrerpartner – uansett hvilken innvandringsgrunn kvinnene har, hvor lenge de har bodd i Norge, hvilket utdanningsnivå eller hvor små barn de har.

1 Nordiske statsborgere er ikke inkludert i tallene

Figur 6. Prosent sysselsatte blant ulike grupper innvandrermødre, etter partnerens innvandrerkategori. 2018

Partner i befolkningen ekskl. innvandrere Partner innvandrer
Botid 0- 4 år 55 39
Botid 5-14 år 80 67
Botid 15 år+ 85 68
Ungdomsskole eller ingen utdanning 68 43
Videregående eller høyere utdanning 82 70
Yngste barn under 6 år 74 55
Yngste barn 6-17 år 83 68
Arbeidsinnvandrer¹ 83 76
Studieinnvandrer¹ 84 83
Familieinnvandrer¹ 74 56
Flyktning¹ 74 48

Mottar mannen ytelser, gjør oftere kvinnen det samme

Det som skiller innvandrerpartnere fra norske partnere, er at de hadde lavere sysselsettingsandel – 77 prosent av dem var i arbeid, mot 86 prosent av norske partnere i 2018. Er det sammenheng mellom partnerens yrkesdeltakelse og mødrenes tilknytning til arbeid eller velferdsytelser? Ser vi for eksempel mindre arbeidsrettet aktivitet blant innvandrermødre dersom partneren jobber og forsørger familien?

Figur 7 viser at i familier der far var i arbeid, var også sysselsettingsandelen blant innvandrermødrene størst. I 2018 var 72 prosent av disse mødrene sysselsatt. I familier der partneren var utenfor arbeid, utdanning eller tiltak, og levde av velferdsytelser, mottok også en større andel av mødrene – 27 prosent – velferdsytelser.

Figur 7. Tilknytning til arbeid, utdanning og tiltak blant innvandrermødre, etter partnerens arbeidsstyrkestatus. 2018

Partner sysselsatt Partner i utdanning/ introduksjonsordning Partner utenfor arbeid/ utdanning/ tiltak Partner har ukjent status
Ukjent status 13 8 14 39
Utenfor arbeid/ utdanning/ tiltak 11 11 27 14
Utdanning/ introduksjonsordning 5 58 9 5
Sysselsatt 72 23 51 43

Det var i tillegg en del familier der begge voksne deltok på arbeidsrettede tiltak. Dette gjelder først og fremst nyankomne flyktningfamilier som deltok i introduksjonsprogrammet. Innvandrerkvinnene i denne kategorien hadde minst andel i arbeid, men også minst andel med ukjent status.

Proba Samfunnsanalyse. (2020). Hvorfor faller flyktninger ut av arbeidslivet? (Rapport 2020-5). Hentet fra https://www.imdi.no/contentassets/a9cc8d30b1f142f3b850ab117f54c5bc/hvorfor-faller-flyktninger-ut-av-arbeidslivet.pdf

Faktaside

Kontakt