9,5 prosent av innvandrerne er ledige

Publisert:

Den registrerte ledigheten blant innvandrere gikk opp fra 5,5 prosent i 3. kvartal 2019 til 9,5 prosent i 3. kvartal 2020. I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,7 til 3,2 prosent. Ledigheten blant innvandrere var med andre ord omtrent tre ganger så høy begge kvartaler.

Det var i alt 122 224 personer registrert som helt arbeidsledig i tredje kvartal 2020 som har august som referansemåned. Av disse var 46 895 innvandrere. Det vil si at innvandrere utgjorde 38,4 prosent av de registrerte ledige. Dette er en andel som har vært nokså stabil de siste årene, viser nye tall fra statistikken Registrerte arbeidsledige blant innvandrere.

Ledighetsøkningen som vi ser i de fleste grupper, må i stor grad tilskrives koronakrisen som har rammet arbeidslivet i form av permitteringer og færre ledige stillinger. Det vil si at mange av de registrerte ledige er permitterte personer som søker om dagpenger. Samtidig er terskelen for å komme inn på arbeidsmarkedet blitt høyere for de som er nykommere, som for eksempel nyutdannet ungdom og flyktninger som har gjennomført introduksjonsprogrammet.

Sterkest økning i befolkningen utenom innvandrerne

I absolutte tall var det en økning fra 26 112 helt ledige blant innvandrere i august i fjor til 46 895 i august i år. Dette utgjør en vekst på 79,6 prosent.  I befolkningen for øvrig var veksten noe sterkere, fra 38 945 til 75 329, dvs. en økning på 93,4 prosent.

Når vi ser på ledighetsprosenten, gikk den opp fra 5,5 til 9,5 prosent blant innvandrere og fra 1,7 til 3,2 prosent i befolkningen for øvrig, dvs. en økning på henholdsvis 4,0 og 1,5 prosentpoeng. Den relative økningen var med andre ord sterkere i befolkningen ellers enn blant innvandrere. Disse tendensene kunne vi også se i det foregående kvartalet, men økningen i forhold til fjoråret var da mye sterkere i begge populasjoner pga. et høyere ledighetsnivå i 2. kvartal.

Innvandrere fra Afrika har høyest ledighet

Afrikanske innvandrere hadde i august 2020 høyest ledighet, på 14,3 prosent. Dernest kom de fra Asia og EU-land i øst med henholdsvis 10,7 og 10 prosent ledige. Afrika er den landgruppen som har ligget høyest mht. registrerte ledige i en årrekke, noe som må ses i lys av den høye andelen flyktninger i denne innvandrergruppen. Rangeringen mellom de ulike landgruppene mht. ledighetsnivå i figur 1 har vært ganske stabil.

Figur 1. Registrerte helt ledige etter innvandrerbakgrunn og verdensregion. I prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe

3. kvartal 2020 3. kvartal 2019
Norden 4.9 2.3
Nord-Amerika og Oseania 5.3 2.6
Vest-Europa ellers 6.1 2.9
Øst-Europa ellers 8.1 5.1
Sør- og Mellom-Amerika 9.5 5.2
EU-land i Øst-Europa 9.9 5.4
Asia 10.7 6.2
Afrika 14.3 9.7
Innvandrere i alt 9.5 5.5
Befolkningen ekskl. innvandrere 3.2 1.7

De tre nevnte landgruppene hadde også størst økning i prosentpoeng: Afrika 4,6 prosentpoeng og de øvrige to hadde hver en økning på 4,5 prosentpoeng. Imidlertid var det innvandrere med lavest ledighet – dvs. de fra Norden, Vest-Europa og Nord-Amerika og Oseania - som hadde størst relativ økning i ledighetsprosenten, i og med at andel ledige ble fordoblet i disse gruppene. De hadde også en fordobling i antall ledige.

Høyest ledighet i Oslo

Oslo og Viken var fylkene med høyest registrert ledighet blant innvandrere i august måned, med henholdsvis 10,4 og 10 prosent. Oslo hadde dessuten høyest ledighet i befolkningen ellers, på 3,9 prosent. Ellers hadde både Vestland og Rogaland en ledighet blant innvandrere på 9,7 prosent.

De to nordligste fylkene, Troms og Finnmark og Nordland, hadde lavest registrert ledighet blant innvandrere. Begge fylker lå litt i overkant av 7 prosent. Sistnevnte fylke hadde også lavest ledighet i befolkningen ellers, 2,4 prosent.

Figur 2. Registrerte helt ledige etter innvandrerbakgrunn og bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. 3. kvartal 2020

Befolkningen eksklusive innvandrere Innvandrere i alt
54 Troms og Finnmark 2.8 7.2
18 Nordland 2.4 7.4
50 Trøndelag 2.7 8.0
15 Møre og Romsdal 2.9 8.4
34 Innlandet 2.7 8.5
42 Agder 3.3 8.9
38 Vestfold og Telemark 3.4 9.5
11 Rogaland 3.2 9.7
46 Vestland 3.1 9.7
30 Viken 3.3 10.0
03 Oslo 3.9 10.4
Hele landet 3.2 9.5

Kontakt