Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere

Publisert:

Andelen sysselsatte innvandrere i alderen 20-66 år gikk ned fra 67,3 prosent i 4. kvartal 2019 til 65,4 prosent i 4. kvartal 2020. I resten av befolkningen gikk denne andelen ned fra 78,8 til 78,1 prosent.

Nedgangen i andel sysselsatte var følgelig noe større blant innvandrere enn i resten av befolkningen; henholdsvis 1,9 mot 0,7 prosentpoeng. I absolutte tall var nedgangen på 4 400 sysselsatte blant innvandrere og omtrent 16 600 i resten av befolkningen (20-66 år). Permitterte inntil tre måneder regnes i denne statistikken som sysselsatte.

Ny metode for beregning av selvstendig næringsdrivende

Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er oppdatert med ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende. Det er publisert nye tall i statistikkbanken for perioden 2015-2019. Hovedendringen består i at arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) ikke lenger bestemmer totalnivået på antall selvstendig næringsdrivende. Dette gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte totalt.

Sysselsatte omfatter både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende, der selvstendig næringsdrivende utgjør litt over 5 prosent av sysselsatte innvandrere.

Størst nedgang hos innvandrere fra EU-land i øst

Innvandrerne fra EU-landene i Øst-Europa hadde størst reduksjon i andel sysselsatte fra november 2019 til november 2020 på 3,6 prosentpoeng. Dernest kom gruppene fra Vest-Europa (utenom Norden) og Latin-Amerika med en nedgang på henholdsvis 1,8 og 1,7 prosentpoeng. Innvandrere fra Afrika og Nord-Amerika og Oseania hadde minst nedgang; 0,8 prosentpoeng i begge grupper.

Forskjellene i sysselsettingsnivået gruppene imellom er imidlertid ikke endret i noe særlig grad. Innvandrere fra Norden og EØS-landene ligger fortsatt et godt stykke over innvandrersnittet, mens de fra Øst-Europa utenom EU, Latin-Amerika samt Nord-Amerika og Oseania befinner seg noen få prosentpoeng over. De øvrige to gruppene, fra Asia og Afrika, ligger som før en del under snittet med henholdsvis 58,3 og 53,3 prosent sysselsatte. Imidlertid har forskjellen i sysselsetting mellom innvandrere i alt og resten av befolkningen økt noe, fra 11,5 til 12,7 prosentpoeng.

Figur 1. Sysselsatte 20-66 år etter innvandrerbakgrunn og verdensregion. 4. kvartal 2019 og 2020

2020 2019
Afrika 53.3 54.1
Asia 58.3 59.5
Sør- og Mellom - Amerika 66.4 68.1
Nord - Amerika og Oseania 66.9 67.7
Øst - Europa ellers 68.3 69.6
EU land i Øst-Europa 71.4 75.0
Vest - Europa ellers 73.0 74.8
Norden 78.4 79.8
Innvandrere i alt 65.4 67.3
Befolkningen ekskl. innvandrere 78.1 78.8

For øvrig hadde menn noe større nedgang i sysselsettingen enn kvinner i alle innvandrergrupper unntatt den nordiske. Også i befolkingen utenom innvandrerne hadde menn litt sterkere nedgang enn kvinner.

Innvandrere er overrepresentert i utsatte næringer

Den noe sterkere nedgangen i sysselsettingen blant innvandrere enn i resten av befolkingen må bl.a. ses i sammenheng med et ulikt sysselsettingsmønster mellom disse to befolkningsgruppene. I november 2019 hadde innvandrere mye større andeler sysselsatt i de næringene som ble hardest rammet av koronakrisen i løpet av 2020. Dette gjelder særlig næringer som overnattings- og serveringsvirksomhet samt landtransport med passasjerer og forretningsmessig tjenesteyting som sammenlagt hadde en reduksjon i antall sysselsatte på 9,4 prosent. Til sammen var 22,7 prosent av innvandrerne sysselsatt i disse næringene i november 2019 mot 6,7 prosent i befolkningen ellers.

Tabell 1

Til tabellen

Høyest sysselsetting blant innvandrere i Troms og Finnmark

Innvandrere bosatt i Troms og Finnmark hadde høyest sysselsetting i 4. kvartal 2020 med 69 prosent. Deretter kom Møre og Romsdal og Nordland med andeler på litt under 68 prosent i hvert av fylkene. Lavest nivå finner vi blant innvandrere bosatt i Agder med 60,8 prosent. Dette fylket hadde også lavest sysselsetting i befolkningen for øvrig. Ellers finner vi den nest laveste sysselsettingen blant innvandrere i Oslo, med 63,1 prosent. Dette fylket samt Vestland, hadde størst nedgang i andel sysselsatte innvandrere fra 4. kvartal 2019. I begge fylker var nedgangen på 2,5 prosentpoeng.

Figur 2. Sysselsatte 20-66 år etter bostedsfylke og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2020

Innvandrere Befolkningen ekskl. innvandrere
Agder 60.8 74.5
Oslo 63.1 81.2
Vestfold og Telemark 63.9 74.8
Innlandet 64.2 76.4
Trøndelag 64.3 78.8
Vestland 66.0 79.3
Rogaland 66.3 79.0
Viken 67.4 77.9
Nordland 67.6 77.0
Møre og Romsdal 67.7 78.8
Troms og Finnmark 69.0 77.6
Hele landet 65.4 78.1

Økt sysselsetting i offentlig forvaltning

Omtrent all nedgang i sysselsettingen har funnet sted i privat sektor og offentlig eide foretak. Innenfor statlig forvaltning kan vi konstatere en økning på 5,4 prosent blant innvandrere fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020, og veksten er størst i gruppen fra Asia, Afrika etc., på 7,4 prosent. Blant sysselsatte i befolkningen utenom innvandrerne er veksten noe svakere, 2,2 prosent.

Innenfor kommunal- og fylkeskommunal forvaltning er det kun blant innvandrere at vi ser en økning - på 3,5 prosent - mens det er en svak nedgang blant dem i befolkningen ellers på 0,6 prosent. Også i denne sektoren hadde gruppen fra Asia, Afrika etc. størst vekst, på 4,6 prosent. Økningen blant innvandrere oppveide nesten nedgangen blant de øvrige sysselsatte. Alt i alt ble det en helt marginal nedgang på kun 0,02 prosent i kommunal- og fylkeskommunal sektor.

Figur 3. Endringer i antall sysselsatte etter sektor, innvandrerbakgrunn og landgruppe. Prosent. 4. kvartal 2019-2020

Statlig forvaltning Kommunal og fylkeskommunal forvaltning Privat sektor og offentlig eide foretak
Befolkningen ekskl. innvandrere 2.21 -0.62 -1.60
Innvandrere i alt 5.41 3.54 -1.99
EØS-landene etc. 3.13 1.12 -2.72
Asia, Afrika, etc. 7.40 4.63 -1.19

Kontakt