Alt innhold for området helse

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Frisklivssentralar i kommunane 2013-2016

  Rapporter 2018/27

  Frisklivssentralar er eit lågterskeltilbod for endring av levevanar, og stadig fleire kommunar etablerer tilbodet. 3 av 5 kommunar hadde etablert frisklivssentral i 2017, ei dobling sidan 2011. Det har vore ein auke i personell og deltakarar, men ...

  Publikasjon
 • Kommunale helse- og omsorgstjenester 2017

  Rapporter 2018/26

  I løpet av 2017 var det totalt 361 402 unike personer som mottok én eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester, eller 6,8 prosent av befolkningen i Norge.

  Publikasjon
 • Helsekonsum har økt med 215 milliarder kroner på 25 år

  For hver innbygger går 50 000 kroner til helsetjenester og legemidler. Av dette betaler den enkelte 7 200 kroner av egen lomme. Av helsetjenestene vi betaler fra egen lomme er det de totale utgiftene til tannlegen som har steget mest de siste 25 å...

  Artikkel
 • Kortere pasientlister, lengre arbeidsdager?

  Ved utgangen av 2017 var det i gjennomsnitt 1100 pasienter for hver fastlege i Norge, 6 prosent færre enn i 2010. Både antallet fastlegeavtaler og antall årsverk i allmennlegetjenesten har økt raskere enn folketallet. Samtidig rapporterer legene o...

  Artikkel
 • Innvandrerne sto for 1 av 6 årsverk innen omsorg

  Innvandrere sto for over 17 prosent av de 142 000 avtalte årsverkene i de kommunale omsorgstjenestene i 2017. Åtte år tidligere var tilsvarende andel 11 prosent.

  Artikkel
 • Flest til fastlegen på grunn av muskel- og skjelettlidelser

  I underkant av 1,2 millioner nordmenn kontaktet fastlegene for behandling av muskel- og skjelettlidelser i 2015. Hver fjerde kvinne og hver femte mann fikk behandling for slike plager.

  Artikkel
 • Fleire bekymringsmeldingar frå tannlegane

  I 2017 sende tannhelsetenesta 768 bekymringsmeldingar til barnevernet. Det er 30 prosent fleire enn i 2014. Flest meldingar kom frå tannhelsetenesta i Oslo.

  Artikkel
 • Ivaretar sykehjem beboernes menneskerettigheter?

  Kan menneskerettigheter måles statistisk? Kommunene skal hvert år blant annet rapportere informasjon om tvangsbruk i omsorgstjenesten, men det er under 1 prosent av brukerne som utsettes for slik tvang.

  Artikkel
 • Menneskerettighetssituasjonen til beboere i sykehjem

  Notater 2018/28

  Notatet er en gjennomgang av variabler og indikatorer som inngår i eller ligger til grunn for SSBs helse- og omsorgsstatistikk, og som kan være med å belyse menneskerettighetssituasjonen for eldre i sykehjem.

  Publikasjon
 • Lavere kostnader for sykehusene på grunn av momsfritak

  I 2017 var driftskostnadene ved sykehusene og i resten av spesialisthelsetjenesten 140 milliarder kroner, 1 prosent lavere enn året før. Kostnadene sank blant annet fordi helseforetakene ikke lenger betaler moms når de kjøper varer og tjenester.

  Artikkel
 • Økt satsing på psykisk helse

  I 2017 utgjorde driftskostnadene i spesialisthelsetjenesten 140 milliarder kroner. Psykisk helsevern hadde størst prosentvis vekst fra året før. Når vi ser på de lange linjene, har derimot dette området svak vekst.

  Artikkel
 • Svak nedgang i sykefraværet

  Sykefraværet i 1. kvartal 2018 var på 6,4 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Det er en svak nedgang sammenlignet med 4. kvartal 2017 da sykefraværet var på 6,5 prosent.

  Artikkel
 • Vekst i bruk av fastlegene i 2017

  Det var 14,4 millioner konsultasjoner ved fastlegekontorene i 2017, om lag 1,8 prosent flere enn i året før. Både befolkningsvekst, aldring og flere legebesøk blant de unge bidro til økningen. 

  Artikkel
 • Rusundersøkelsen 2017

  Notater 2018/25

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført en årlig undersøkelse om rusmidler siden 2012. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler.

  Publikasjon
 • Røykepilene peker riktig vei

  Med stadig færre dagligrøykere kommer vi godt ut i internasjonale sammenligninger av tobakksbruk. Men andelen som tar seg en røyk av og til, har vært tilnærmet lik i over 40 år.

  Artikkel