Notater 2018/41

Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering

Kvalitet i IPLOS-registeret 2017

Dette notatet presenterer en gjennomgang av kvaliteten på data over søkere og mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester som landets kommuner har levert til IPLOS-registeret i 2017.

Fra 2007 har landets kommuner sendt inn uttrekk fra EPJ (Elektronisk pasientjournal) /egne fagsystemer for helse- og omsorgstjenesten til IPLOS-registeret i SSB. Årlig rapporteres det inn opplysninger om over 350 000 personer til registeret. Siden samme person kan ha flere registreringer, kontrollerer SSB mer enn 10 millioner registreringer, og sender tilbakemeldinger på disse registreringene til kommunene.

Kvaliteten på data har bedret seg siden oppstarten av registeret, og er relativt god på de fleste områdene det lages statistikk for. De siste årene har det vært en betydelig økning i rapportering av diagnoseopplysninger knyttet til tjeneste-mottakere. Denne informasjonen er et viktig supplement til opplysninger om bistandsbehov, for å forklare hvordan tjenestebruken varierer mellom forskjellige brukergrupper. En bedre diagnoseregistrering gir et bedre grunnlag for å vite noe om hvor mange som befinner seg i ulike sykdomsgrupper, hva som kjennetegner den delen av befolkningen som mottar omsorgstjenester i dag, og hvordan vi kan fremskrive behov for tjenester i ulike sykdomsgrupper i årene som kommer. I 2017 ble det rapportert diagnose for 44 prosent av mottakere av IPLOS-tjenester.

Det ble ikke innført nye variabler i IPLOS-registeret f.o.m. 2017, men det er stadig noen utfordringer knyttet til variablene som ble innlemmet f.o.m. 2016. Det gjelder bl.a. informasjon om legemiddelgjennomgang og ernæringskartlegging. Til tross for utfordringer med registrering i kommunenes fagsystemer og dermed innrapportering til IPLOS-registeret i fjor, har mange flere kommuner klart å sende opplysningene om ernæring og legemiddelgjennomgang til registeret i 2017.

IPLOS er organisert som et hendelsesregister som inneholder nødvendig informasjon for å belyse problemstillinger med hendelsesforløp i fokus. De siste årenes innsats knyttet til kvaliteten på datoopplysningene i registeret, har bidratt til at det er mulig å bruke søknadsdato i forbindelse med vurdering av ventetid på ulike omsorgstjenester . Det har også gjort at den offisielle statistikken over omsorgstjenester nå presenterer timer (helsetjenester i hjemmet) og døgn (institusjonstjenester) gjennom året, både på nasjonalt og kommunalt nivå.

IPLOS-registeret går nå inn i historiebøkene, og blir en del av og erstattes av et nytt Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) fra og med 2018-årgangen. I praksis innebærer det at opplysningene om kommunale omsorgstjenester som tidligere ble rapportert til IPLOS-registeret skal rapporteres til KPR. For dem som av ulike grunner og forskjellige formål ønsker tilgang til data fra IPLOS-registeret fram til og med 2017-årgangen, er det stadig SSB som er databehandler og leverer ut data og statistikk.

Om publikasjonen

Tittel

Kvalitet i IPLOS-registeret 2017. Gjennomgang av datakvaliteten på kommunenes IPLOS-rapportering

Ansvarlig

Svetlana Beyrer, Berit Otnes og Håkon Torfinn Karlsen

Serie og -nummer

Notater 2018/41

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Helsedirektoratet

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9825-7

Antall sider

33

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt