Fall vanligste arbeidsulykke i fjor

Publisert:

I 2017 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert, var om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

I 2017 ble det rapportert i alt 21 937 arbeidsulykker til NAV fra ulike deler av arbeidslivet i Norge. Sammenliknet med 2016 innebærer det en reduksjon på 522 arbeidsulykker, eller 2,3 prosent. I 45 prosent av tilfellene medførte arbeidsulykkene langvarig fravær, mens ulykkene i de resterende 55 prosent av tilfellene resulterte i kortvarig fravær.

Dødsulykker i arbeidslivet

Dødsulykker i arbeidslivet inngår for øvrig ikke i tallgrunnlaget fra NAV, men baserer seg utelukkende på informasjon innhentet fra ulike tilsynsmyndigheter i Norge.

Fall er den dominerende ulykkestypen

Som foregående år er fall den vanligste ulykkestypen i norsk arbeidsliv i 2017. Fall er den mest rapporterte ulykkestypen innenfor næringsgrupper som gjerne blir assosiert med ulykker i arbeidslivet, som eksempelvis bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring. Mer oppsiktsvekkende er det kanskje at fall dominerer som ulykkestype innenfor undervisning, offentlig administrasjon og sosialforsikring, og personlig tjenesteyting.

Figur 1 viser hvordan antall arbeidsulykker fordeler seg etter ulykkestype i 2015-2017.

Figur 1. Antall arbeidsulykker, etter type ulykke. 2015-2017

2015 2016 2017
Eksplosjon, sprenging, brann 141 151 159
Høy/lav temperatur 173 190 167
Kjemikalier 280 282 275
Velt 295 335 358
Elektrisk spenning 320 388 364
Trusler om vold 440 529 473
Sammenstøt/påkjørsel 688 856 768
Klemt/fanget 1112 1248 1214
Påført voldsskade 1242 1342 1370
Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand 1975 2207 2097
Annet 2564 2799 2842
Støt/treff av gjenstand 3153 3415 3483
Fall 3983 4614 4580

Færre ulykker med kortvarig fravær

Siden statistikk om arbeidsulykker ble opprettet i 2014 har antall rapporterte ulykker som gir kortvarig fravær, sunket gradvis fra rundt 14 000 til omtrent 12 000. I samme periode har tallet på ulykker som har medført langvarig fravær, holdt seg mer stabilt rundt 10 000.  

Figur 2 viser hvordan arbeidsulykkene fordeler seg etter fraværslengde i perioden fra 2014 til 2017.

Figur 2. Rapporterte arbeidsulykker, etter fraværets lengde

Kortvarig fravær Langvarig fravær
2014 13937 9955
2015 13332 10610
2016 12380 10079
2017 11977 9960

Yrkesskadedekning

NAV forvalter ytelser og stønader til personer som er yrkesskadedekket etter folketrygdloven. Vanlige arbeidstakere er dekket gjennom sin arbeidsgiver, men selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne frivillig trygd for å være yrkesskadedekket. I næringene jordbruk, skogbruk og fiske er det en relativt stor andel selvstendig næringsdrivende. Dette er næringer der risikoen for yrkesskader anses å være større enn i en del andre næringer, men disse ulykkene vil ikke komme med i statistikken dersom den skadede ikke er yrkesskadedekket og følgelig ikke rapporterer arbeidsulykken til NAV. En må derfor være noe varsom i tolkningen av resultatene for disse næringene.

Flest alvorlige arbeidsulykker i transport og lagring

I 2017 var det i alt 8 rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte i Norge, mens 3,6 ulykker per 1 000 ansatte endte i langvarige fravær fra jobb. Fordelt etter næring var forholdstallet for arbeidsulykker med langvarig fravær høyest i transport og lagring med 6,3 ulykker per 1 000 ansatte.

Det er stor variasjon mellom ulike næringer. Til sammenlikning var eksempelvis forholdstallet lavest innenfor informasjon, finansiering, og faglig tjenesteyting, med 0,8 arbeidsulykker per 1 000 ansatte.

Figur 3 viser rapporterte arbeidsulykker med langvarig fravær per 1 000 ansatte etter næring for 2015-2017.

Figur 3. Antall arbeidsulykker med langvarig fravær per 1 000 ansatte, etter næring og fraværets lengde. 2015-2017

2015 2016 2017
Informasjon, finansieringsvirksomhet og faglig tjenesteyting 0.8 0.7 0.8
Personlig tjenesteyting 1.9 1.9 1.8
Varehandel, reparasjon av motorvogner 2 1.8 1.9
Overnattings- og serveringsvirksomhet 2 1.7 2
Bergverksdrift og utvinning 2.6 2.4 2.1
Undervisning 3.2 3.1 2.8
Helse- og sosialtjenester 4.1 3.9 3.8
Forretningsmessig tjenesteyting 4.1 3.9 3.9
Industri 6 5.2 4.8
Bygge- og anleggsvirksomhet 6.2 5.8 5.5
Elektrisitet, vann og renovasjon 6.6 7.2 5.8
Jordbruk, skogbruk og fiske 6.5 6.6 6.2
Off.adm., sosialforsikring 4.8 6.6 6.2
Transport og lagring 6.2 5.9 6.3

Faktasider

Kontakt