Notater 2019/12

Omtale av data og datagrunnlag

Private kommersielle og ideelle tjenestetilbydere i helse- og omsorgstjenesten

På oppdrag fra Helsedirektoratet har SSB sett nærmere på eksisterende informasjon om private tjenestetilbydere i omsorgstjenesten.

Mer spesielt har SSB forsøkt å presentere private tjenestetilbyderes andel av bestemte tjenester (KOSTRA-funksjoner) på henholdsvis nasjonalt og kommunalt nivå.

SSB fikk i oppdrag å levere et produkt som inkluderer:

  • Å drøfte og omtale muligheter og begrensninger i eksisterende datamateriale i et kortfattet notat
  • Å produsere relevante tabeller med gode metadata som kan utnyttes i videre analyser av kommunenes bruk av private tjenestetilbydere
  • Å sette opp oversikter/lister der dette er relevant og hensiktsmessig

Hovedformålet med notatet er å drøfte og omtale muligheter og begrensninger i eksisterende datamateriale, jf. første kulepunkt ovenfor. I tillegg er det produsert noen tabeller og lister i henhold til Helsedirektoratets bestilling.

Strukturen i notatet er basert på delproblemstillingene for oppdraget (jf. kap. 2). Notatet tar følgelig for seg henholdsvis kostnader (jf. kap. 3), plasser i institusjon (jf. kap. 4), tjenestemottakere (jf. kap. 5), timer i hjemmetjenesten og døgn i institusjonstjenesten (jf. kap. 6) og sykehjem og institusjoner (jf. kap. 7). Innenfor oppdragets tids- og budsjettmessige rammer har det ikke vært mulig å utføre alle oppgaver og belyse alle delproblemstillinger innenfor de ulike kapitlene.

For kapitlene 3-7 er strukturen den samme. Først presenteres eventuelle funn, dernest utfordringer og til sist noen innspill og forslag til videre/gjenstående arbeid.

Om publikasjonen

Tittel

Private kommersielle og ideelle tjenestetilbydere i helse- og omsorgstjenesten. Omtale av data og datagrunnlag

Ansvarlig

Dag Abrahamsen, Svetlana Beyrer, Gunnar Claus, Trond Ekornrud og Arne Jensen

Serie og -nummer

Notater 2019/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Helsetjenester, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9895-0

Antall sider

35

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt