Rapporter 2019/03

Legers arbeidssted og nyutdannede legers tilknytning til arbeidslivet

9 av 10 leger i Norge jobber i helsetjenesten. Over halvparten av legene er menn, men kvinnene dominerer blant legestudentene. Andelen som tar legeutdanningen i utlandet øker.

Riktig bemanning i helsetjenesten er en forutsetning for et velfungerende helsevesen i Norge. Det er derfor viktig å følge med på både endringer i etterspørsel og i antall og sammensettingen av helsepersonell.

Nye behandlingsmuligheter, flere eldre og høyere levealder i befolkningen vil få betydning for hvordan man vil planlegge helsetilbudet i framtiden. Det vil med stor sannsynlighet påvirke etterspørselen etter helsepersonell. For å kunne rekruttere og beholde flere i helsetjenesten, er det viktig å vite mer om hvem som tar helseutdanninger og hvilke valg de tar underveis i arbeidskarrieren.

Denne rapporten beskriver dagens legeomfang og hvordan tre utdanningskull med leger har beveget seg i arbeidsmarkedet over tid. Formålet med analysen er å avdekke eventuelle trender som kan gi bedre forståelse av dagens omfang og tilbud av leger. Vi analyserer tre utdanningskull som avsluttet utdanningen i henholdsvis 2005, 2009 og 2013 for å se hvordan deres tilknytning til arbeidsmarkedet endres over tid. Utdanningskullene blir kartlagt 3, 7 og 11 år etter fullført utdanning. For utdanningskullene i 2009 og 2013 blir det færre målepunkter.

Rapporten viser at utdanningskullene blir større og at veksten i første rekke skyldes at flere nordmenn reiser til utlandet for å gjennomføre legeutdanningen.

For å beskrive dagens situasjon brukes tverrsnittsdata fra 2016. Statistikk over antall leger et bestemt år gir en beskrivelse av status over legeressurser dette året, imidlertid er det viktig å følge utviklingen over tid for å kunne forstå eventuelle langsiktige utfordringer. Dette kan gjøres med årlig statistikk over status.

Rapporten viser at selv om det i dag er flest mannlige leger så vil dette bildet, hvis prosessene fortsetter, endre seg i løpet av få år. Alderssammensetningen blant leger viser at mannlige leger er betydelig eldre enn kvinnelige leger. I tillegg er det flest kvinner som gjennomfører legeutdanning, og denne andelen øker.

Leger utdannet i Norge begynner oftere arbeidskarrieren i fylker som har et universitetssykehus sammenlignet med norske leger utdannet i utlandet. Denne rapporten viser er at denne forskjellen viskes ut over tid. Dette henger trolig sammen med kravet om spesialisering for leger. Etter endt utdanning bruker leger i snitt 8 år på å fullføre spesialistutdanningen. Dette gjør at legene uavhengig av bakgrunn må følge lignende løp for å bli spesialist.

Om publikasjonen

Tittel

Legers arbeidssted og nyutdannede legers tilknytning til arbeidslivet

Ansvarlige

Geir Hjemås, Svetlana Beyrer, Johannes Hansen , Othilde Skjøstad

Serie og -nummer

Rapporter 2019/03

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Helse- og omsorgsdepartementet

Emner

Sysselsetting, Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9885-1

ISBN (trykt)

978-82-537-9884-4

ISSN

0806-2056

Antall sider

29

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt