Rapporter 2019/04

Sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet

Hvordan er sysselsettingssituasjonen for sykepleierne, og hvordan jobber nyutdannede sykepleiere etter endt utdanning? Denne rapporten peker på trender som tydeliggjør dagens og fremtidens tilbud av sykepleiere.

Riktig og god bemanning er en forutsetning for et velfungerende helsevesen. Nye behandlingsmuligheter, flere eldre og høyere levealder i befolkningen vil øke behovet for helsepersonell i fremtiden. Sykepleiere er en av personellgruppene det vil bli sterkest etterspørsel etter. For å rekruttere og beholde flere sykepleiere i helsetjenesten, trenger vi mer kunnskap om hvem som blir sykepleiere og hvilke valg de tar underveis i arbeidskarrieren. 

Rapporten beskriver sysselsettingssituasjonen blant sykepleiere i Norge i 2016, og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidsmarkedet i tiden etter fullført utdanning. Målet er å avdekke trender som kan gi bedre forståelse for dagens og fremtidens tilbud av sykepleiere. I analysens første del studerer vi arbeidsmarkeds¬situasjonen blant alle sysselsatte sykepleiere i 2016. I analysens andre del bruker vi sykepleiere som avsluttet utdanningen i 2005, 2009 og 2013 for å sjekke status på arbeidsmarkedet i tiden etter fullført utdanning. 

Rapporten viser at det var sysselsatt 111 036 sykepleiere i Norge i 2016. 85 prosent av disse jobber i helsetjenesten, mens 15 prosent jobber i andre næringer. Innenfor helsetjenesten jobber de fleste i spesialisthelsetjenesten. To av tre jobbet heltid, og en av tre hadde videreutdanning. Den vanligste videreutdanningen er anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleier, som 15 prosent har. 

I 2005 ble det utdannet 3 646 sykepleiere i Norge. Blant de av disse som var yrkesaktive i 2016, jobbet 88 prosent i helsetjenesten og 12 prosent i andre næringer. Regner vi med de som ikke er yrkesaktive, var det samlet sett en av fem som ikke jobbet i helsetjenesten i 2016. Syv av ti jobbet heltid, og 38 prosent hadde videreutdanning. De fleste starter karrieren sin i spesialisthelsetjenesten, men etter noen år i arbeidslivet er det vanligst å jobbe i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

Sammenligningen av arbeidssituasjonen blant utdannede sykepleiere fra 2005, 2009 og 2013 tre år etter fullført utdanning, viser at andelen yrkesaktive som jobber i helse¬tjenesten har økt over tid. Samtidig er andelen utenfor arbeidslivet redusert. 

Samtidig viser rapporten at både alder og arbeidserfaring har betydning for om en sykepleier jobber i helsetjenesten eller ikke. Yrkesprosenten blant alle sykepleiere i 2016 er synkende med økende alder. Blant sykepleiere utdannet i 2005 avhenger yrkes¬prosenten i tiden etter fullført utdanning av både alder og arbeidserfaring. Syke¬pleiere med mer erfaring jobber i mindre grad i helsetjenesten enn sykepleiere med kortere erfaring i samme aldersgruppe. 

Om publikasjonen

Tittel

Sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet

Ansvarlige

Othilde Skjøstad, Svetlana Beyrer, Johannes Hansen , Geir Hjemås

Serie og -nummer

Rapporter 2019/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Helsedirektoratet

Emner

Sysselsetting, Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9889-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9888-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

33

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt