Data om brukere av omsorgstjenester forsinket

Publisert:

Ny rapporteringsløsning for kommunene og ny datakilde for statistikk gjør at KOSTRAs planlagte publisering av indikatorer for brukere i omsorgstjenesten 15. mars forsinkes.

Informasjon om brukere i omsorgstjenesten, som tidligere ble rapportert fra kommunene til IPLOS-registeret, skal fra og med 2018-årgangen rapporteres fra kommunene til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Som følge av at rapporteringsløsningen ikke kom på plass i tide, kan heller ikke tall om brukere i omsorgstjenesten inngå i KOSTRAs publisering 15. mars. Hovedårsaken til forsinkelsen er utfordringer med rapporteringsløsningen fra kommunene.

Hvilke statistikker er berørt?

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer en rekke årlige statistikker over brukere i omsorgstjenesten som inngår på flere statikkområder og publiseres gjennom flere kanaler. Det inkluderer KOSTRA Nøkkeltall der blant annet tall for enkeltkommuner kan sammenlignes med tall for de respektive kommuners KOSTRA-gruppe og landstall. Det inkluderer også en rekke av tabellene som sorterer under statistikk over omsorgstjenester og som publiseres gjennom statistikkbanken. Det er ellers grunn til å understreke at også andre statistikkområder, for eksempel statistikk over tannhelsetjenester, blir berørt.

Eksempler på indikatorer som inngår i KOSTRA Nøkkeltall og som ikke er oppdatert med 2018-tall ved publisering av statistikk over omsorgstjenester 15. mars, er «Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)» og «Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)». Eksempler på tabeller i statistikkbanken som ikke er oppdatert 15. mars, er «Brukarar av heimetenester og institusjonstenester, etter tenestetype og bistandsbehov» og «Forbruk av omsorgstenester i døgn i løpet av året, etter alder og tenestetype».

Når blir statistikken publisert?

SSB samarbeider tett med Helsedirektoratet for å sørge for at data kommunene rapporterer til KPR skal kunne tilrettelegges for og utnyttes for statistisk bruk. Målsettingen er at grunnlaget for å produsere og publisere statistikk kommer på plass så raskt som mulig, og senest i tide til KOSTRAs publisering i juni inneværende år.

Det er grunn til å understreke at det alltid vil være fare for brudd i statistikkens tidsserier ved overgang til ny rapporteringsløsning og ny datakilde. SSB og Helsedirektoratet samarbeider derfor for å harmonisere 2018-årgangen med tidligere årganger, med mål om at tidsserier med viktig informasjon om omsorgstjenesten helt tilbake til 2007 skal kunne videreføres.

KOSTRA (Kommune-stat-rapporteringen)

KOSTRA gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. helse- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Hvilke statistikker er ikke forsinket?

Alle nøkkeltall og grunnlagstall innenfor KOSTRA omsorgstjenesten som ikke inkluderer informasjon om brukere av omsorgstjenester fra KPR, er oppdatert med 2018-tall og publisert som normalt 15. mars. Det gjelder forskjellige indikatorer for regnskap, personell og kapasitet i omsorgstjenesten. Det gjelder også statistikk over brukere som samles inn gjennom skjema i KOSTRA, for eksempel tall på beboere i bolig med fast tilknyttet bemanning hele døgnet.

Kontakt