Data om brukere av omsorgstjenester forsinket

Publisert:

Endret:

Ny rapporteringsløsning for kommunene og ny datakilde for statistikk gjør at KOSTRAs planlagte publisering av indikatorer for brukere i omsorgstjenesten utsettes til 24. juni.

Informasjon om brukere i omsorgstjenesten, som tidligere ble rapportert fra kommunene til IPLOS-registeret, skal fra og med 2018-årgangen rapporteres fra kommunene til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Så godt som alle kommuner har rapportert 2018-tall til KPR, og SSB har gjennom tett og godt samarbeid med Helsedirektoratet løpende mottatt oppdaterte tall fra registeret. Det gjenstår imidlertid stadig noe arbeid knyttet til statistikkgrunnlaget, og publiseringen av tall om brukere i KOSTRA og statistikkbanken utsettes derfor i samråd med Helsedirektoratet til 24. juni.

Hvilke statistikker er berørt?

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer en rekke årlige statistikker over brukere i omsorgstjenesten som inngår på flere statikkområder og publiseres gjennom flere kanaler. Det inkluderer KOSTRA Nøkkeltall der blant annet tall for enkeltkommuner kan sammenlignes med tall for de respektive kommuners KOSTRA-gruppe og landstall. Det inkluderer også en rekke av tabellene som sorterer under statistikk over omsorgstjenester og som publiseres gjennom statistikkbanken. Det er ellers grunn til å understreke at også andre statistikkområder, for eksempel statistikk over tannhelsetjenester, blir berørt.

Det kan også være grunn til å understreke at det alltid vil være fare for brudd i statistikkens tidsserier ved overgang til ny rapporteringsløsning og ny datakilde. SSB og Helsedirektoratet samarbeider derfor for å harmonisere 2018-årgangen med tidligere årganger, med mål om at tidsserier med viktig informasjon om omsorgstjenesten helt tilbake til 2007 skal kunne videreføres.

KOSTRA (Kommune-stat-rapporteringen)

KOSTRA gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. helse- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.

Hvilke statistikker er ikke utsatt?

Alle nøkkeltall og grunnlagstall innenfor KOSTRA omsorgstjenesten som ikke inkluderer informasjon om brukere av omsorgstjenester fra KPR, blir oppdatert og publisert som planlagt 17. juni. Det gjelder forskjellige indikatorer for regnskap, personell og kapasitet i omsorgstjenesten. Det gjelder også statistikk over brukere som samles inn gjennom skjema i KOSTRA, for eksempel tall på beboere i bolig med fast tilknyttet bemanning hele døgnet.

Kontakt