Alt innhold for området helse

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 4 av 5 kommunar har tilbod om helsestasjon for ungdom

  I 2017 hadde 80 prosent av alle kommunar anten eigen helsestasjon for ungdom eller så samarbeidde dei med andre kommunar om tilbodet. Flest små kommunar i mindre sentrale strøk manglar slike helsestasjonar.

  Artikkel
 • Eldre-utfordringen kan være større for mindre kommuner

  De fleste eldre bor i store kommuner, men de minste kommunene har størst andel personer over 65 år og størst andel brukere av omsorgstjenester i denne aldersgruppen.

  Artikkel
 • Store forskjeller i pengebruk mellom norske sykehus

  Geografiske forskjeller og ulike pasientgrupper er noen av årsakene til at enkelte sykehus bruker flere tusen kroner mer per pasient enn andre.

  Artikkel
 • Stabilt sykefravær

  Sykefraværet i 3. kvartal 2018 var på 6,2 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er omtrent uendret fra kvartalet før.

  Artikkel
 • Norge – god helse og store utgifter

  Norske helseutgifter utgjorde 10,4 prosent av BNP i fjor, og nordmenns helsetilstand er generelt god sammenlignet med andre land i Europa. Mange ansatte i helsetjenesten og få røykere er noen av årsakene.

  Artikkel
 • Potensial for flere funksjonshemmede i arbeid

  Blant funksjonshemmede har andelen sysselsatte holdt seg nokså stabil i en årrekke, men mye tyder på at det er mulighet for at flere kan komme i arbeid.

  Artikkel
 • Eldre drikker oftest, yngre drikker mest

  Én av tre drikker alkohol minst en gang i uken. Alkoholforbruket er høyest blant yngre, mens drikkefrekvensen er høyest blant dem over 66 år.

  Artikkel
 • Flere på institusjon får registrert ernæringsstatus

  Stadig flere institusjonsbeboere er registrert med gjennomgått legemiddelbruk og kartlagt ernæringssituasjon. I tillegg er brukernes sykdomsinformasjon god og fortsatt på bedringens vei.

  Artikkel
 • Kvalitet i IPLOS-registeret 2017

  Notater 2018/41

  Dette notatet presenterer en gjennomgang av kvaliteten på data over søkere og mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester som landets kommuner har levert til IPLOS-registeret i 2017.

  Publikasjon
 • Fall vanligste arbeidsulykke i fjor

  I 2017 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert, var om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

  Artikkel
 • 44 døde i arbeidsulykker i fjor

  Det ble registrert 44 dødsulykker i arbeidslivet i 2017. De fleste skjedde i det landbaserte arbeidslivet, men noen større ulykker de siste årene har ført til høyere dødstall innen sivil luftfart.

  Artikkel
 • Årsrapport 2017. Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk

  Notater 2018/35

  Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2017.

  Publikasjon
 • Fortsatt svak nedgang i sykefraværet

  Sykefraværet i 2. kvartal 2018 var på 6,2 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dermed fortsetter nedgangen fra forrige kvartal.

  Artikkel
 • Personer med funksjonsnedsettelse

  Notater 2018/32

  Notatet er sluttproduktet av forprosjektet «Personer med funksjonsnedsettelse - utredning av mulighetene for å etablere offisiell levekårsstatistikk basert på opplysninger fra ulike registre».

  Publikasjon
 • Frisklivssentralar i kommunane 2013-2016

  Rapporter 2018/27

  Frisklivssentralar er eit lågterskeltilbod for endring av levevanar, og stadig fleire kommunar etablerer tilbodet. 3 av 5 kommunar hadde etablert frisklivssentral i 2017, ei dobling sidan 2011. Det har vore ein auke i personell og deltakarar, men ...

  Publikasjon