Notater 2019/18

Om etablering av et datamateriale

Fastlegers inntekter og kostnader

Dette notatet gir en oversikt over fastlegers inntekter og utgifter. Hovedformålet er å gi et tallgrunnlag som kan være til hjelp i forhandlingene om fastlegers økonomiske vilkår mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen.

Det var 4 741 fastleger per 31.desember 2017. De hadde en gjennomsnittlig bruttoinntekt på nesten 1,5 millioner kroner dette året.

I notatet presenteres ulike tilnærminger for å gi en oversikt over fastlegers inntekter og kostnader. I kapittel 3 viser vi inntekter og kostnader fra næringsoppgaven til fastleger som er organisert som enkeltpersonforetak eller som heleide aksjeselskap. Tanken med å gruppere fastleger slik, er at fastleger med samme organisasjonsform trolig har likere kostnadsstruktur. Driftsresultatet i enkeltpersonforetakene er i gjennomsnitt 1,2 millioner kroner. Driftsresultatet i aksjeselskapene er omtrent halvparten av dette. Det kan skyldes at lønn til fastlegen føres som «lønnskostnader» i aksjeselskapene.

I kapittel 4 viser vi hvordan fastlegers inntekter og kostnader varierer etter ulike forhold. Ikke uventet øker fastlegenes bruttoinntekt med listelengden. Bruttoinntekten ser også ut til å øke med alder. Kommunestørrelse ser derimot ikke ut til å ha vesentlig betydning for fastlegenes bruttoinntekter.

I kapittel 5 ser vi på spredningen i legenes inntekter og kostnader etter at vi har avgrenset populasjonen for å finne relevante fastleger med tanke på inntekts-forhandlingene. 90 prosent av fastlegene har en bruttoinntekt mellom 800 000 kroner og 2,6 millioner kroner. Mens 5 prosent tjener mindre enn 800 000 kroner, og 5 prosent tjener mer enn 2,6 millioner kroner.

I siste del av notatet vurderer vi resultatene, og presenterer muligheter for videre analyser.

Om publikasjonen

Tittel

Fastlegers inntekter og kostnader. Om etablering av et datamateriale

Ansvarlig

Gunnar Claus og Ingrid Hatlebakk Hove

Serie og -nummer

Notater 2019/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Helse- og omsorgsdepartementet

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9911-7

Antall sider

33

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt