Små endringer i bruk av fastlegene

Publisert:

Samlet antall konsultasjoner ved fastlegekontorene økte med om lag 100 000 fra 2017 til 2018. I gjennomsnitt gikk hver av oss 2,7 ganger til legen, det samme som i 2017. Ungdom i slutten av tenårene kontaktet fastlegen oftere enn tidligere, mens de eldste hadde færre legebesøk enn året før.

Hvert år er om lag 7 av 10 innbyggere i Norge til konsultasjon på fastlegenes kontor én eller flere ganger. Andelen har endret seg lite fra år til år gjennom det siste tiåret og var helt uendret fra 2017 til 2018. Uendret var også det gjennomsnittlige antallet konsultasjoner per person, om hele befolkningen betraktes under ett, viser nye tall fra offisiell statistikk over allmennlegetjenesten. Statistikken omfatter konsultasjoner hos fastleger og på legevakt, men ikke andre arbeidsoppgaver fastlegene utfører for pasientene.

Bruken av legetjenester gjenspeiler befolkningsutviklingen

Fra 2017 til 2018 har pågangen av pasienter til fastlegekontorene økt i takt med befolkningsveksten. Det skiller seg fra utviklingen i perioden 2010-2017 da aktiviteten vokste noe raskere enn veksten i befolkningen skulle tilsi.

Figur 1. Utvikling i legekonsultasjoner og befolkningsstørrelse. 2010-2018. 100=2010

Andel av befolkningen med konsultasjon i løpet av året Befolkningsstørrelse Antall konsultasjoner per person Antall konsultasjoner i alt
2010 100 100 100 100
2011 102.5411061 101.3325393 104 105.3858
2012 102.2421525 102.6618269 105.76 108.5751
2013 102.0926756 103.8361646 104.44 108.4465
2014 102.9895366 104.9894671 105.52 110.7849
2015 103.1390135 105.9687357 105.32 111.6063
2016 104.0358744 106.8697367 105.96 113.2392
2017 104.7832586 107.6278605 107.24 115.4201
2012 104.7832586 108.2902788 107.28 116.1738

Fortsatt økt bruk av fastlege blant ungdom

Uendret gjennomsnittstall for hele befolkningen betyr ikke at antall konsultasjoner hos fastlege i gjennomsnitt var uendret i alle aldersgrupper. Fra 2017 til 2018 var det en beskjeden vekst blant unge, både i aldersgruppen 16-19 år og i gruppene mellom 20 og 49 år.

Figur 2. Gjennomsnittlig antall konsultasjoner hos fastlege i løpet av året, etter alder. 2017 og 2018

2017 2018
Alle aldre 2.672 2.671
0-5 år 1.725 1.717
6-15 år 1.185 1.177
16-19 år 2.134 2.186
20-29 år 2.212 2.257
30-49 år 2.631 2.661
50-66 år 3.171 3.156
67-79 år 4.039 3.975
80-89 år 5.073 4.999
90 år eller eldre 3.412 3.387

Tall for 2018 viser dermed at omfanget av legekonsultasjoner blant ungdom ikke har gått tilbake til nivået det var på før strengere krav til dokumentasjon av sykdom ved fravær fra videregående skole ble innført høstsemesteret 2016. Det har snarere økt, om enn ikke i samme grad som høsten 2016 og våren 2017, da den umiddelbare effekten av regelendringen kunne registreres.

Nedgang for de aller eldste

I de to aldersgruppene av eldre på 67-79 år og 80-89 år var det derimot en nedgang i besøkene på fastlegekontorene. Det betyr at en synkende trend etter 2012 har fortsatt fra 2017 til 2018. Denne nedgangen henger trolig sammen med at en del helseplager opptrer stadig senere for nye generasjoner av eldre. Men fremdeles var nivået høyt i 2018, i gjennomsnitt 4,0 konsultasjoner for eldre på 67-79 år og 5,0 konsultasjoner for dem mellom 80 og 89 år.

Når det gjelder personer 90 år eller eldre, ser ikke utviklingen fra de siste årene ut til å ha fortsatt i 2018. En økning i det gjennomsnittlige antall konsultasjoner i perioden 2010-2017 har snudd til utflating eller en ørliten nedgang det siste året. For denne gruppen kan for øvrig bruken av fastlegetjenesten tenkes å være påvirket av flere ulike faktorer. At veksten har avtatt, kan ha sammenheng med at også de aller eldste i befolkningen over tid holder seg noe friskere. Det er likevel grunn til å tro at bruk av andre helse- og omsorgstjenester betyr mer for denne aldersgruppen. I tillegg kan det være at de eldste blant oss ikke kontakter lege når de bør, og at nedgangen derfor er et tegn på underforbruk.

Figur 3. Utviklingen i antall legekonsultasjoner per person i noen utvalgte aldersgrupper. 2010-2018. 100=2010

Alle aldre 16-19 år 67-79 år 80-89 år 90 år eller eldre
2010 100 100 100 100 100
2011 104 106.666667 102.380952 104.166667 103.448276
2012 105.76 107.4 104.428571 107.6875 109.37931
2013 104.44 106.066667 101.785714 108.270833 110.551724
2014 105.52 110.133333 100.380952 108.541667 112.931034
2015 105.32 112.133333 98.7619048 107.645833 115.965517
2016 105.96 126 97.1428571 106.479167 117.310345
2017 107.24 142.933333 96.1666667 105.645833 117.551724
2018 107.28 145.733333 94.6428571 104.145833 116.793103
 

Faktaside

Kontakt