Færre røyker hver dag

Publisert:

Stadig færre røykende nordmenn gjør at Norge kommer godt ut i internasjonale sammenligninger av dagligrøykere. Det gjelder både kvinner og menn. Like fullt røyker menn fortsatt mest.

Verdens tobakksfrie dag blir hvert år markert 31. mai. I internasjonal sammenheng kommer Norge relativt godt ut når det gjelder hvor stor del av befolkningen som røyker daglig, for eksempel sammenlignet med andre medlemsland i OECD.

I Norge er det stadig færre som røyker daglig. Samtidig er det store forskjeller i røyking mellom generasjonene og mellom fylker.

I Norge har røykevanene i befolkningen blitt kartlagt siden 1973, og i internasjonal målestokk er dette en unik tidsserie. I 1973 var det 42 prosent av nordmenn som røykte daglig, mens det bare var 12 prosent som sa det samme i 2018. Det er også andre OECD-land som kan vise til tidsserier, ikke tilbake til 1973, men for eksempel tilbake til 2006.

Figur 1. Dagligrøykere i utvalgte OECD-land. Personer 15 år og eldre

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tsjekkia 23.4 24 21.8 23.8 22.8 21.7 22.9 22.2 22.3 18.2 19.6
Finland 21.4 20.6 20.4 18.6 19 17.8 17 15.8 15.4 17.4 15
Island 18.8 19 17.6 15.4 14.2 14.3 13.8 11.4 12.6 10.9 10.2
Italia 23 22.4 22.4 23.3 23.1 22.5 22.1 21.1 19.7 19.8 20
Japan 23.8 24.1 21.8 23.4 19.5 20.1 20.7 19.3 19.6 18.2 18.3
Luxembourg 21 21 20 19 18.3 16.9 16.8 15.7 15.3 15 14.9
Nederland 25.2 23.1 23.3 22.6 20.9 20.8 18.4 18.5 19.1 19 18
Norge 24 22 21 21 19 17 16 15 13 13 12
Sverige 15.2 13.8 14.6 14 13.6 13.1 12.8 10.7 11.9 11.2 10.9
Storbritannia 22 21 21 21 20 20 20 19 19 17.8 16.1
USA 16.7 15.4 16.5 16.1 15.1 14.8 14.2 13.7 12.9 11.4 11.8

Ikke alltid samsvar mellom aldersgruppene

Merk at det er variasjon mellom landene når det gjelder hvilken aldersgruppe som blir kartlagt mht. tobakksbruk. Mens vi i Norge kartlegger personer i alderen 16–74 år, er det flere av de øvrige OECD-landene som inkluderer 15-åringer og har en udefinert øvre aldersgrense.

I figur 1 kommer det tydelig frem at andelen dagligrøykere har vært dalende i mange land siden 2006, uansett hvilket omfang røykingen hadde dette året. Italia har derimot ligget stabilt på omtrent 20 prosent dagligrøykere i befolkningen fra 2014 til 2016. Til sammenligning var andelen omtrent 12 prosent i Norge i 2016, en andel som har vært noenlunde uendret siden. Det er ellers størst andel dagligrøykere i Bulgaria og Hellas, som ikke har tidsserier om røyking tilsvarende dem vi har i Norge.

Menn røyker mer enn kvinner

På tvers av alle land i figuren er det flere dagligrøykende menn enn kvinner, men i noen land er kjønnsforskjellene små. Dette gjelder land som Island, Sverige og Finland i tillegg til Norge. Samtidig er forskjellen mellom kjønnene svært tydelige i Japan, Italia og Tsjekkia.

Figur 2. Dagligrøykere i utvalgte OECD-land. Personer 15 år og eldre etter kjønn. 2016

Kvinner Menn
Tsjekkia 15.6 23.8
Finland 15 16
Island 10.8 9.5
Italia 15.3 25.1
Japan 8.2 30.2
Luxembourg 12.6 17.3
Nederland 15.2 20.9
Norge 11 13
Sverige 11.2 10.6
Storbritannia 14.5 17.7
USA 10.5 13.2

Statistikk over røyk, alkohol, og andre rusmidler

Offisiell statistikk over røykevaner har blitt publisert siden 1973. Spørsmål om tobakksbruk generelt og røykevaner spesielt inngår i Reise- og Ferievaneundersøkelsen som SSB gjennomfører fire ganger i året. Undersøkelsen er en videreføring av SSBs Omnibusundersøkelse som ble gjennomført i perioden 1992-2004, og den gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet.