225120
225120
forskning
2015-04-24T10:00:00.000Z
no

Store forskjeller i kommunenes økonomiske rammebetingelser

Publisert:

Hvilke kommuner har størst økonomisk handlefrihet, og hvilke kommuner er dyre eller billige i drift?

Rapporten « Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013» ordner kommunene i sammenlignbare grupper etter ulike kommunale kostnader, som skyldes demografiske og geografiske forhold. I tillegg blir kommunene ordnet etter inntekter som de disponerer etter at kostnader for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver er dekket.

Kommunene er pålagt å drive blant annet skoler, helsevesen, og pleie og omsorg for eldre og funksjonshemmede etter bestemte retningslinjer. Disse retningslinjene skal sørge for en minstestandard i tjenestene de tilbyr befolkningen sin. Hvilke kommuner er dyre i drift, hvilke er billige i drift, og hvilke kommuner har et relativt stort eller lite økonomisk handlerom?

For å kunne svare på disse spørsmålene, deles kommunene inn i grupper etter følgende kriterier:

  • Hvor store er kommunens bundne kostnader, det vil si kostnadene deres ved å nå minstestandarder og tilby lovpålagte tjenester. Kommunene står imidlertid overfor ulike kostnader for å innfri oppgavene sine, noe som avhenger av demografi og sosiale og geografiske forhold
  • Folkemengden. Driften av små kommuner skiller seg fra driften av store kommuner
  • Frie disponible inntekter, det vil si inntektene som står til disposisjon etter av minstestandarder og lovpålagte oppgaver er dekket

Kommuner i Nord- Norge har høye bundne kostnader

Figuren nedenfor viser den regionale fordelingen av kommuner etter størrelsen på kommunenes bundne kostnader.

RAPP-2015-04-24-01

Akershus-kommuner har lav økonomisk handlefrihet

Kommunene dekker utgiftene sine gjennom skatteinntekter og overføringer. Mange kommuner rår i tillegg over midler utover det som skal til for å dekke de bundne kostnadene gjennom lovpålagte oppgaver. Her kalles det for frie disponible inntekter. Høye frie disponible inntekter kan blant annet skyldes at kommunene mottar ulike distriktstilskudd og småkommunetilskudd,, eller at de har høye kraft- og energiinntekter per innbygger. Slike inntekter bidrar til forskjeller i kommunenes økonomiske handlefrihet.

RAPP-2015-04-24-02

Finn flere tall og forhold om Norges kommuner i rapporten.

Kontakt