På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

266053
266053
forskning
2016-05-18T10:00:00.000Z
no

25 000 færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen

Publisert:

I 2013 kunne 232 000 sysselsatte i Norge knyttes til petroleumsnæringen, enten som ansatte i selve næringen eller tilknyttet leverandører eller underleverandører til næringen. Som følge av reduserte investeringer i petroleumsnæringen falt antall sysselsatte knyttet til næringen til 207 000 i 2015 – en nedgang på 25 000 sysselsatte.

Petroleumsnæringens etterspørsel er svært viktig for produksjonen i Norge. Rapporten « Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi», som baserer seg på endelige nasjonalregnskapstall for 2013, er skrevet av SSB-forskerne Håvard Hungnes, Dag Kolsrud, Johan Nitter-Hauge, Joakim Pretsmo og Briger Strøm. Rapporten analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen, i tillegg til importen knyttet til aktiviteten på norsk sokkel.

I 2013 tilsvarte petroleumsnæringens ressursbruk i form av investeringer, produktinnsats og lønnskostnader 13,3 prosent av BNP Fastlands-Norge. Om lag 40 prosent av investeringene i petroleumsnæringen var importert, enten direkte fra utlandet eller som import hos underleverandører. Dermed fant 60 prosent av verdiskapingen knyttet til leveringen av disse investeringsvarene sted i Norge. Norsk verdiskaping stod for om lag 65 prosent av produktinnsatsleveransene til petroleumsnæringen. Sysselsettingen knyttet til leveransene av investeringsvarer og produktinnsats til petroleumsnæringen utgjorde, sammen med sysselsettingen i næringen selv, 232 000 sysselsatte i 2013. I 2014 og spesielt i 2015 falt investeringene i petroleumsnæringen og medførte at antall sysselsatte knyttet til næringen ble redusert til 207 000. Nedgangen var på 25 000 sysselsatte og tilsvarte omtrent økningen i arbeidsledigheten i perioden. «Oljebremsen» i sysselsettingen knyttet til petroleumsnæringen har ført til at denne sysselsettingen ble redusert fra 8,7 prosent av samlet sysselsetting i 2013 til 7,5 prosent i 2015.

2 500 færre sysselsatte i petroleumsnæringen

Fra 2013 til 2015 ble sysselsettingen i petroleumsnæringen alene redusert med om lag 2 500 personer. Det utgjør bare 10 prosent av sysselsettingsnedgangen i alle næringer knyttet til petroleumsnæringen. Størstedelen av reduksjonen i sysselsetting knyttet til petroleumsnæringen skjedde altså i andre næringer.

Annen privat tjenesteyting mest berørt

De fleste næringer er knyttet til leveranser til petroleumsnæringen. Målt i antall sysselsatte er næringen annen privat tjenesteyting den viktigste. Denne næringen omfatter blant annet bemanningsbyråer. Her var nærmere 90 000 sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen i 2013. To år senere var i underkant av 80 000 sysselsatte knyttet til leveranser til petroleumsnæringen.

Metode og forutsetninger

Produksjonen i de ulike sektorene i økonomien er knyttet sammen ved gjensidige leveranser av innsatsfaktorer. For å anslå hvor stor del av verdiskapingen i en næring som kan knyttes til petroleumsnæringen, benytter forskerne en modell basert på kryssløpstabeller fra nasjonalregnskapet. Dermed blir ikke bare de direkte leveransene til petroleumsnæringen tatt hensyn til, men også verdiskapingen i en lang rekke av underleveranser. For hver leverende næring er de sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen forutsatt å være proporsjonal med den andel av næringens bruttoprodukt (verdiskaping) som ble levert til petroleumsnæringen.

Leveranser til petroleumsnæringen kan også nødvendiggjøre investeringer hos leverandører eller underleverandører. Dette gjelder f.eks. investeringer i supplybåter. Virkningen av slike investeringer er ikke tatt hensyn til i analysen. I analysen har vi også antatt at utenlandske underleverandører ikke benytter norske underleverandører. Analysen ser heller ikke på virkningen for norske underleverandører av reduserte petroleumsinvesteringer i andre land.