261361_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
261361
Nedjusterte investeringsanslag
statistikk
2016-08-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false
Undersøkelsen viser utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. For 2016 ventes nedgang på 12 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Publiseringen den 23. november vil inneholde revisjoner i tidligere publiserte tall for utførte investeringer og investeringsanslag for næringene utvinning og rørtransport for investeringsårene 2013-2017.

Nedjusterte investeringsanslag

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning er noe lavere for både 2016 og 2017 sammenlignet med anslagene gitt i forrige kvartal.

Investeringer. Registrert i 3. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 3. kvartal samme år
2016 / 201520152016
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-12,3243 580213 698
Utvinning og rørtransport-17,5198 190163 496
Industri9,520 37122 300
Bergverksdrift-22,1883688
Kraftforsyning12,724 13727 213
Antatte investeringer registrert i 3. kvartal året før
2017 / 201620162017
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-14,5231 167197 632
Utvinning og rørtransport-18,6184 837150 507
Industri-18,819 35515 720
Bergverksdrift-27,8647467
Kraftforsyning17,526 32830 938

I investeringsundersøkelsen gjennomført i august anslås samlede investeringer innenfor olje- og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2016 til 213,7 milliarder kroner målt i løpende verdi. Estimatet er 12,3 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2015. Denne nedgangen drives av et kraftig fall på 17,5 prosent innenfor olje og gassvirksomheten. Fallet i 2016 dempes av økte investeringer innen både industri og kraftforsyning.

For 2017 anslås de samlede investeringene nå til 197,6 milliarder kroner. Dette er 14,5 prosent mindre enn tilsvarende anslag for 2016, gitt i 3. kvartal 2015. Nedgangen i 2017 drives av at det antydes et fall innenfor olje- og gassvirksomhet og industri. Reduksjonen i de samlede investeringer i 2017 dempes noe av at det varsles økte investeringer innenfor kraftforsyning.

Kvartalsvise utførte investeringer i olje og gass falt med 2,6 prosent fra 1. til 2. kvartal 2016, ifølge sesongjusterte tall. I samme tidsrom falt investeringene i industri og kraftforsyning med henholdsvis 2,8 og 6,1 prosent.

Nedjusterte olje- og gassanslag for 2016

Investeringene for 2016 innenfor næringene utvinning av olje og gass og rørtransport blir nå anslått til 163,5 milliarder kroner – 1,5 prosent mindre enn i forrige måling. Nedjusteringen kommer hovedsakelig innenfor feltutbygging samt fjerning og nedstengning. Nedgangen for feltutbygging har delvis sammenheng med at felt er kommet i drift og dermed overført fra kategorien feltutbygging til kategorien felt i drift i undersøkelsen.

Anslaget for 2016 er 17,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i 3. kvartal i fjor. Fallet fra 2015 til 2016 som nå antydes, er større enn ved forrige kvartals måling da operatørenes anslag den gang anslo et fall på 14,8 prosent. I tillegg til det nedjusterte anslaget for 2016 henger det økte relative fallet fra 2015 til 2016 sammen med at 2015-anslagene gitt i 3. kvartal i 2015 var høyere enn anslagene fra 2. kvartal samme år. Dette kommer også frem i figur 3.

Det angis nedgang innen alle investeringsområder når man sammenligner nåværende anslag for 2016 med tilsvarende anslag for 2015, gitt i 3. kvartal 2015. Hoved bidragene til nedgangen kommer fra kategoriene feltutbygging, felt i drift og leting.

De utførte investeringene i 1. og 2. kvartal utgjorde henholdsvis 38,3 og 41,8 milliarder kroner. Dette gir utførte investeringer i 1. halvår på 80 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2016 forutsetter investeringer på 83,5 milliarder kroner i 2. halvår.

Noe lavere olje- og gassanslag for 2017

Rettighetshaverne på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene utvinning av olje og gass og rørtransport til å bli 150,5 milliarder kroner for 2017. Anslaget er 1,8 prosent lavere enn tallet gitt i forrige kvartal. Det er svært uvanlig at anslagene går ned fra 2. kvartal til 3. kvartal året før investeringsåret. Det skjedde også i fjor for 2016, men før det hadde det ikke skjedd siden 1999 for investeringsåret 2000. Nesten hele nedgangen fra forrige måling kommer innenfor kategorien nedstengning og fjerning. De oppgitte investeringene for denne kategorien i 2017 er nå på 8,4 milliarder kroner. Det er en nedgang på hele 25 prosent fra forrige kvartals måling. Flere nedstengning- og fjerningsprosjekter som tidligere var planlagt for neste år, er nå blitt utsatt. Anslagene for kategoriene leting og felt i drift er også noe lavere enn i forrige kvartals måling. Anslaget for feltutbygging har derimot økt noe. Dette har sammenheng med at myndighetene har mottatt plan for utbygging og drift (PUD) på to små feltutbygginger i løpet av sommeren. Disse er derfor fra og med dette kvartalet kommet med i undersøkelsen.

Anslaget for 2017 representerer et fall på hele 18,6 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2016, gitt i 3. kvartal 2015. Det er grunn til å tro at det kraftige relative fallet fra 2016 til 2017 kan bli moderert i kommende målinger. Anslagene for 2016 har falt kraftig siden målingen gjort i 3. kvartal 2015. Det nåværende anslaget for 2016 er 11,5 prosent lavere enn tallet oppgitt for 2016 for et år siden. Skal den relative nedgangen - som nå indikeres fra 2016 til 2017 - stå seg, må derfor 2017-anslagene falle tilsvarende. Nedgangen fra 2017 kommer innenfor alle investeringsområder, men den er klart størst i tre kategorier:

  • felt i drift
  • feltutbygging
  • leting

I kraftforsyning fortsetter veksten i 2016 og 2017

Nye tall for 2016 viser at samlede investeringer i kraftforsyning er anslått til 27,2 milliarder kroner, 12,7 prosent over tilsvarende anslag for 2015. Utsikter til betydelige investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet er hovedårsaken til denne veksten. Økningen kan blant annet knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt av installering av smarte strømmålere (AMS).

Foreløpige anslag for 2017 antyder at veksten innenfor kraftforsyning vil tilta til neste år. Anslaget for 2017 ligger 17,5 prosent over tilsvarende tall for 2016. Mer investeringer innenfor produksjon av elektrisitet, samt videre vekst i overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer oppgangen. Innenfor produksjon av elektrisitet kan veksten blant annet knyttes til utbygging av vindkraft. Anslagene for 2017 for kraftforsyning ligger nå an til å bli om lag dobbelt så høye som for industrien samlet sett.

Kraftig vekst innenfor eksportrettet industri i 2016

Investeringene for 2016 i industrien er nå anslått til 22,3 milliarder kroner – målt i løpende verdi. 2016-anslaget er 9,5 prosent over anslag for 2015, gitt i 3. kvartal i fjor. Det er derimot store forskjeller mellom de ulike industrinæringene. Enkelte store prosjekter innenfor næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt metallindustrien bidrar i stor grad til den samlede veksten. På den annen side registreres det en nedgang i enkelte av næringene som leverer varer og tjenester til olje- og gassnæringen, som bidrar til å dempe den samlede oppgangen for industrien. De lave investeringene for disse næringene kan knyttes til mindre investeringsaktivitet i utvinning av olje og gass.

Nedgang i industriinvesteringene i 2017

Nye anslag for 2017 viser en negativ utvikling i industriinvesteringene til neste år.

Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2016 antydes en nedgang på hele 18,8 prosent. Den kraftige nedgangen i 2017 skyldes i hovedsak at næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri har et betydelig lavere anslag enn for 2016 gitt på samme tid i fjor. Ferdigstilling av enkelte store prosjekter er hovedårsaken til nedgangen i denne næringsgruppen. I tillegg bidrar næringsmiddelindustrien negativt: Anslaget for 2017 er betydelig nedjustert siden forrige undersøkelse.

Kraftig fall i bergverksdrift i 2016

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2016 til 688 millioner. Dette tilsvarer en nedgang på 22 prosent sammenlignet med året før.

Kilder til avvik mellom KIS og KNRÅpne og lesLukk

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.

KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.

Endringer i historiske tallÅpne og lesLukk

  • Fra og med 2. kvartal i 2016 ble avgrensningen innen leting endret. Fra da av ble kostnader rettighetshavere har utover lisenskostnader, inkludert i letevirksomheten. Utførte investeringer og anslag ble tilbakeført i tråd med ny avgrensning tilbake til og med 2013. F.o.m. 3. kvartal i 2016 er utførte investeringer og anslag tilbakeført iht. den nye utvidede avgrensningen tilbake t.o.m. 2007.
  • F.o.m. 2. kvartal 2014 ble avgrensningen i statistikken utvidet til også å omfatte nedstengning og fjerning. I tillegg ble utførte investeringer tilbakeført med denne kategorien inkludert tilbake t.o.m. 2002. F.o.m. 3. kvartal 2016 er det i anslagshistorikken lagt inn anslag lik utførte, endelige investeringer for denne kategorien for 2002-2013, siden det ikke foreligger reelle anslag for disse årene.
  • En kvalitetsgjennomgang har resultert i noen få og små endringer i historiske tall tilbake til 2001.