253207_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
253207
Nedgang i investeringene i 2017
statistikk
2016-05-26T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false
Undersøkelsen viser utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. For 2016 ventes nedgang på 10 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

I publiseringen den 24. august vil det være noen endringer i historiske tall for næringene utvinning og rørtransport for investeringsårene 2001-2013.

Nedgang i investeringene i 2017

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på et fall i 2017. Dette skyldes hovedsakelig en nedgang for olje- og gassvirksomhet og industri.

Investeringer. Registrert i 2. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 2. kvartal samme år
2016 / 201520152016
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-9,9240 239216 455
Utvinning og rørtransport-14,8194 773165 906
Industri13,919 78022 524
Bergverksdrift-24,8904680
Kraftforsyning10,324 78327 345
Antatte investeringer registrert i 2. kvartal året før
2017 / 201620162017
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-14,6234 798200 633
Utvinning og rørtransport-18,7188 436153 218
Industri-8,818 19816 600
Bergverksdrift-34,3630414
Kraftforsyning10,427 53330 402

I investeringsundersøkelsen som ble gjennomført i mai anslås samlede investeringer innenfor olje- og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2016 til 216,5 milliarder kroner målt i løpende verdi. Estimatet er 9,9 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2015. Nedgangen skyldes et kraftig fall på 14,8 prosent innenfor olje og gassvirksomheten. Fallet i 2016 dempes av økte investeringer innen både industri og kraftforsyning.

Samlede investeringene blir i førstegangsanslaget for 2017 oppgitt til 200,6 milliarder kroner. Dette er 14,6 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2016, gitt i 2. kvartal 2015. Nedgangen i 2017 har sin bakgrunn i at det nå indikeres et fall innen olje og gassvirksomhet og industri. Reduksjonen i de samlede investeringer i 2017 dempes noe av økte investeringer innenfor kraftforsyning.

Kvartalsvise utførte investeringer i olje og gass falt med 7,0 prosent fra 4. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016, ifølge sesongjusterte tall. I samme tidsrom økte investeringene innen industri og kraftforsyning med henholdsvis 13,6 og 3,3 prosent.

Noe lavere olje- og gassanslag for 2016

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2016, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 165,9 milliarder kroner. Dette er 1,1 prosent lavere enn oppgitt i forrige kvartal, mens anslaget representerer et fall på hele 14,8 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2015. Nedgangen fra 2015 kommer innenfor alle investeringsområder, men den er klart størst innen kategoriene felt i drift og leting.

For felt i drift er anslaget nå 70,6 milliarder kroner – 12,6 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015.

Investeringene til letevirksomheten i 2016 er nå anslått til 22,3 milliarder kroner. Dette er hele 30,1 prosent lavere enn anslaget for 2015 gitt i 2. kvartal 2015. Fra og med denne undersøkelsen er det gjort en endring i avgrensningen innen letevirksomheten.

Førstegangsanslaget for 2017 indikerer videre fall innen olje- og gass

Rettighetshaverne på norsk sokkel anslår investeringene innen næringene utvinning av olje og gass og rørtransport til å bli 153,2 milliarder kroner for 2017. Dette er hele 18,7 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2016, gitt i 2. kvartal 2015.

Det er grunn til å fortolke den kraftige nedgangen som indikeres fra 2016 til 2017 med forsiktighet. Fra målingen i 2. kvartal 2015 til målingen nå i 2. kvartal 2016 har anslaget for 2016 gradvis falt fra 188,4 milliarder til 165,9 milliarder kroner. Nesten hele denne nedgangen har kommet innen letevirksomheten. Historiske tall viser at anslagene i de tre første kvartalene i statistikkens anslagssyklus tenderer til å underestimere de endelige investeringene, men i avtagende grad. Videre blir investeringene i de tre første anslagene i investeringsåret overestimert, i tiltagende grad, fram til undersøkelsen i 3. kvartal, for deretter å avta noe i det siste anslaget i 4. kvartal. Anslagsutviklingen for 2016 så langt er altså svært ulik den man ser for et normalår (se figur 3). Dette kan ha sammenheng med oljeprisnedgangen høsten 2015 og vinteren 2016. Det er grunn til å tro at anslagsutviklingen for 2017 blir mer lik et normalår enn anslagsutviklingen for 2016 så langt. Det er derfor ikke usannsynlig at nedgangen fra 2016 til 2017 blir mindre enn det som indikeres i undersøkelsen nå.

Nedgangen fra 2016 til 2017 indikeres for alle investeringskategorier, men er størst innen leting, feltutbygging og felt i drift.

Investeringene i kraftforsyning stiger i 2016 og 2017

De nye investeringsanslagene for 2016 viser at samlede investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til 27,4 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Anslaget ligger 10 prosent over tilsvarende anslag for 2015. Det største bidraget til veksten kommer fra økte anslag for overføring og distribusjon av elektrisitet. Økningen kan blant annet knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS). I tillegg bidrar enkelte større prosjekter innenfor næringen produksjon av elektrisitet også til investeringsveksten for kraftforsyning i 2016.

De første anslagene for 2017 tyder på videre investeringsvekst i kraftforsyning. Anslaget for 2017 ligger 10 prosent over anslagene for 2016, gitt på samme tid i fjor. Kraftig vekst i investeringene innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet er årsaken til oppgangen, mens næringen produksjon av elektrisitet viser en liten nedgang.

Eksportrettet industri bidrar til vekst i industriinvesteringene i 2016

Investeringene for 2016 i industrien er nå anslått til 22,5 milliarder kroner – målt i løpende verdi. 2016-anslaget er 14 prosent høyere enn anslag for 2015, gitt i 2. kvartal i fjor. Det er derimot store forskjeller mellom de ulike industrinæringene. Det er særlig eksportrettede næringer som oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt metallindustrien som står bak investeringsveksten i industrien. Veksten i disse næringene er blant annet knyttet til kapasitetsutvidelse og modernisering. Trelast- og trevareindustri bidrar også til industriens investeringsoppgang. Blant næringer som demper veksten finner vi metallvareindustri, dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, maskinindustri og maskinreparasjon og -installasjon. Fallet i enkelte av disse næringene kan knyttes til lavere investeringsaktivitet i olje- og gassvirksomheten.

Industriinvesteringene faller i 2017

Industriens førstegangsanslag for 2017 antyder en nedgang i investeringene. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2016 ligger det an til en nedgang på om lag 9 prosent. Nedgangen i 2017 skyldes i stor grad at næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri har en investeringsnedgang på 35 prosent. Det lave anslaget for 2017 for denne næringsgruppen er preget av at enkelte store investeringsprosjekter, som har bidratt til veksten i 2016, går inn i en avsluttende fase. Også enkelte næringer med betydelig andel av sine leveranser rettet mot olje- og gassnæringen viser lave investeringsanslag for 2017. Det er viktig å påpeke at tidlige anslag for neste år ofte kan være noe usikre.

Kraftig fall i bergverksdrift i 2016 og 2017

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2016 til 680 millioner. Dette tilsvarer en nedgang på nesten 25 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag fra året før. Anslaget for 2017 tyder på en videre nedgang.

Kilder til avvik mellom KIS og KNRÅpne og lesLukk

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.
  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.

Endring i avgrensningen innen letevirksomhetenÅpne og lesLukk

Fra og med 2. kvartalspubliseringen i 2016 er avgrensningen innen letevirksomheten endret. Hittil har leting omfattet kun letekostnader knyttet til felles virksomhet i lisensene. Fra nå av skal letingen også omfatte letekostnader rettighetshavere har utover lisenskostnadene. Aktuelle kostnader er letekostnader knyttet til oppfølging av lisenser der andre er operatør, egne studier, virksomhet på egen risiko og forberedelser og arbeid knyttet til utarbeidelse av søknader om nye lisenser. Utførte tall er tilbakeført i tråd med ny utvidet avgrensning tilbake til og med 2013. Tilsvarende er anslag tilbakeført slik at anslag for 2013 fra og med 2. kvartal i investeringsåret samt alle anslag for 2014 og framover er i tråd med ny avgrensning. Lengre tidsserier med den nye avgrensingen tilbake til 2007 vil bli inkludert ved en senere publisering.