245440_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
245440
Ytterligere nedgang i leteanslagene for 2016
statistikk
2016-02-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false
Undersøkelsen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. Investeringene i 2015 falt med 9,7 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Ytterligere nedgang i leteanslagene for 2016

Anslagene for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder nå på et kraftigere fall i 2016 enn det forrige undersøkelse indikerte. Dette skyldes hovedsakelig et videre fall i anslaget for letevirksomheten innen olje- og gassutvinningen.

Investeringer. Registrert i 1. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Utførte investeringer registrert i 1. kvartal året etter
2015 / 201420142015
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-9,7258 348233 315
Utvinning og rørtransport-11,5214 311189 598
Industri-5,520 89119 748
Bergverksdrift-41,81 469855
Kraftforsyning6,621 67723 114
Antatte investeringer registrert i 1. kvartal samme år
2016 / 201520152016
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-9,0235 627214 400
Utvinning og rørtransport-13,3189 049163 913
Industri8,220 10521 755
Bergverksdrift-45,01 150633
Kraftforsyning11,025 32228 100

Samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2015 beløp seg til 233,3 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Investeringsnivået er 9,7 prosent lavere enn de utførte investeringene i 2014. Nedgangen skyldes hovedsakelig et kraftig fall på 11,5 prosent innenfor olje og gassvirksomheten. I tillegg falt også investeringene i industri og bergverksdrift i 2015 med henholdsvis 5,5 og 41,8 prosent. Kraftforsyning hadde derimot en solid vekst på 6,6 prosent sammenlignet med 2014.

De samlede investeringene for 2016 anslås nå til 214,4 milliarder kroner – 9 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2015. Nedgangen i 2016 har sin bakgrunn i at det nå indikeres et fall på hele 13,3 prosent innenfor olje- og gassvirksomheten. Fallet i de samlede investeringer i 2016 dempes noe av økte investeringer innenfor industri og kraftforsyning.

Kvartalsvise utførte investeringer i olje og gass falt med 3,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2015, ifølge sesongjusterte tall. I samme tidsrom falt industriinvesteringene med 4,5 prosent, mens det var en kvartalsvekst på 9,1 prosent i kraftforsyning.

Klart lavere olje- og gassinvesteringer i 2015

Investeringene i olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, utgjorde 189,6 milliarder kroner i 2015. Dette er 24,7 milliarder kroner, eller 11,5 prosent lavere enn i rekordåret 2014. Nedgangen kommer særlig innenfor investeringsområdene feltutbygging, felt i drift og leting. Investeringsområdene landvirksomhet og fjerning og nedstengning og viser derimot oppgang fra året før.

2015 er det første året med nedgang i de løpende investeringene til olje- og gassvirksomheten siden 2010. Fra 2010 til 2014 økte investeringene med hele 68 prosent. Økningen var drevet av stabilt høye oljepriser gjennom hele denne perioden. Den økte aktiviteten på norsk sokkel disse årene førte til en kraftig etterspørsel etter leverandørindustriens produkter og tjenester. Dette økte prisen på innsatsfaktorene i olje- og gassutvinningen. Det er derfor rimelig å tro at økte enhetskostnader stod for en ikke ubetydelig del av veksten i nominelle olje- og gassinvesteringer disse årene. Nedgangen i investeringene i 2015 ble først drevet av at toneangivende oljeselskaper på norsk sokkel satte i gang omfattende tiltak for å motvirke kostnadsøkningen man hadde sett på norsk sokkel i årene forut. Nedgangen ble så forsterket og befestet av den kraftige oljeprisnedgangen fra høsten 2014. De lavere investeringene i 2015 har ført til betydelig reduksjon i produksjonsvolum for næringer i norsk industri med stort innslag av leveranser til olje- og gassnæringen.

Markert fall i olje- og gassinvesteringene indikeres for 2016

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene innen næringene utvinning av olje og gass og rørtransport til å bli 163,9 milliarder kroner for 2016. Dette er 13,3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i 1. kvartal 2015. Det er særlig anslagene for investeringer innen letevirksomhet, felt og rørtransport som reduseres sammenlignet med tilsvarende tall for 2015.

Anslaget for 2016 for utvinning og rørtransport er 4,1 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Nesten hele nedgangen fra forrige kvartal kommer også i denne målingen innenfor leting. De oppgitte investeringene for leting i 2016 er nå på 16 milliarder kroner – ned hele 25,5 prosent fra forrige kvartals måling. Det videre fallet i oljeprisene de siste månedene har bidratt til å gjøre oljeselskapene mer usikre på sine langsiktige oljeprisforventninger. Prisfallet fører også til markant lavere kontantstrøm i oljeselskapene. Disse forhold gjør at både vilje og evne til å foreta investeringer faller i oljeselskapene. Siden leteinvesteringer på kort sikt er produksjonsuavhengige, er det innen denne kategorien det er enklest å kutte i investeringene. Flere oljeselskaper på norsk sokkel er også rene leteselskaper og kan derfor kun kutte denne typen investeringer.

Lavere investeringer i olje- og gass i 4. kvartal 2015

Investeringene i 4. kvartal endte på 44,8 milliarder kroner. Dette er 6,7 prosent lavere enn hva som ble anslått i 4. kvartal og 4 prosent lavere enn de påløpte investeringene i 3. kvartal. Nedgangen fra 3. til 4. kvartal var størst innen felt i drift, leting og fjerning og nedstengning, mens investeringene innen feltutbygging viste klar oppgang.

Rekordhøye kraftinvesteringer for 2015 – ytterligere vekst i 2016

Målt i løpende verdi kom utførte investeringer innenfor kraftforsyning opp i rekordhøye 23,1 milliarder kroner i 2015. Dette er 6,6 prosent mer enn de utførte investeringene i 2014. Et høyt investeringsnivå innenfor overføring og distribusjon var årsaken bak oppgangen. Økningen kan blant annet knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, i tillegg til installering av smarte strømmålere (AMS).

Nye estimater for 2016 antyder ytterligere vekst innenfor kraftforsyning i inneværende år. Anslaget for 2016 ligger nå hele 11 prosent over tilsvarende tall for 2015. Utsikter til høyere investeringer innenfor produksjon av elektrisitet, samt videre vekst i overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer denne utviklingen. Veksten innenfor produksjon av elektrisitet henger sammen med utbygging av nye vindparker, i tillegg til oppgradering av gamle kraftstasjoner.

Oljerelatert industri og næringsmidler bidro til fall i industrien for 2015

Utførte investeringer i industrinæringene beløp seg til om lag 19,7 milliarder kroner i 2015 - målt i løpende verdi. Dette utgjør en nedgang fra 2014 på 5,5 prosent. Et betydelig lavere investeringsnivå innenfor næringsmiddelindustrien, samt fallende investeringer i oljerelaterte næringer som metallvareindustrien og maskinreparasjon og -installasjon forklarer mye av nedgangen. Nedgangen i næringsmiddelindustrien skyldes delvis at flere store prosjekter ble ferdigstilt i 2014, mens fallet i de to sistnevnte næringene kan knyttes til lavere aktivitet i olje- og gassnæringen. Nedgangen dempes derimot noe av investeringsvekst i eksportrettede næringer som oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt metallindustrien.

Positive utsikter for industrien i 2016

Virksomhetenes anslag for 2016 antyder positive utsikter for industrien i inneværende år med et anslag på 21,8 milliarder kroner. Sammenlignet med tilsvarende estimat for 2015 tilsvarer dette en vekst på 8,2 prosent. Oppgangen skyldes et høyt investeringsnivå i næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, og i metallindustrien. Veksten i disse næringene er blant annet knyttet til kapasitetsutvidelse og modernisering og er prosjekter som vil gå over flere år.

Vekstraten for 2016 er derimot betydelig redusert sammenlignet med forrige undersøkelse (4. kvartalsundersøkelsen i 2015). Dette henger sammen med at 2015-anslagene gitt i 1. kvartal i 2015 var betydelig høyere enn 2015- anslagene gitt i 4. kvartal 2014, jamfør figur 4. Av den grunn er det viktig å påpeke at tidlige anslag og vekstrater for neste år ofte kan være noe usikre og må tolkes med varsomhet

Kraftig fall i bergverksdrift i 2015

Målt i løpende verdi endte samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2015 på 855 millioner kroner. Dette tilsvarer en kraftig nedgang på hele 41,8 prosent sammenlignet med året før. Nedgangen ser ut til å fortsette inn i 2016.

Statistikken slås sammen med olje- og gassvirksomhet, investeringerÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartalspubliseringen i 2015 er statistikk for investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning (KIS) slått sammen med statistikk for investeringer i olje- og gassvirksomhet (OLJEINV). Sammenslåingen skal gi en mer samlet framstilling av utførte og planlagte investeringer for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Fra og med 3.kvartalspublisreringen i 2015 publiseres også sesongjusterte tall for olje og gass. I tillegg er det frigitt nye Statistikkbanktabeller med flere detaljer.

 

Kilder til avvik mellom KIS og KNRÅpne og lesLukk

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.
  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.