237194_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
237194
Kraftig fall i leteanslagene for 2016
statistikk
2015-11-24T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. Nye anslag for 2015 viser et fall på 9,4 prosent.

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning4. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig fall i leteanslagene for 2016

Anslagene for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder nå på et fall i 2016. Dette skyldes hovedsakelig et klart fall i anslaget for letevirksomheten innen olje- og gassutvinningen.

Investeringer. Registrert i 4. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal samme år
2015 / 201420142015
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-9,4262 043237 368
Utvinning og rørtransport-11,8218 584192 801
Industri-0,420 12920 040
Bergverksdrift-34,21 414930
Kraftforsyning7,721 91623 597
Antatte investeringer registrert i 4. kvartal året før
2016 / 201520152016
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-5,4231 825219 352
Utvinning og rørtransport-9,3188 570170 960
Industri17,917 86221 052
Bergverksdrift-11,8805710
Kraftforsyning8,324 58826 630

I investeringsundersøkelsen som ble gjennomført i november anslås samlede investeringer innenfor olje- og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2015 til 237,4 milliarder kroner målt i løpende verdi. Estimatet er 9,4 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2014. Nedgangen skyldes et kraftig fall på 11,8 prosent innenfor olje og gassvirksomheten. Fallet i 2015 dempes noe av høye investeringer innenfor kraftforsyning som økte med 7,7 prosent. Anslaget for industriinvesteringene i 2015 er nå omtrent på samme nivå som for 2014, målt i november i fjor.

Samlede investeringer for 2016 anslås nå til 219,4 milliarder kroner, som er 5,4 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2015. Nedgangen i 2016 har sin bakgrunn i at det nå indikeres et klart fall innenfor olje- og gassvirksomheten, men fallet dempes av at anslagene indikerer økte investeringer innenfor industri og kraftforsyning.

Kvartalsvise utførte investeringer i olje og gass falt med 6,3 prosent fra 2. til 3. kvartal 2015, ifølge sesongjusterte tall. De utførte investeringene i kraftforsyning økte med 3,7 prosent og industriinvesteringene med 11 prosent i samme tidsrom.

Klar nedgang i olje- og gassinvesteringene i 2016

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene innen næringene utvinning og rørtransport av olje og gass til å bli 171 milliarder kroner for 2016. Dette er 9,3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i 4. kvartal 2014. Det er særlig anslagene for investeringer innen letevirksomhet, felt i drift og rørtransport som reduseres sammenlignet med tilsvarende tall for 2015, mens tallene indikerer moderat oppgang innenfor kategoriene feltutbygging, landvirksomhet samt nedstengning og fjerning.

Kraftig kutt i letebudsjettene for 2016

Anslaget for 2016 for utvinning og rørtransport er 5,6 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Nesten hele nedgangen fra forrige måling kommer innenfor letevirksomheten. De oppgitte investeringene for leting i 2016 er nå på 21,5 milliarder kroner. Det er en nedgang på hele 35,2 prosent fra forrige kvartals måling. Praktisk talt hele nedgangen kommer innen segmentet undersøkelsesboring. Operatørenes leteanslag gitt i førstegangsanslaget i juni og så i august-undersøkelsen, var basert på foreløpige lisensbudsjetter. Gjennom høsten har disse budsjettforslagene blitt vurdert opp mot oljeselskapenes investeringsrammer for letevirksomheten. Den desidert viktigste og dyreste innsatsfaktoren innen letevirksomheten er mobile rigger. Lave oljepriser har initiert prosesser for å kutte riggkostnader blant oljeselskaper på norsk sokkel. Riggkontrakter har blitt kansellert, opsjoner på forlengelse av eksisterende riggkontrakter utøves sjelden, svært få nye kontrakter inngås og de som inngås kontraheres til klart lavere rater. På bakgrunn av dette forventes det færre mobile rigger i arbeid på norsk sokkel til neste år, og nedgangen i antall planlagte undersøkelsesbrønner til neste år må ses i lys av dette.

Uendret olje- og gassanslag for 2015

Investeringene for 2015 innenfor næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 192,8 milliarder kroner, og er på samme nivå som i forrige kvartals måling.

Sammenlignet med anslaget for 2014 fra 4. kvartal i fjor antyder det nye 2015-anslaget en nedgang i investeringene på 11,8 prosent. Ved forrige kvartals måling indikerte operatørenes anslag et fall på 15,1 prosent. Den lavere nedgangen som nå indikeres har sammenheng med at 2014- anslagene gitt i fjor ble kraftig nedjustert fra undersøkelsen i 3. kvartal til undersøkelsen i 4. kvartal.

Det er særlig investeringene til feltutbygging, felt i drift og leting som viser nedgang sammenlignet med tilsvarende tall for 2014, mens investeringer til landvirksomhet samt fjerning og nedstengning viser oppgang.

Mens utførte investeringer økte med 5,3 prosent til 50,4 milliarder fra 1. til 2. kvartal falt utførte investeringer med 7,4 prosent til 46,6 milliarder kroner i 3. kvartal. Dette er 2,6 milliarder lavere enn anslått i 3. kvartal, og det meste av dette er nå skjøvet over på anslaget for 4. kvartal. Realisering av det nåværende anslaget for 2015 forutsetter investeringer på 48 milliarder kroner i 4. kvartal.

Høye kraftinvesteringer i 2015 – fortsatt vekst i 2016

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer i kraftforsyning i 2015 er nå anslått til 23,6 milliarder kroner. Anslaget ligger 7,7 prosent over tilsvarende anslag for 2014. Et høyt investeringsnivå innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer denne veksten. Økningen kan blant annet knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, i tillegg til installering av smarte strømmålere (AMS).

Foreløpige estimater for 2016 antyder at veksten innenfor kraftforsyning vil holde seg omtrent på sammen nivå til neste år. Anslaget for 2016 ligger nå 8,3 prosent over tilsvarende tall for 2015. Veksten kan tilskrives høyere investeringer innenfor produksjon av elektrisitet, samt videre vekst i overføring og distribusjon av elektrisitet. Veksten innenfor produksjon av elektrisitet kan knyttes til oppgradering av gamle kraftstasjoner.

Nedgang i oljerelatert industri, solid vekst innenfor eksportrettet industri

I investeringsundersøkelsen gjennomført i november anslås samlede investeringer i industrien for 2015 til om lag 20 milliarder kroner. Anslaget er nesten identisk sammenlignet med tilsvarende tall for 2014, men det er store forskjeller mellom de ulike industrinæringene. Blant næringer som opplever investeringsnedgang finner vi næringsmiddelindustri, metallvareindustri, samt maskinreparasjon og -installasjon. Nedgangen i næringsmiddelindustrien skyldes delvis at flere store prosjekter ble ferdigstilt i fjor, mens fallet i de to sistnevnte næringene kan knyttes til lavere aktivitet i petroleumssektoren. Den samlede nedgangen dempes derimot av solid investeringsvekst i eksportrettede næringer som oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt metallindustrien. Veksten i disse næringene er blant annet knyttet til kapasitetsutvidelse og modernisering, og er prosjekter som vil gå over flere år.

Foreløpige estimater for 2016 antyder svært positive utsikter i industriinvesteringene til neste år, med et anslag på nesten 21,1 milliarder kroner. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2015 antyder dette en solid vekst på 18 prosent. Den kraftige oppgangen skyldes at næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, og metallindustrien har en investeringsvekst på henholdsvis 87 og 56 prosent. Vekstraten for 2016 er derimot betydelig redusert sammenlignet med årets august-undersøkelse. Dette til tross for at 2016-anslagene har økt siden forrige måling. Årsaken til dette er at 2015-anslagene gitt i fjor ble betraktelig oppjustert fra august til november- undersøkelsen. Av den grunn er det viktig å påpeke at tidlige anslag for neste år ofte kan være noe usikre.

Kraftig fall i bergverksdrift i 2015

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2015 til 930 millioner. Dette tilsvarer en kraftig nedgang på hele 34 prosent sammenlignet med året før. Nedgangen ser ut til å fortsette inn i 2016.

Statistikken slås sammen med olje- og gassvirksomhet, investeringerÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartalspubliseringen i 2015 er statistikk for investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning (KIS) slått sammen med statistikk for investeringer i olje- og gassvirksomhet (OLJEINV). Sammenslåingen skal gi en mer samlet framstilling av utførte og planlagte investeringer for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Fra og med 3.kvartalspublisreringen i 2015 publiseres også sesongjusterte tall for olje og gass. I tillegg er det frigitt nye Statistikkbanktabeller med flere detaljer.

 

Kilder til avvik mellom KIS og KNRÅpne og lesLukk

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.
  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.