224686_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
224686
Investeringsnedgang i 2015
statistikk
2015-08-25T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraft. Anslag viser 12,1 prosent fall i 2015

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning3. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Investeringsnedgang i 2015

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på et fall i 2015. Dette skyldes hovedsakelig en betydelig nedgang for olje- og gassvirksomhet. Samtidig er det ventet en kraftig investeringsvekst i eksportrettet industri til neste år.

Investeringer. Registrert i 3. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Antatte investeringer registrert i 3. kvartal samme år
2015 / 201420142015
1Verditallene er i løpende priser
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft-12,1271 095238 411
Utvinning og rørtransport-15,1227 267193 021
Industri0,120 34520 371
Bergverksdrift-32,11 301883
Kraftforsyning8,822 18124 137
Antatte investeringer registrert i 3. kvartal året før
2016 / 201520152016
Utvinning, rørtr., bergverk, industri og kraft1,3224 536227 513
Utvinning og rørtransport-2,2185 256181 183
Industri34,714 36519 355
Bergverksdrift-6,0688647
Kraftforsyning8,724 22726 328

I investeringsundersøkelsen gjennomført i august anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2015 til 238,4 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Estimatet er 12,1 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2014. Nedgangen skyldes hovedsakelig et kraftig fall på 15,1 prosent innenfor olje- og gassvirksomheten. Fallet i 2015 dempes noe av høye investeringer innenfor kraftforsyning, mens industriinvesteringene er om lag uendret.

For 2016 anslås de samlede investeringene nå til 227,5 milliarder kroner – 1,3 prosent mer enn tilsvarende tall for 2015. Veksten kan tilskrives en kraftig oppgang i industriinvesteringene samt en videre økning i kraftforsyning. Veksten dempes derimot av en moderat nedgang i investeringer innenfor olje- og gassvirksomhet.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i olje og gass falt med 3,7 prosent fra 1. til 2. kvartal 2015. I samme tidsrom hadde også kraftforsyning en nedgang på 7,4 prosent. Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrien var tilnærmet underede i denne perioden.

Nedjustert anslag for olje- og gass i 2016

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 181,2 milliarder kroner for 2016. Dette er 2 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Nedgangen kommer hovedsakelig innenfor letevirksomheten.

Det oppgitte tallet for 2016 er 2,2 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i 3. kvartal 2014.

Det er særlig anslagene for investeringer innen felt i drift og rørtransport som reduseres sammenlignet med tilsvarende tall for 2015, mens tallene for feltutbygging, leting og nedstengning og fjerning viser oppgang.

Oppjustert olje- og gassanslag for 2015

Investeringene for 2015 innenfor næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 193 milliarder kroner – 1,5 prosent høyere enn i forrige måling. Oppjusteringen kommer hovedsakelig innenfor letevirksomheten. Økningen for leting har sammenheng med at noen letebrønner som tidligere er blitt planlagt boret i 2016, nå er blitt fremskyndet til i år.

Anslaget for 2015 er 15,1 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2014, gitt i 3. kvartal i fjor. Fallet fra 2014 til 2015 som nå indikeres, er mindre enn ved forrige kvartals måling, da operatørenes anslag indikerte et fall på 18 prosent.

Det er særlig investeringene til feltutbygging, felt i drift, leting og rørtransport som viser nedgang sammenlignet med tilsvarende tall for 2014, mens investeringer til landvirksomhet sammen med fjerning og nedstengning viser oppgang.

De utførte investeringene i 1. og 2. kvartal utgjorde henholdsvis 47,8 og 50,4 milliarder kroner. Dette gir utførte investeringer i 1. halvår på 98,2 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2015 forutsetter investeringer på 94,8 milliarder kroner i 2. halvår. Investeringsplanene for 2. halvår er altså klart mer beskjedne enn utførte investeringer i 1. halvår.

Kraftig nedgang for felt i drift etter 2013

Etter flere år med svært stor investeringsaktivitet på felt i drift har investeringene i denne kategorien falt fra det historiske toppnivået i 2013. Mens utførte investeringer i 2013 utgjorde 105,1 milliarder kroner, falt dette til 93,4 milliarder i 2014. For 2015 og 2016 ser nedgangen ut til å fortsette, nåværende måling har inne anslag på henholdsvis 81,7 og 69,4 milliarder kroner. Fallet er særlig kraftig i underkategorien tjenester. Mens slike endelige investeringer utgjorde 39,8 milliarder kroner i 2013, anslås de nå til kun 22,5 og 15,4 milliarder i denne kategorien for henholdsvis 2015 og 2016. Andelen av investeringer utført i utlandet i underkategorien tjenester er svært liten, derfor er investeringsnivået i denne kategorien særlig viktig for norske underleverandører. Det kraftige fallet innenfor tjenester bidrar derfor til å forklare utfordringene man nå ser i norsk petroleumsrettet leverandørindustri.

Vekst i kraftforsyning i 2015 - fortsetter i 2016

Nye tall for 2015 viser at samlede investeringer i kraftforsyning er anslått til 24,1 milliarder kroner, 9 prosent over tilsvarende anslag for 2014. Utsikter til høye investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet er hovedårsaken til denne veksten. Økningen kan blant annet knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt til installering av smarte strømmålere (AMS).

Foreløpige estimater for 2016 antyder at veksten innenfor kraftforsyning vil fortsette til neste år. Anslaget for 2016 ligger 9 prosent over tilsvarende tall for 2015. Høyere investeringer innenfor produksjon av elektrisitet, samt videre vekst i overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer oppgangen. Innenfor produksjon av elektrisitet kan veksten knyttes til oppgradering av gamle kraftstasjoner.

Kraftig vekst innenfor eksportrettet industri, fall i oljerelatert industri

Investeringene for 2015 i industrien er nå anslått til 20,4 milliarder kroner – målt i løpende verdi. 2015-anslaget er om lag like stort som tilsvarende anslag for 2014, gitt i 3. kvartal i fjor. Det er derimot store forskjeller mellom de ulike industrinæringene. Blant næringer som har nedgang i investeringene, finner vi næringsmiddelindustri og maskinindustri i tillegg til maskinreparasjon og -installasjon. I de to sistnevnte næringene kan reduksjonen knyttes til lavere investeringsaktivitet i utvinning av olje og gass, mens nedgangen i næringsmiddelindustrien delvis skyldes at flere store prosjekter nå er fullført. På den andre siden har eksportrettede næringer som oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt metallindustrien solid investeringsvekst. Veksten i disse næringene er blant annet knyttet til kapasitetsutvidelse og modernisering. Dette er prosjekter som vil pågå i flere år.

Foreløpige estimater for 2016 antyder en svært positiv utvikling i industriinvesteringene til neste år. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2015 antydes det en kraftig vekst på hele 35 prosent. Den solide oppgangen i 2016 skyldes at næringene oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og metallindustrien har en investeringsvekst på henholdsvis 100 og 89 prosent. Det er samtidig viktig å påpeke at tidlige anslag for neste år ofte kan være noe usikre. Det høye anslaget for 2016 er også preget av enkelte svært store investeringsprosjekter, og gjennomføringshastigheten for ferdigstillelse av disse vil også kunne påvirke 2016-anslagene.

Kraftig fall i bergverksdrift i 2015

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2015 til 883 millioner kroner. Dette tilsvarer en nedgang på hele 32 prosent sammenlignet med året før.

Investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning (KIS) er slått sammen med statistikk for investeringer i olje- og gassvirksomhet (OLJEINV)Åpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartalspubliseringen i 2015 er statistikk for investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning (KIS) slått sammen med statistikk for investeringer i olje- og gassvirksomhet (OLJEINV). Sammenslåingen skal gi en mer samlet framstilling av utførte og planlagte investeringer for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Fra og med denne publiseringen publiseres også sesongjusterte tall for olje og gass. I tillegg er det frigitt nye Statistikkbanktabeller med flere detaljer.

Kilder til avvik mellom KIS og KNRÅpne og lesLukk

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.
  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.