92478_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/kvartal
92478
Sterk vekst i kraftforsyning i 2012
statistikk
2013-03-04T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk vekst i kraftforsyning i 2012

Kraftforsyningsnæringen investerte for et langt større beløp i 2012 enn i 2011. Det er ventet at denne veksten vil flate ut i 2013, og at industriinvesteringene vil falle.

Investeringer. Registrert i 1. kvartal. Prosent og millioner kroner1
Utførte investeringer registrert i 1. kvartal året etter
2012 / 201120112012
1Verditallene er i løpende priser
Industri, bergverk og kraftfors.8,536 93340 070
Industri3,318 84919 463
Bergverksdrift17,91 2121 429
Kraftforsyning13,716 87319 178
Antatte investeringer registrert i 1. kvartal samme år
2013 / 201220122013
Industri, bergverk og kraftfors.-2,842 06040 876
Industri-6,718 71717 464
Bergverksdrift11,41 0711 193
Kraftforsyning-0,222 27222 218

Samlede utførte investeringer innenfor industri, bergverksdrift og kraftforsyning summerer seg til 40,1 milliarder kroner for 2012, målt i løpende verdi. Dette viser datagrunnlaget, som ble samlet inn i perioden mellom 14. januar og 28. februar 2013. Resultatet ligger 8,5 prosent over tilsvarende tall for 2011. Et høyt investeringsnivå innenfor kraftforsyning er hovedårsaken til veksten. Anslaget for 2013 antyder en moderat reduksjon i investeringene. Negativ utvikling i industritallene forklarer denne nedgangen.

Høye investeringstall for kraftforsyning

Målt i løpende verdi kom utførte investeringer innenfor kraftforsyning på rekordhøye 19,2 milliarder kroner i 2012. Resultatet gir en økning på 14 prosent fra 2011. Et høyere investeringsnivå innenfor produksjon av elektrisitet samt overføring og distribusjon av elektrisitet, var årsaken til denne oppgangen. Blant annet ble det brukt store beløp på vindkraft. Imidlertid registreres det et fall i investeringene innenfor fjernvarme og annen kraftforsyning.

Anslaget for 2013 er om lag identisk med tilsvarende tall for 2012, og ligger på et svært høyt nivå historisk sett. Utsikter til kraftig vekst i investeringene innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet veier opp for fallende investeringer innenfor produksjon av elektrisitet samt innenfor fjernvarme og annen kraftforsyning. Et lavere anslag for vindkraft forklarer mye av nedgangen i produksjon av elektrisitet.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i kraftforsyning steg med 6 prosent fra 3. til 4. kvartal 2012.

Venter nedgang i industriinvesteringene

Utførte investeringer i industrinæringene beløp seg til 19,5 milliarder kroner i 2012, målt i løpende verdi. Resultatet gir en økning på 3 prosent fra 2011. Et høyere investeringsnivå innenfor maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer samt produksjon av kjemiske råvarer var hovedårsaken til oppgangen. Imidlertid bidro lavere tall for metallvareindustri, dataindustri, elektrisk utstyrindustri og næringsmiddelindustri til å dempe denne veksten.

Anslaget for 2013 antyder et fall på 7 prosent i industriinvesteringene. Svakere tall for næringen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, samt for metallindustrien, forklarer mye av nedgangen. Svært krevende markedsforhold er trolig årsaken til dette.

Sesongjusterte tall for kvartalsvise utførte investeringer i industrinæringene steg med 12 prosent fra 3. til 4. kvartal 2012. Denne økningen kommer etter en nedgang på 14 prosent fra 2. til 3. kvartal.

Økte investeringer i bergverksdrift

Målt i løpende verdi endte utførte investeringer innenfor bergverksdrift i 2012 på 1,4 milliarder kroner. Resultatet ligger 18 prosent over tilsvarende tall for 2011. Anslaget for 2013 antyder ytterligere vekst i bergverksinvesteringene.

Kilder til avvik mellom KIS og KNRÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR). Likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

• Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.

• KIS estimerer populasjonstall ved å bruke strukturdata som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.

• KIS benytter direkte metode ved sesongjustering, mens KNR benytter indirekte metode.

Kilder til avvik mellom KIS og FjernvarmestatistikkÅpne og lesLukk

Kvartalsvis investeringsstatistikk for industri, bergverksdrift og kraftforsyning (KIS) avviker noe fra Fjernvarmestatistikk. Årsak til dette er at KIS kun dekker enheter i SN35.3, damp- og varmtvannsforsyning, mens Fjernvarmestatistikk også dekker forbrenningsanlegg i SN38.2, behandling og disponering av avfall.