Statistikkområde

Energi og industri: Energi

Alt innhold for delområdet energi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Moderat nedgang i samlede investeringer for 2017

  Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på et moderat fall i både 2017 og 2018.

  Artikkel
 • Nedjustert fall i oljeinvesteringene i 2017

  Investeringsanslagene for rørtransport og utvinning av olje og gass indikerer at fallet i 2017 blir noe lavere enn anslått i forrige kvartal.

  Artikkel
 • Gassprisen trakk ned PPI

  Produsentprisindeksen (PPI) falt fra juni til juli. Det var femte måned på rad med nedgang. Denne gangen var det et fall i prisene på naturgass som var viktigste bidragsyter.

  Artikkel
 • Energibruk til transportformål i Europa

  Transport står for rundt en tredel av energiforbruket i Europa. Transportsektoren er i overveiende grad avhengig av fossile brensler, og utslippene av klimagasser øker dermed om lag parallelt med økningen i energiforbruk. Andelen oljebaserte energ...

  Artikkel
 • Energibruk til transportformål i Norge

  Den totale innenlandske energibruken til transportformål har vært relativt stabil i perioden 2010-2016. De siste årene har det vært en marginal nedgang i dette forbruket, fra 57 terawattimer (TWh) i 2012 til 55 TWh i 2016.

  Artikkel
 • Liten auke i industriproduksjonen i 2. kvartal

  Norsk industriproduksjon hadde ein liten auke på 0,7 prosent i 2. kvartal 2017 samanlikna med 1. kvartal, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå mai til juni 2017, fall derimot industriproduksjonen med 0,6 prosent.

  Artikkel
 • Industriomsetningen falt i 2. kvartal

  Industriomsetningen gikk ned med 1,3 prosent fra 1. til 2. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Fra mai til juni 2017 var det derimot en liten oppgang på 0,2 prosent.

  Artikkel
 • Prisfall på energi

  Nedgangen i produsentprisindeksen fra mai til juni 2017 kommer av prisfall på energivarer på 5,6 prosent. Lavere priser på olje, petroleumsprodukter og elektrisitet var årsaken til fallet.

  Artikkel
 • Flat utvikling i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon hadde ein svak auke på 0,4 prosent i perioden mars-mai 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå april til mai 2017, fall industriproduksjonen med 0,3 prosent.

  Artikkel
 • Stabil industriomsetning

  Industriomsetningen gikk opp med 0,2 prosent i perioden mars-mai 2017 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Betydelig omsetningsvekst i metallindustri var viktigste bidrag til den marginale oppgangen.

  Artikkel
 • Norsk produksjon er blitt mer energieffektiv

  Fra 2010 til 2016 har totalt energiforbruk i norsk økonomi steget mindre enn produksjonsøkningen. Norsk produksjon er blitt mer energieffektiv.

  Artikkel
 • Industrien trakk ned energiforbruket i norsk økonomi

  Det totale forbruket av energiprodukter i norsk økonomi var 553 TWh i 2016, en nedgang på 7 prosent fra året før. Dette skyldes i hovedsak nedgang i forbruket i industrien på 13 prosent.

  Artikkel
 • Energiforbruket økte mest i tjenesteyting

  I 2016 økte netto innenlands energiforbruk med 1,5 prosent og utgjorde 215 TWh. Med en vekst på 7 prosent var offentlig og privat tjenesteyting den forbruksgruppen med størst økning i forbruket.

  Artikkel
 • Mer enn doblet forbruk av biodrivstoff

  Totalt forbruk av biobrensler økte med nesten 20 prosent i 2016 sammenlignet med året før. Den kraftige veksten skyldtes først og fremst en sterk økning i forbruket av flytende biodrivstoff som mer enn doblet seg.

  Artikkel
 • Hva er nytt i tallene fra og med 2010?

  En ny produksjonsløsning er blitt bygget og tatt i bruk til produksjon av statistikkene Energiregnskap og Energibalanse (ER/EB) i 2017. Samtidig med omleggingen av produksjonsløsningen, ble det foretatt en omfattende gjennomgang av datakilder, met...

  Artikkel