Moderat nedgang i samlede investeringer for 2017

Publisert:

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på et moderat fall i både 2017 og 2018. Dette skyldes lavere oljeinvesteringer. Nedgangen dempes av en kraftig vekst innen kraftforsyning.

I investeringsundersøkelsen gjennomført i august anslås samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2017 til om lag 212 milliarder kroner målt i løpende verdi, viser nye tall fra statistikken Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Virksomhetens estimater er 2,7 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2016. Denne nedgangen drives av et klart fall på 7,1 prosent innenfor olje- og gassvirksomheten. Fallet i 2017 dempes av en kraftig investeringsvekst innenfor kraftforsyning på hele 25 prosent.

Figur 1. Investeringsanslag registrert i 3. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraftforsyning
2007 121129 26906 14279
2008 133400 33244 14153
2009 148061 26481 13268
2010 145644 20540 15058
2011 157766 20907 19015
2012 190681 21244 20898
2013 221795 21202 20902
2014 237056 21646 22181
2015 203736 21254 24137
2016 167588 22988 27213
2017 155627 22310 34034

For 2018 anslås de samlede investeringene nå til 194,3 milliarder kroner. Dette er 2,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2017, gitt i 3. kvartal 2016. Nedgangen i 2018 drives av at det indikeres et fall innen olje- og gassvirksomhet. For mer om investeringene i olje- og gassvirksomhet, se "Nedjustert fall i oljeinvesteringene i 2017". Utsikter til høye investeringer innenfor både industri og kraftforsyning bidrar til å dempe den samlede nedgangen.

Ifølge sesongjusterte tall var det følgende utvikling i de utførte investeringene fra 1. kvartal til 2. kvartal 2017:

  • Olje og gass: 0,6 prosent
  • Industri: -11 prosent
  • Kraftforsyning: -6 prosent

Figur 2. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte tall. 2005=100

Industri Kraftforsyning Utvinning og rørtransport
2.kv.2007 130.2 137.9 123.8
3.kv.2007 152.3 139.8 130.4
4.kv.2007 151 151.4 129.9
1.kv.2008 174.7 169.4 132.9
2.kv.2008 180 168.3 130.8
3.kv.2008 180.8 162.1 142
4.kv.2008 180.7 164.4 150.4
1.kv.2009 153.9 155.7 164.9
2.kv.2009 124.5 148.7 154.7
3.kv.2009 111.6 149.1 148.4
4.kv.2009 99.7 147.8 141
1.kv.2010 102.1 145.2 137.6
2.kv.2010 100.6 164.7 148.4
3.kv.2010 89.8 187.1 133.2
4.kv.2010 99.4 178.1 144.7
1.kv.2011 98.3 197.5 156.3
2.kv.2011 99.2 204.1 161.1
3.kv.2011 107.9 188.4 176.9
4.kv.2011 104.5 214.5 183.4
1.kv.2012 111 218.5 188.5
2.kv.2012 109.3 206.8 195.9
3.kv.2012 98.4 235 194.1
4.kv.2012 106.1 245.3 214.9
1.kv.2013 99 217 224.4
2.kv.2013 112.3 237.7 236.2
3.kv.2013 107.4 249.6 253
4.kv.2013 104.1 242.5 253.2
1.kv.2014 113.2 262.6 255.5
2.kv.2014 110.5 277.7 253.6
3.kv.2014 111.1 244.4 248.5
4.kv.2014 118.7 236.2 237.3
1.kv.2015 99.2 264.3 242.5
2.kv.2015 104.7 271.9 230.8
3.kv.2015 115.8 270.8 215.6
4.kv.2015 109.2 291.4 204.3
1.kv.2016 125.2 293.7 191.1
2.kv.2016 126.1 290.4 182.7
3.kv.2016 123.5 324.7 177.9
4.kv.2016 129.3 326.5 172.6
1.kv.2017 122.8 334.4 169.8
2.kv.2017 109.3 314.3 170.9

Kraftig økning i kraftforsyning i 2017, utsikter til vekst også i 2018

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer i kraftforsyning er nå anslått til 34 milliarder kroner, mål i løpende verdi. Anslaget ligger hele 25 prosent over tilsvarende anslag for 2016. Betydelig vekst innenfor både distribusjons- og produksjonsleddet bidrar til oppgangen. Innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet kan økningen knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, samt installering av smarte strømmålere (AMS). Arbeidet med installering av smarte strømmålere pågår i perioden 2016–2018, hvor hovedtyngden av investeringene utføres i år. For delnæringen produksjon av elektrisitet skyldes veksten blant annet utbygging av flere nye vindparker. Nye avskrivningsregler, i tillegg til at frist for å søke el-sertifikater nærmer seg, kan delvis forklare veksten i vindkraftutbyggingen.

De nyeste anslagene for 2018 tyder på videre investeringsvekst i kraftforsyning. Anslaget for neste år ligger 12 prosent over anslagene for 2017, gitt i 3.kvartal fjor. Det er særlig veksten i næringen produksjon av elektrisitet som bidrar til oppgangen, men også for overføring og distribusjon av elektrisitet ventes det vekst i 2018.

Figur 3. Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2015 2016 2017 2018
Mai t-1 24698 27533 30402 34355
Aug t-1 24227 26328 30938 34567
Nov t-1 24588 26630 31616
Feb t 25322 28100 33977
Mai t 24783 27345 34780
Aug t 24137 27213 34034
Nov t 23597 27123
Feb t+1 23114 26222

Liten nedgang i industriinvesteringene i 2017

Industriinvesteringene for 2017 anslås nå til 21,7 milliarder kroner – målt i løpende verdi. Anslaget er 2,6 prosent lavere sammenlignet med anslaget for 2016, gitt i 3. kvartal i fjor. Det er særlig næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri som står bak investeringsnedgangen i industrien. I tillegg bidrar også metallindustrien negativt. Nedgangen i disse næringene skyldes blant annet at enkelte store investeringsprosjekter, som bidro til oppgang i 2016, nå er ferdigstilt. På den annen side dempes nedgangen av et høyt investeringsnivå innenfor næringsmiddelindustrien, samt gummi, plast og mineralsk industri. Innenfor næringsmiddelindustrien skyldes veksten et høyt investeringsnivå blant produsenter av bearbeiding og konservering av fisk.

Figur 4. Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2015 2016 2017 2018
Mai t-1 13426 18828 17014 17914
Aug t-1 15053 20002 16187 18006
Nov t-1 18667 21762 18574
Feb t 21255 22388 21618
Mai t 20684 23204 22616
Aug t 21254 22988 22310
Nov t 20970 22518
Feb t+1 20603 23789

Figur 5. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2017/2016¹. Investeringsanslag registrert 3. kvartal samme år

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.3
Maskinreparasjon og -installasjon 0.0
Annen verkstedsindustri -0.3
Bygging av skip og oljeplattformer 0.7
Maskinindustri 0.2
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri 0.7
Metallvareindustri 0.1
Metallindustri -2.1
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 1.7
Oljeraff., kjemisk farmas. industri -5.2
Trykking, grafisk industri 0.2
Papir- og papirvareindustri 0.7
Trelast- og trevareindustri -0.7
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 0.0
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 1.2
Industri -2.6
¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Betydelig vekst innenfor eksportrettet industri i 2018

Nye anslag for 2018 antyder en betydelig vekst i industriinvesteringene til neste år. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2017 ligger det an til en oppgang på hele 11 prosent. Oppgangen i 2018 skyldes i stor grad at næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og næringsmiddelindustrien har en investeringsvekst på henholdsvis 40 og 27 prosent. Veksten innenfor næringsmiddelindustrien kan i likhet med i 2017 knyttes til høye investeringer innenfor delnæringen bearbeiding og konservering av fisk. Veksten i 2018 motvirkes derimot av lavere investeringsanslag innenfor metallindustrien. Tidlige anslag for neste år kan være noe usikre og bør derfor tolkes med varsomhet.

Figur 6. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2018/2017¹. Investeringsanslag registrert 3. kvartal året før

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.5
Maskinreparasjon og -installasjon -0.1
Annen verkstedsindustri -0.1
Bygging av skip og oljeplattformer 0.2
Maskinindustri 0.8
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri -0.1
Metallvareindustri 0.1
Metallindustri -6.2
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 2.7
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 8.2
Trykking, grafisk industri -0.8
Papir- og papirvareindustri 0.0
Trelast- og trevareindustri 0.8
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. -0.1
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 4.9
Industri 10.9
¹ Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Klart fall i bergverksdrift i 2017, tydelig vekst i 2018

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2017 til 584 millioner kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 15 prosent sammenlignet med året før. Anslag for 2018 indikerer derimot en tydelig oppgang sammenlignet med tilsvarende anslag for 2017.

Kilder til avvik mellom KIS og KNR

Undersøkelsen «Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning» (KIS) inngår i datagrunnlaget til Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR), men likevel kan det forekomme avvik. Årsaker til dette er:

  • Svarprosent ved frigivning av KIS er høyere enn ved frigivning av KNR.
  • KIS estimerer populasjonstall for industri og kraftforsyning ved å bruke årlig strukturstatistikk som oppblåsingsgrunnlag, mens KNR fremskriver årlige nasjonalregnskapstall (t-2) med endringsrater fra KIS.
  • KNR har innarbeidet oppdaterte retningslinjer for føring av nasjonalregnskap, som fører til at forsknings- og utviklingstjenester nå føres som investering istedenfor som løpende driftskostnad. KIS dekker ikke slike investeringer.
  • KIS benytter direkte metode ved sesongjustering av tidsserier, mens KNR benytter indirekte metode.