Nedjustert fall i oljeinvesteringene i 2017

Publisert:

Investeringsanslagene for rørtransport og utvinning av olje og gass indikerer at fallet i 2017 blir noe lavere enn anslått i forrige kvartals undersøkelse. Anslag for 2018 antyder et videre fall til neste år. Samtidig ventes det å komme til nye prosjekter i senere undersøkelser som i så fall vil heve anslaget for 2018.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 3. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport
2007 121129
2008 133400
2009 148061
2010 145644
2011 157766
2012 190681
2013 221795
2014 237056
2015 203736
2016 167588
2017 155627

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 155,6 milliarder kroner for 2017. Dette er en nedgang på 7,1 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2016, gitt i 3. kvartal samme år. Dette er et lavere fall enn antydet i forrige undersøkelse. Da viste anslagene for 2017 et fall på 9,1 prosent. Det lavere fallet som indikeres nå, kommer som følge av en oppjustering av anslaget for 2017 fra forrige måling og en nedjustering i anslaget gitt for 2016 i tilsvarende målinger i fjor, som vist i figur 2 under.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2015 2016 2017 2018
Mai t-1 192967 192477 154905 143970
Aug t-1 195426 188878 152194 141748
Nov t-1 199054 179204 146643
Feb t 199061 171758 149403
Mai t 200262 169896 154381
Aug t 203736 167588 155627
Nov t 204297 169129
Feb t+1 201191 163341

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Nedjustert anslag for 2018

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2018 blir nå anslått til 141,8 milliarder kroner. Dette er 1,5 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Lavere tall innenfor letevirksomheten mer enn veier opp for noe høyere estimater innenfor feltutbygging og felt i drift.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2018/2017. Investeringsanslag registrert 3. kvartal året før¹

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.3
Nedstengning og fjerning -1.3
Landvirksomhet -2.0
Felt i drift -1.1
Feltutbygging -0.7
Leting og konseptstudier -1.5
Utvinning og rørtransport -6.9
1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Anslaget for 2018 er 6,9 prosent lavere enn sammenlignbare tall for 2017, gitt i 3. kvartal 2016. Alle investeringsområder viser nedgang, men det er nedgangen innen landvirksomhet og leting og konseptstudier som bidrar mest til nedgangen i olje- og gassinvesteringene som antydes fra 2017 til 2018, slik figur 3 over viser.

I investeringsstatistikken blir utbyggingsprosjekter først inkludert i statistikken når plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til myndighetene. Etter planen skal det leveres PUD på en rekke utbyggingsprosjekter innen utgangen av inneværende år. I så fall vil disse komme med i undersøkelsen for 4. kvartal 2017 eller 1. kvartal 2018, avhengig av hvor sent på året søknadene blir levert. De største av disse er Johan Castberg og Snorre Expansion. I tillegg planlegges det å komme mange PUD- søknader også til neste år. De største av disse er Johan Sverdrup fase 2 og Skarfjell. Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene, ligger det, isolert sett, an til vesentlig høyere investeringer innen feltutbygging i 2018 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå.

Lavere investeringsfall i 2017

Investeringene for 2017 innenfor næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 155,6 milliarder kroner. Mens olje- og gass investeringene fra 2015 til 2016 falt med hele 18,8 prosent anslås fallet i 2017 i denne målingen til å bli på 7,1 prosent.

Dette er også et langt lavere fall enn det som ble indikert for 2017 i de tidligste anslagene gitt for dette året i fjor sommer. Da antydet anslagene for 2017 et fall på nesten 20 prosent. Årsaken til det langt lavere fallet som antydes for 2017 nå er at anslagene gitt for 2016 falt betydelig gjennom anslagssyklusen, mens anslagene for 2017 har utviklet seg mer stabilt. Dette illustreres godt i figur 2 over.

Det er anslagene innen investeringsområdene felt i drift, nedstengning og fjerning samt landvirksomhet som bidrar mest til nedgangen som indikeres for 2017, mens anslagene for feltutbygging og rørtransport går i motsatt retning og bidrar til å bremse nedgangen, slik figur 4 under viser.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2017/2016. Investeringsanslag registrert 3. kvartal samme år

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport 0.6
Nedstengning og fjerning -2.9
Landvirksomhet -2.3
Felt i drift -3.9
Feltutbygging 1.7
Leting og konseptstudier -0.2
Utvinning og rørtransport -7.1
1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

De utførte investeringene økte fra 35,6 milliarder kroner i 1. kvartal til 39,4 milliarder i 2. kvartal. Denne økningen følger godt sesongmønsteret og gir derfor en sesongjustert vekst på bare 0,6 prosent. Rettighetshavernes anslag for 3. og 4. kvartal er nå på henholdsvis 40,9 og 39,7 milliarder kroner. Mens utførte investeringer i første halvår ble 75 milliarder kroner anslås det altså at de skal øke til 80,6 milliarder i andre halvår. Høyere investeringer i andre halvår enn i første halvår er i tråd med sesongmønsteret.

Nærmere om avgrensning av olje- og gassinvesteringene

Investeringskategorien feltutbygging dekker aktiviteten fra Plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til godkjenning hos myndighetene til produksjonsstart. Olje- og gassinvesteringene dekker ikke utbyggingsprosjekter før de blir besluttet av rettighetshaverne. Før denne beslutningen fattes, kan det i mange tilfeller være stor usikkerhet knyttet til hvor vidt prosjektene i det hele tatt blir realisert, og eventuelt når investeringene vil komme.