Energiforbruket økte mest i tjenesteyting

Publisert:

I 2016 økte netto innenlands energiforbruk med 1,5 prosent og utgjorde 215 TWh. Med en vekst på 7 prosent var offentlig og privat tjenesteyting den forbruksgruppen med størst økning i forbruket.

Husholdningenes energiforbruk økte i 2016 med 1,2 prosent til 49,8 TWh, mens energibruk i industrien og til transportformål var tilnærmet uendret fra året før.

Hva er nytt i tallene fra og med 2010?

Figur 1. Netto innenlands forbruk ekskl. råstoff

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Industri og bergverk 72.7 72.9 70.2 70.3 69.1 70.1 70.2
Transport 56.0 56.1 57.0 55.3 55.2 54.8 54.9
Husholdninger 54.1 48.5 51.2 50.4 47.1 49.2 49.8
Andre forbruksgrupper 41.5 38.3 39.6 39.6 37.0 37.5 39.9

Mer enn doblet forbruk av biobrensel i transport

Industri og bergverk sto for en tredjedel av det totale energiforbruket i 2016, mens 26 prosent ble brukt til transport og 23 prosent ble brukt av private husholdninger.

Figur 2. Netto innenlands forbruk ekskl. råstoff av ulike energiprodukter. 2016

Industri og bergverk Transport Husholdninger Andre forbruksgrupper
Kull og kullprodukter 7786 0 0 0
Naturgass 2889 1250 42 441
Olje og oljeprodukter (ekskl. bio) 9666 49020 3726 6999
Biobrensler 2423 4014 5759 403
Avfall 1269 0 0 96
Elektrisitet 45757 629 38938 28201
Fjernvarme 412 0 1332 3740

Selv om autodiesel utgjør den største andelen av forbruket i transport, gikk forbruket av autodiesel ned med 3 prosent i 2016. Bruk av biodrivstoff i transport ble derimot mer enn doblet og utgjorde 3,9 TWh. Forbruk av elektrisitet dominerer i tjenesteyting og husholdninger, og dette har økt med 2 prosent sammenliknet med 2015. Forbruk av fjernvarme i husholdninger og tjenesteyting var 10 prosent høyere enn i 2015.

7 prosent primær energi fra fornybare energikilder

Produksjon av primære energiprodukter fra fornybare kilder – biobrensler, fornybart avfall og elektrisitet produsert i vann- og vindkraftverk økte med om lag 5 TWh sammenliknet med året før og utgjorde 159 TWh, eller 7 prosent av den primære energiproduksjonen i Norge. Produksjon av primære energiprodukter fra ikke-fornybare kilder – naturgass, råolje og oljeprodukter utgjorde i 2270 TWh i 2016. Med en andel på 49 prosent utgjør utvinning av naturgass den største andelen av den primære energiproduksjonen i Norge.

Figur 3

Figur 3. Energibalanse for Norge, 2016. Foreløpige tall. Klikk på bildet for større versjon.

Kontakt