Energibruk til transport

Energibruk til transportformål i Norge

Publisert:

Den totale innenlandske energibruken til transportformål har vært relativt stabil i perioden 2010-2016. De siste årene har det vært en marginal nedgang i dette forbruket, fra 57 terawattimer (TWh) i 2012 til 55 TWh i 2016.

Energibruk i veitransport utgjør den absolutt største og økende andelen av den totale energibruken til transportformål.

Energibruk i ulike transportformer

Siden 2010 har energibruken i veitransport økt fra 38 til 40 TWh og utgjorde 72 prosent av totalen for transport (figur 1). Energiforbruk til kysttransport utgjør den nest største andelen og har i gjennomsnitt ligget på rundt 20 prosent i årene 2010-2016. I motsetning til energibruk i veitransport har dette forbruket gått ned med 3 TWh siden 2010 og utgjorde 10 TWh (18 prosent av totalen) i 2016. Banetransport, som utgjør en meget liten del av totalforbruket, har hatt en relativt stabil energibruk i perioden. Det samme gjelder lufttransport som sto for om lag 8 prosent av totalforbruket i 2016.

Figur 1. Innenlandsk energibruk til transportformål fordelt på transportformer. 2016. Prosent

2016
Veitransport 72 % 72
Banetransport 1% 1
Lufttransport 8% 8
Kysttransport 18% 18

Figur 2 viser utviklingen i energibruk for ulike transportformer i perioden 2010–2016, der også internasjonal luft- og sjøfart er med. Denne figuren følger avgrensninger i energibalansen for Norge, og i energibalansen er energibruk i internasjonal sjø- og luftfart definert som mengder drivstoff levert til skip og sivile fly (uavhengig av nasjonalitet) til forbruk i internasjonale reiser med gods eller passasjerer. Energibruk i norske skip og fly som reiser mellom utenlandske destinasjoner er ikke inkludert.

Figur 2. Energibruk til transportformål i Norge inkludert internasjonal sjø- og luftfart. 2010 -2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Internasjonal luftfart 5 6 6 7 7 7 6
Internasjonal sjøfart 4 4 4 3 2 2 1
Kysttransport 13 13 14 12 11 10 10
Innenlands luftfart 4 5 5 5 5 5 5
Banetransport 1 1 1 1 1 1 1
Veitransport 38 38 38 38 38 39 40

Energibruk i internasjonal sjøfart har gått ned med 71 prosent siden 2010 og utgjorde i 2016 litt over 1 TWh. I tilsvarende periode har internasjonal luftfart hatt en økning i energibruken på 17 prosent. I 2016 ble det brukt 6 TWh til denne typen transportformål.

Energi til transport innenlands utgjør en fjerdedel av totalt sluttforbruk av energi i Norge.

Foreløpige tall for 2016 viser at energibruk til innenlands transportformål utgjorde 26 prosent av netto innenlands sluttforbruk av energi (ekskludert bruk som råstoff). Denne andelen har vært om lag uendret siden 2010.

I tabell 1 sammenliknes netto innenlands sluttforbruk av ulike energiprodukter med energibruk til ulike transportformål.

Tabell 1. Netto innenlands sluttforbruk av energi og energibruk til ulike transportformer. 2016. TWh og prosent.

Til tabellen

Bruk av autodiesel står for den største andelen av forbruket i veitransport, og utgjør om lag halvparten av den totale energibruken til transportformål. I 2016 ble det brukt om lag 27 TWh autodiesel, 8 TWh bensin og 4 TWh bioetanol og biodiesel i veitransport.

Forbruket av marine gassoljer dominerer i innenlands og internasjonal sjøfart, med andeler på henholdsvis 80 og 52 prosent av energibruken i disse sektorene i 2016. I tillegg brukes naturgass, tungdestillater og tungolje i sjøfart.

I 2016 ble det til sammen brukt 10,5 TWh jetparafin i innenlands og internasjonal luftfart, som er en nedgang på 11 prosent fra året før.

Mer autodiesel, mindre bensin

Det brukes mindre og mindre bilbensin i veitransport. I årene 2010-2016 har andelen bensin i veitransport blitt redusert fra 34 til 20 prosent. Andelen autodiesel (ekskludert biodiesel) økte hvert år fra 2010 til 2015. I 2016 gikk denne andelen ned med 4 prosent, og forbruket ble redusert til 2014-nivå. Dette kan delvis forklares med at forbruk av flytende biobrensler til transport økte betraktelig i 2016. Forbruket av flytende biobrensler til transport økte fra 1,6 TWh i 2015 til 3,9 TWh i 2016, og utgjorde 10 prosent av energibruken til veitransport.

Figur 3. Bruk av autodiesel, bensin og biobrensler til veitransport 2010-2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Flytende biobrensler og biogass 4 4 4 4 4 4 10
Bensin 34 30 28 26 24 22 20
Autodiesel 63 66 68 70 72 73 69

 

Kontakt