Mer enn doblet forbruk av biodrivstoff

Publisert:

Endret:

Totalt forbruk av biobrensler økte med nesten 20 prosent i 2016 sammenlignet med året før. Den kraftige veksten skyldtes først og fremst en sterk økning i forbruket av flytende biodrivstoff som mer enn doblet seg.

Figur 1. Netto innenlands forbruk eksl. råstoff

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fornybart avfall 0.492 0.456 0.355 0.25 0.285 0.29 0.336
Biogass 0.171 0.19 0.179 0.176 0.131 0.286 0.291
Flytende biobrensler 1.614 1.562 1.731 1.694 1.611 1.74 4.035
Faste biobrensler 13.298 12.962 11.712 10.416 8.072 8.561 8.273

Netto innenlands forbruk av biobrensler var i fjor 12,9 TWh, som tilsvarer 6,2 prosent av alle energiprodukter.

Hva er nytt i tallene fra og med 2010?

Forbruket av flytende biobrensler til transport økte fra 1,6 TWh i 2015 til 3,9 TWh i 2016, en økning på 140 prosent. Det ga en total innblanding i bilbensin og autodiesel på om lag 10 prosent1, som er langt over omsetningskravet fra myndighetene på 5,5 prosent for drivstoff til veitrafikk. Ifølge Miljødirektoratet oppfyller mesteparten av biodrivstoffet brukt i fjor bærekraftskriteriene. Det er imidlertid ikke krav til å dokumentere dette for drivstoff som selges utover omsetningskravet på 5,5 prosent. I 2017 øker kravet til 7 prosent.

Små mengder biogass til transport

I tillegg til bioetanol og biodiesel brukes det også litt biogass til transport, primært i busser og renovasjonsbiler. I 2016 utgjorde det 0,125 TWh. Det er også noe eget bruk av biogass hos biogassprodusentene, som deponigass ved avfallsdeponier og avløpsgass ved kloakkrenseanlegg. Totalt ble det netto brukt snaut 0,3 TWh biogass i fjor.

Figur 2. Netto forbruk av biobrensler og biobrensler til kraft- og varmeproduksjon. 2016

Fornybart avfall Biogass Flytende biobrensler Faste biobrensler
Industri og bergverk 0.336 0.021 0.062 2.34
Transport 0 0.125 3.89 0
Privat og offentlig tjenesteyting, inkl. forsvar 0 0.146 0.016 0.241
Private husholdninger 0 0 0.066 5.693
Biobrensler til kraft- og varmeproduksjon 1.862 0.036 0.055 2.126

Ved og treavfall dominerer

To tredeler av netto innenlands forbruk av biobrensler var i 2016 bruk av faste biobrensler, som blant annet ved, pellets, treavfall og biprodukter innenfor treforedling og produksjon av papir og papirvarer. Av et totalt forbruk på 8,3 TWh faste biobrensler ble 28 prosent brukt i industrien mens nesten 70 prosent ble brukt av private husholdninger. Treavfall og biprodukter blir primært brukt innenfor industrien, mens ved primært blir brukt av husholdningene.

Mildt vær begrenset vedforbruket

Vedforbruket i private husholdninger påvirkes blant annet av temperaturen. I 2016 økte vedforbruket med 0,7 prosent. Sammenlignet med 2010 var det imidlertid en nedgang på over 30 prosent. Det skyldes blant annet at 2010 var 1 grad kaldere enn normalen mens 2016 var 1,5 grader varmere enn normalen, ifølge Meteorologisk institutt.

Biobrensler til kraft- og varmeproduksjon

I tillegg til det som regnes som netto innenlands forbruk, brukes biobrensler også i produksjon av elektrisitet og fjernvarme. Til denne transformasjonen ble det brukt 2,8 TWh i rene fjernvarmeverk og 1,3 TWh i kombinerte kraftvarmeverk. Sistnevnte er verk som samtidig produserer kraft- og varme. Til denne produksjonen brukes det noen marginale mengder biooljer og biogass, mens faste biobrensler og fornybart avfall utgjorde om lag 2 TWh hver.

Biodrivstoffet importeres

Av en total tilgang på 17 TWh biobrensler i Norge i fjor ble snaut 5 TWh importert og drøyt 12 TWh produsert her i landet. Mesteparten av importen var biodrivstoff.

1 Tallet ble endret 7. august 2017.

Kontakt