Energibruk til transportformål i Europa

Publisert:

Transport står for rundt en tredel av energiforbruket i Europa. Transportsektoren er i overveiende grad avhengig av fossile brensler, og utslippene av klimagasser øker dermed om lag parallelt med økningen i energiforbruk. Andelen oljebaserte energiprodukter til transport i Europa var om lag 95 prosent i 2014.

I 2014 var energiforbruket til transport i de 33 medlemslandene i EEA (det europeiske miljøbyrået) om lag 17,6 millioner terajoule (TJ) eller 4,9 millioner gigawattimer(GWh). Mesteparten, 82 prosent, ble brukt i EUs 15 gamle medlemsland (EU-15), mens 11 prosent ble brukt i de 13 nye EU-landene (EU-13). Resten, om lag 7 prosent, ble brukt i de andre EEA-landene. Forbruket til transport i Norge i 2014 var på rundt 55 000 GWh, som utgjør litt over 1 prosent av totalt transportforbruk i EEA.

Utvikling i Europas energiforbruk til transport

Det totale energiforbruket til transportformål økte med om lag 27 prosent i EEA-33 og 23 prosent i EU-28 i perioden 1990-2014 (figur 1). Det har imidlertid vært en klar nedgang i Europa etter 2007.

For første gang siden 1990 var det i 2008 en nedgang i energibruken til transport på om lag 1 prosent fra året før, og nedgangen ble av EEA beskrevet som resultatet av redusert transportbehov i de tidlige fasene av finanskrisen. Nedgangen i energi til veitransport og til skipstransport var større enn den økningen som dette året fant sted i bane- og lufttransport.

Figur 1. Energiforbruk i ulike transportformer 1990-2014. EU-28

Innenlands og internasjonal sjøfart Innenlands og internasjonal luftfart Banetransport Veitransport
1990 1.80 1.20 0.30 10
1991 1.80 1.20 0.40 10.10
1992 1.80 1.30 0.40 10.40
1993 1.80 1.30 0.30 10.50
1994 1.80 1.40 0.30 10.60
1995 1.80 1.40 0.30 10.70
1996 1.80 1.50 0.40 11.10
1997 2.00 1.60 0.40 11.20
1998 2.00 1.70 0.30 11.60
1999 1.90 1.80 0.30 11.90
2000 2.10 1.90 0.30 11.90
2001 2.00 1.80 0.30 12.10
2002 2.10 1.80 0.30 12.20
2003 2.20 1.90 0.30 12.30
2004 2.30 2 0.30 12.60
2005 2.30 2.10 0.30 12.60
2006 2.50 2.20 0.30 12.90
2007 2.60 2.20 0.30 13.10
2008 2.60 2.20 0.30 12.90
2009 2.40 2.10 0.30 12.60
2010 2.20 2.10 0.30 12.50
2011 2.30 2.10 0.30 12.40
2012 2.10 2.10 0.30 12
2013 2.00 2.10 0.30 11.90
2014 1.90 2.10 0.30 12.10

Energibruk fordelt på typer transport

Veitransport utgjør den klart største andelen av energiforbruket til transportformål både i Norge og Europa (figur 2). Veitransport i Norge utgjør imidlertid en klart lavere andel (60 prosent) av energiforbruket enn samlet for EU-28-landene (74 prosent). I EU-13 vokste energiforbruket i veitransport med 86% mellom 1990 og 2014. I EU-15 vokste det med 15% i samme periode. Dette samsvarer med en økning på om lag 20% i etterspørsel etter personbiler de siste tjue årene og en økning på over 70% i godstransport i EU-13 i løpet av de siste ti årene.

Figur 2.

Figur 2. Energibruk til transportformål i Norge¹ og EU-28, etter type transport. 2014. Prosent

Andelen av energiforbruket til skip og båter er klart høyere i Norge (20 prosent) enn i EU-landene (11 prosent). I tallene for Norge er drivstoff levert til fartøyer av andre nasjonaliteter («internasjonale skip og flyselskaper») også inkludert, men ikke det som norske skip/fly kjøper av drivstoff i utlandet. Norges energibruk til transport utgjør vel 1 prosent av det totale transportforbruket i EEA.

I perioden 1990 til 2014 er det luftfart (innenlands og internasjonal sammenlagt) som relativt sett har hatt den største økningen i energibruken i EEA-33, med 77,4 prosent. I 2014 utgjorde luftfart om lag 13 prosent av energiforbruket til transportformål i Europa. I 1990 var andelen rundt 9 prosent.

Siden 1990 har det vært nedgang i andelen av forbruket av bensin til veitransport, mens bruken av diesel har vært økende. I perioden 1990-2014 ble andelen bensin i veitrafikk redusert fra 43 til 20 prosent. I samme periode økte andelen diesel fra 31 til 49 prosent i EU-28 (figur 3).

Figur 3. Forbruk av bensin og diesel til veitransport. EU-28. 1990-2014

Diesel Bensin
1990 4.10 5.80
1991 4.20 5.80
1992 4.40 5.90
1993 4.50 5.90
1994 4.70 5.80
1995 4.80 5.80
1996 5.10 5.80
1997 5.30 5.80
1998 5.60 5.80
1999 5.90 5.90
2000 6.10 5.60
2001 6.30 5.50
2002 6.60 5.40
2003 6.90 5.20
2004 7.30 5.00
2005 7.50 4.80
2006 7.80 4.60
2007 8.00 4.50
2008 8.00 4.20
2009 7.80 4.10
2010 7.90 3.80
2011 7.90 3.70
2012 7.70 3.40
2013 7.80 3.30
2014 7.90 3.30

 

 

EEA (2016): Transitions towards a more sustainable mobility system. EEA Report Nr 34/2016. https://www.eea.europa.eu/publications/term-report-2016

Kontakt