375955
/arbeid-og-lonn/statistikker/arborg/aar
375955
statistikk
2019-04-29T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Kultur og fritid
no
arborg, Fagforeiningsmedlemmer og streikar, fagorganisasjonar, fagorganiserte, medlemsbedrifterArbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Organisasjoner og medlemskap, Arbeid og lønn, Kultur og fritid
true

Fagforeiningsmedlemmer og streikar

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

24 142

tapte arbeidsdagar som følge av arbeidskonfliktar i 2018

Fagforeiningsmedlemmer og streikar
201620172018Endring siste år1
1Det varierer noko frå år til år kva for fagforeiningar som svarar på undersøkinga, særleg når det gjeld små foreiningar ikkje tilslutta nokon av dei fire store hovudsamanslutningane. Endringstal for gruppa «Andre fagforeiningar i alt» må derfor tolkast med varsemd.
Fagforeiningsmedlemmer
Alle arbeidstakarorganisasjonar1 813 9791 831 0961 857 78726 691
Landsorganisasjonen i Norge i alt917 122925 605936 71111 106
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund i alt215 591217 724222 3924 668
UNIO Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede349 219359 054367 9788 924
Akademikerne i alt199 174203 102208 5975 495
Andre arbeidstakarorganisasjonar i alt132 873125 611122 109-3 502
201620172018Endring siste to år
Streikar og lockoutar
Arbeidskonfliktar141011-3
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt8 8584013 502-5 356
Tapte arbeidsdagar165 7988 94224 142-141 656

Om statistikken

Statistikken gir tal på fagforeiningsmedlemmer, medlemmer av arbeidsgivarorganisasjonane samt arbeidskonfliktar (streikar og lockouts). Den er basert på frivillig rapportering frå fagforeiningane og frå arbeidsgivarorganisasjonane.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Tilsette i arbeidsgivarorganisasjonane Tilsette i medlemsverksemdene omfattar alle tilsette uavhengig av om dei faktisk er sysselsette på teljingstidspunktet eller ikkje.

Medlemer i arbeidstakarorganisasjonane Tal på medlemer i arbeidstakarorganisasjonar omfattar alle registrerte medlemer, også ikkje-yrkesaktive som studentar, pensjonistar med vidare per 31.12.

Hovudsamanslutning Med hovudsamanslutning meinast ein samanslutning av fleire organisasjonar enten på arbeidstakar- eller arbeidsgivarsida.

Arbeidskonflikt Med arbeidskonflikt meinast ein mellombels arbeidsstans av minst ein dags varigheit. Talet på konfliktar per år blir rekna ut frå talet på forbund som har hatt grupper av arbeidstakarar i ein arbeidskonflikt. Ein konflikt som er avbrote, men som seinare vert oppatt teke av same grunn, blir talt som ein konflikt om ikkje avbrotet går over to månadar. Over denne tid skal den telle som ny konflikt. Ein konflikt som er oppstått eit år og som fortsett neste år skal tas med i begge åra. I utgangspunktet skiljes det mellom to ulike hovudtypar av arbeidskonfliktar, streik og lockout. Med streik meinast nedlegging av arbeidet frå dei tilsette si side. Streik er et middel som vanlegvis brukast i ein konflikt mellom ein fagforeining o.l. og ein eller fleire arbeidsgivarar for å presse frem bere lønns- og arbeidsvilkår. Følgjande typar streikar er med i statistikken: Lovlege streikar, ulovlege streikar, sympatistreikar, politiske eller proteststreikar, generalstreikar, arbeidsstopp sett i stand av tilsette. Lockout som konfliktmiddel er arbeidsgivarsidas svar på streikar. Ein lockout inneber at arbeidstakarar blir utestengt frå arbeidet inntil partane er blitt einige om ein måte å løyse usemje på.

Arbeidstakarar Med tal på arbeidstakarar som blir involverte av konflikten meinast fast tilsette, mellombels tilsette, sesongarbeidarar og deltidstilsette. Deltidstilsette blir talt som individ på same måte som heiltidstilsette. Tilsette som er fråverande grunna sjukdom eller permisjonar samt ubetalte familiemedlemmer er ikkje med i statistikken.

Talet på tapte arbeidsdagar Varigheita av ein konflikt blir målt i talet på tapte arbeidsdagar, dvs. vyrkedagar per uke for den aktuelle gruppa i konflikt, ikkje kalenderdagar.

Standard klassifikasjonar

Næringsgruppering. Sentralt i lønnsstatistikken står gruppering etter næringer i tråd med Standard for næringsgruppering (SN 2002), som er den norske versjonen av den internasjonale standarden International Industrial Classification (SIC94).

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Fagforeiningsmedlemmer og streikar
Emne: Arbeid og lønn

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå.

Kor ofte og aktualitet

Årleg.

Internasjonal rapportering

ILO

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Ikkje relevant

Bakgrunn

Føremål og historie

Formålet med statistikken er å gje ein oversikt over kor stor del av befolkninga som er organisert i ein arbeidstakarorganisasjon og gje et oversyn over talet på konfliktar, tapte arbeidsdagar og talet på tilsette som er involverte i konfliktane. I tillegg for arbeidsgivarorganisasjonane å gje ein oversikt over tal på medlemsverksemder totalt og med tariffavtale, samt tal på tilsette i disse verksemdene. SSB har sidan 1977 utarbeidd årleg statistikk over medlemer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar og sidan 1922, med unntak av årene 1940-1944, utarbeidd årleg statistikk over arbeidskonfliktar.

Brukarar og bruksområde

Sentrale brukarar er forskings- og utredningsinstitusjonar samt media. Det blir levert tal til Eurostat og OECD etter avtale.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen.  Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Frivillig undersøkelse.

EØS-referanse

Nei.

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfattar alle føretak i SSBs Verksemd- og føretaksregister (VoF)  i næringsgruppene "Næringslivs- og arbeidsgivarorganisasjonar", og "Arbeidstakarorganisasjonar". Populasjonen omfattar landsomfattande arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar som hjelper sine medlemer med tariffavtalar og lønnsforhandlingar samt hovudsamanslutningane dei einskilde organisasjonane tilhøyrar. Organisasjonar som avgrensar si verksemd til spørsmål av reint fagleg art er ikkje med i populasjonen.

Statistikken omfattar arbeidskonfliktar som involverer tilsette eller ein eller fleire arbeidsgivarar. Ein arbeidskonflikt definerast som ein mellombels arbeidsstans bevisst sett i verk av ei gruppe arbeidarar (streik) eller av ein eller fleire arbeidsgivarar (lockout) for å tvinga gjennom eit krav.

Datakjelder og utval

SSB sitt skjema "Medlemstal og konfliktar". SSB sitt Verksemd- og føretaksregister blir nytta for å kartlegge populasjonen via næringskoden.

Totalteljing for alle føretak som omfattast av populasjonen. SSB sender skjema til alle arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonane som hjelper sine medlemer med tariffavtalar og lønnsforhandlingar samt hovudsamanslutningane dei einskilde organisasjonane tilhøyrar.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er ein frivillig skjemaundersøking med teljingstidspunkt 31.12. i det året statistikken gjelder for. SSB sender ut skjema til alle organisasjonane som skal vera med i undersøkinga.

Det blir føretatt manuelle kontrollar for å sikre konsistens i datamaterialet frå år til år i dei ulike organisasjonane. Ved tvil om dei oppgitte tala vert organisasjonane kontakta. Statistikken vert i tillegg kontrollert opp mot opplysningar om arbeidskonfliktar som Riksmeklingsmannen har registrert og mekla i.

Sesongjustering

Ikkje relevant.

Konfidensialitet

Ikkje relevant.

Samanlikningar over tid og stad

Statistikken er samanliknbar attende til 1977.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

En mogleg feilkjelde er feilrapportering frå oppgåvegivar. Det vil seie at organisasjonane enten kan føra feil tal på medlemer på skjema (skrivefeil) eller at dei sjølve er usikre på medlemstalet, talet på tilsette som streikar og tapte arbeidsdagar. Ei anna usikkerheit eller feilkjelde er når organisasjonar ikkje svarar, sjølv om det høyrer til sjeldanheitene.

Statistikken byggjer på ei totalteljing og vi unngår dermed usikkerheit med utvalsvarians og fråfall i utvalsundersøkingar.

Registerfeil. Ei mogeleg feilkjelde er at alle organisasjonane ikkje har korrekt næringskode i Verksemd- og føretaksregisteret, og av den grunn ikkje kjem med i teljinga.

Revisjon

Ikkje relevant.

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB