Sterk nedgang for detaljhandelen i desember

Publisert:

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med hele 5,7 prosent fra november til desember 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 2,9 prosent fra oktober til november. Det var bred nedgang blant detaljhandelsnæringene i desember, men butikkhandel med elektronikk bidro mest til nedgangen.

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for desember. Pandemien og tilhørende restriksjoner har bidratt til at nordmenn gjennom 2020 har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av nedgang i grensehandelen og mindre reising. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene.

1 Mars 2020 og påfølgende måneder er behandlet som ekstremverdier i sesongjusteringsrutinen. Trenden har derfor blitt tatt ut fra figuren for de seneste månedene.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Sesongjustert Trend
Des. 2014 100.8 100.4
Jan. 2015 100.0 100.6
Feb. 2015 100.8 100.7
Mar. 2015 100.9 100.7
Apr. 2015 103.5 100.7
Mai. 2015 98.7 100.5
Jun. 2015 100.1 100.4
Jul. 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.3
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.3 100.4
Des. 2015 100.2 100.3
Jan. 2016 100.8 100.1
Feb. 2016 99.7 99.8
Mar. 2016 99.0 99.6
Apr. 2016 98.8 99.4
Mai. 2016 99.9 99.4
Jun. 2016 99.9 99.4
Jul. 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.6 99.7
Sep. 2016 99.8 99.9
Okt. 2016 101.0 100.1
Nov. 2016 100.2 100.3
Des. 2016 98.3 100.5
Jan. 2017 100.2 100.8
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.3 101.3
Apr. 2017 101.1 101.5
Mai. 2017 102.6 101.7
Jun. 2017 102.5 101.7
Jul. 2017 102.3 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.6 101.9
Nov. 2017 102.9 102.1
Des. 2017 102.7 102.3
Jan. 2018 102.0 102.5
Feb. 2018 102.5 102.6
Mar. 2018 102.4 102.7
Apr. 2018 102.9 102.7
Mai. 2018 105.2 102.7
Jun. 2018 102.1 102.7
Jul. 2018 102.4 102.6
Aug. 2018 102.9 102.6
Sep. 2018 102.3 102.5
Okt. 2018 102.3 102.5
Nov. 2018 102.9 102.5
Des. 2018 101.9 102.5
Jan. 2019 103.3 102.5
Feb. 2019 101.5 102.5
Mar. 2019 102.4 102.6
Apr. 2019 104.2 102.7
Mai. 2019 102.8 102.9
Jun. 2019 102.4 103.0
Jul. 2019 103.2 103.1
Aug. 2019 103.2 103.1
Sep. 2019 103.2 103.0
Okt. 2019 102.4 102.8
Nov. 2019 103.4 102.8
Des. 2019 101.4 102.8
Jan. 2020 101.7 102.9
Feb. 2020 103.6 103.1
Mar. 2020 102.5
Apr. 2020 107.3
Mai. 2020 110.4
Jun. 2020 116.6
Jul. 2020 117.4
Aug. 2020 111.8
Sep. 2020 112.1
Okt. 2020 113.5
Nov. 2020 116.8
Des. 2020 110.1

Nedgang fra november, men kraftig opp fra desember 2019

De fleste næringene i detaljhandelen opplevde nedgang i sesongjustert omsetningsvolum fra november til desember 2020. Det største bidraget til nedgangen i totalindeksen kom fra elektronikk, men også dagligvare og butikkhandel med møbler bidro til å trekke ned indeksen. En av de få næringene som bidro til å trekke indeksen opp i desember var butikkhandel med klær.

Selv om det var en sterk nedgang fra november til desember 2020, er den totale indeksen fortsatt på et langt høyere nivå enn den var ett år tidligere. Fra desember 2019 til desember 2020 har det vært en økning i kalenderjustert omsetningsvolum for detaljhandelen på 8,0 prosent. To næringer som bidro sterkt til 12-månedersveksten var dagligvare og netthandel. Kalenderjustert omsetningsvolum for dagligvare var 10,8 prosent høyere i desember 2020 enn i samme måned i 2019, mens for netthandel er tilsvarende tall på hele 38,5 prosent.

Noe av økningen vi så i november og nedgangen i desember for de ulike næringene og spesielt elektronikk og netthandel kan skyldes en vridning av julehandelen fra desember til november, og store handledager som Black Friday. Dette er en tendens vi har sett de siste årene, men som kan ha blitt forsterket på grunn av pandemien. I 2020 ble Black Friday av mange butikker spredt utover en hel uke for å kunne ta hensyn til smittevern. I tillegg ble det oppfordret til å starte julehandelen tidligere enn normalt for å unngå trengsel i butikkene. Mange tok julegavehandelen over nettet i 2020, og startet gavekjøpet tidlig for å være sikker på at pakkene kom frem før jul.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹. Desember 2020/november 2020

Vektet bidrag Vektet bidrag
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted -0.2
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger -0.9
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger -0.7
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger -1.9
47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger -0.2
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner -0.6
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger -0.1
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg -1.3
47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner -5.7

Svært sterk vekst i detaljhandelen i korona-året 2020

Om man ser på hele året under ett, var 2020 et år med kraftig vekst for detaljhandelen. Årsveksten fra 2019 til 2020 i kalenderjustert omsetningsvolum for totalindeksen var på hele 7,7 prosent. I 2019 var den tilsvarende økningen på 0,1 prosent.

Det var netthandel som hadde den klart største årsveksten i 2020. Sammenlignet med året før var kalenderjustert volum for denne næringen opp 28,4 prosent. Netthandelen har over mange år hatt betydelig vekst, men økningen i 2020 var langt kraftigere enn de foregående årene.

Samtidig var det økningen i dagligvarehandelen som ga det største bidraget til den totale veksten i 2020. Denne næringen står for en stor del av den samlede omsetningen i detaljhandelen, og hadde en volumvekst på hele 11,9 prosent fra 2019 til 2020. Denne kraftige veksten har sammenheng med smitteverntiltak som førte til at nordmenn i mindre grad spiste på restaurant og kantiner i 2020. I tillegg førte mindre reiseaktivitet og den reduserte grensehandelen til at mer mat- og drikkevarer ble handlet inn i norske dagligvarebutikker enn i et normalt år.

Butikkhandel med sportsutstyr økte også i 2020, med årsvekst i kalenderjustert volum på 14,7 prosent sammenlignet med 2019. For sportsutstyr kom den store økningen i sommermånedene, noe som kan skyldes at mange nordmenn ferierte i hjemlandet som igjen bidro til økt salg av tur og fritidsutstyr. Kalenderjustert volum for sportsbutikkene for juni 2020 var 35,5 prosent høyere enn i samme måned i 2019, mens juli 2020 lå 41,1 prosent høyere enn juli 2019.

På den andre siden var det en nedgang i butikkhandel med klær og salg av drivstoff i 2020, som bidro til å dempe den samlede oppgangen noe.

1 Korrigert for at ukedager har ulik arbeidsintensitet og for offentlige fri- og helligdager i Norge.

Figur 3. Detaljomsetningsindeksen. Årsendring 2020/2019 for kalenderjustert volumindeks¹

Detaljomsetningsindeksen Detaljomsetningsindeksen
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 28.4
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger -2.5
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 11.5
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 8.5
47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger -1.5
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner -5.5
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 8.8
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 11.9
47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner 7.7

Sterk nedgang for eurosonen i november men økning i Norge

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en nedgang i sesongjustert omsetningsvolum fra oktober til november 2020 på 6,1 prosent. Tall for Norge viste i samme periode en solid økning på 2,9 prosent. I vårt naboland Sverige var det en oppgang på 0,6 prosent i denne perioden, mens det i Danmark var en nedgang på 3,2 prosent.

Figur 4. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Eurosonen Norge
Des. 2014 98.5 100.8
Jan. 2015 99.2 100
Feb. 2015 99.3 100.8
Mar. 2015 98.9 100.9
Apr. 2015 99.7 103.5
Mai. 2015 100.2 98.7
Jun. 2015 100.1 100.1
Jul. 2015 100.7 100.4
Aug. 2015 100.4 100.9
Sep. 2015 100.4 100.1
Okt. 2015 100.3 100.8
Nov. 2015 99.5 100.3
Des. 2015 101.2 100.2
Jan. 2016 101.1 100.8
Feb. 2016 101.2 99.7
Mar. 2016 100.9 99
Apr. 2016 100.8 98.8
Mai. 2016 101.2 99.9
Jun. 2016 101 99.9
Jul. 2016 101.8 99.1
Aug. 2016 101.8 99.6
Sep. 2016 101.5 99.8
Okt. 2016 103.2 101
Nov. 2016 102.1 100.2
Des. 2016 102.9 98.3
Jan. 2017 102.7 100.2
Feb. 2017 102.9 101.3
Mar. 2017 104 101.3
Apr. 2017 103.5 101.1
Mai. 2017 104.1 102.6
Jun. 2017 104.2 102.5
Jul. 2017 104.4 102.3
Aug. 2017 103.8 101.9
Sep. 2017 105.3 101.2
Okt. 2017 103.8 101.6
Nov. 2017 105.5 102.9
Des. 2017 105.6 102.7
Jan. 2018 104.6 102
Feb. 2018 104.6 102.5
Mar. 2018 105.6 102.4
Apr. 2018 105.7 102.9
Mai. 2018 106 105.2
Jun. 2018 105.8 102.1
Jul. 2018 105.9 102.4
Aug. 2018 106 102.9
Sep. 2018 105.7 102.3
Okt. 2018 106.7 102.3
Nov. 2018 107.1 102.9
Des. 2018 106.5 101.9
Jan. 2019 107.2 103.3
Feb. 2019 107.7 101.5
Mar. 2019 107.9 102.4
Apr. 2019 108.2 104.2
Mai. 2019 107.6 102.8
Jun. 2019 108.8 102.4
Jul. 2019 108.5 103.2
Aug. 2019 108.8 103.2
Sep. 2019 109 103.2
Okt. 2019 108.8 102.4
Nov. 2019 109.7 103.4
Des. 2019 108.8 101.4
Jan. 2020 109.5 101.7
Feb. 2020 110 103.6
Mar. 2020 98.8 102.5
Apr. 2020 87.1 107.3
Mai. 2020 104.8 110.4
Jun. 2020 110.7 116.6
Jul. 2020 109 117.4
Aug. 2020 113.5 111.8
Sep. 2020 111.8 112.1
Okt. 2020 113.4 113.5
Nov. 2020 106.5 116.8

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Dette har ført til at handlemønsteret siden mars har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongsjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongsjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Forskjeller mellom DOI og VKI

Detaljomsetningsindeksen (DOI) inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningenes elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i DOI. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens DOI beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.