Kraftig oppgang i detaljhandelen i april

Publisert:

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med hele 4,8 prosent fra mars til april 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,9 prosent fra februar til mars. Mer tid hjemme og stopp i utenlandsreiser har påvirket nordmenns handlemønster i april.

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser en kraftig vekst i det sesongjusterte omsetningsvolumet for april. Hele påskemåneden april var preget av tiltak mot spredning av Koronaviruset med strenge reiserestriksjoner og forbud mot å gjennomføre de fleste kultur- og idrettsarrangementer. Den kraftige veksten i detaljhandelen for april tyder på at nordmenn endret sitt konsummønster i retning av å bruke mindre på kjøp av tjenester til fordel for økt varekonsum innenfor enkelte varegrupper.  De store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene.

Grunnet behandlingen av mars og april som ekstremverdier er ikke trendutviklingen etter dette representativ for faktisk utvikling. Trenden har derfor blitt utelatt fra figuren for de seneste månedene. For mer informasjon, se informasjonsboksen om koronaviruset i slutten av artikkelen.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Sesongjustert Trend
April 2014 100.7 100.0
Mai 2014 99.9 100.2
Juni 2014 100.9 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.8 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.8 100.6
Mars 2015 100.9 100.7
April 2015 103.5 100.6
Mai 2015 98.7 100.5
Juni 2015 100.1 100.3
Juli 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.3
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.3 100.4
Des. 2015 100.2 100.3
Jan. 2016 100.8 100.1
Feb. 2016 99.8 99.8
Mars 2016 99.0 99.6
April 2016 98.8 99.4
Mai 2016 99.9 99.4
Juni 2016 99.9 99.4
Juli 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.6 99.7
Sep. 2016 99.8 99.9
Okt. 2016 100.9 100.1
Nov. 2016 100.2 100.3
Des. 2016 98.3 100.5
Jan. 2017 100.2 100.8
Feb. 2017 101.3 101.0
Mars 2017 101.4 101.3
April 2017 101.1 101.5
Mai 2017 102.7 101.7
Juni 2017 102.5 101.7
Juli 2017 102.3 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.6 101.9
Nov. 2017 102.9 102.1
Des. 2017 102.6 102.3
Jan. 2018 102.0 102.5
Feb. 2018 102.5 102.6
Mars 2018 102.4 102.7
April 2018 102.9 102.7
Mai 2018 105.3 102.8
Juni 2018 102.1 102.7
Juli 2018 102.4 102.7
Aug. 2018 102.9 102.6
Sep. 2018 102.4 102.6
Okt. 2018 102.3 102.5
Nov. 2018 102.9 102.5
Des. 2018 101.7 102.5
Jan. 2019 103.3 102.5
Feb. 2019 101.5 102.5
Mars 2019 102.4 102.6
April 2019 104.2 102.8
Mai 2019 102.9 102.9
Juni 2019 102.4 103.1
Juli 2019 103.2 103.2
Aug. 2019 103.3 103.1
Sep. 2019 103.3 103.0
Okt. 2019 102.3 102.8
Nov. 2019 103.5 102.8
Des. 2019 101.1 102.8
Jan. 2020 101.7 102.9
Feb. 2020 103.6
Mars 2020 102.7
April 2020 107.6

Byggevarer og sportsbutikker hadde en sterk måned

Mange av næringene i detaljhandelen hadde vekst i sesongjustert omsetningsvolum i april. Det største bidraget til veksten kom fra butikker med salg av byggevarer, fulgt av butikker med salg av sportsutstyr og fritidsbåter. Vekst var det også for salg av klær, blomster og planter, netthandel og møbler. Mer tid brukt i hjemmet og ingen utenlandsturer har trolig fått mange til å bruke tiden på å pusse opp og pynte i hjemmet.

Bransjer som derimot opplevde en nedgang i sesongjustert volum i april var apotek og bensinstasjoner. Etter en meget sterk måned for apotek i mars var omsetningsvolumet tilbake på et mer normalt nivå i april. Utbredt bruk av hjemmekontor og mindre sosialt samvær grunnet smittevernstiltak har trolig bidratt til mindre bilkjøring i april, og derav lavere omsetningsvolum for bensinstasjoner. Butikker med salg av optiske artikler bidro også på nedsiden.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

Vektet bidrag Vektet bidrag
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 0.6
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger -0.7
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 1.3
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 2.6
47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 0.0
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner -0.5
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 0.0
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 0.9
47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner 4.8

Stor forskjell på Norge og eurosonen i mars

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen opplevde samlet sett en kraftig nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen i mars. Nedgangen fra februar til mars 2020 ble på hele 11,2 prosent. Samtidig viser tallene store variasjoner mellom land. Nedgangen var særlig kraftig i landene som var hardt rammet av Koronapandemien, og der mye av detaljhandelen ble stengt helt ned. Dette gjelder land som Italia, Frankrike og Spania. Tall for Norge viste en nedgang på 0,9 prosent i samme periode. Ser vi på våre naboland Danmark og Sverige var nedgangen på henholdsvis 1,3 og 2,3 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Eurosonen Norge
Mars 2014 97.1 100.1
April 2014 97 100.7
Mai 2014 96.8 99.8
Juni 2014 97.2 100.9
Juli 2014 96.5 99
Aug. 2014 97.7 99.9
Sep. 2014 97.2 100.3
Okt. 2014 97.7 100.1
Nov. 2014 97.9 99.9
Des. 2014 98.5 100.8
Jan. 2015 99.2 100
Feb. 2015 99.1 100.8
Mars 2015 99 100.9
April 2015 99.7 103.5
Mai 2015 100.1 98.7
Juni 2015 100.2 100.1
Juli 2015 100.7 100.4
Aug. 2015 100.5 100.9
Sep. 2015 100.4 100.1
Okt. 2015 100.3 100.8
Nov. 2015 99.6 100.3
Des. 2015 101.1 100.2
Jan. 2016 101.2 100.8
Feb. 2016 101.4 99.7
Mars 2016 100.9 99
April 2016 100.9 98.9
Mai 2016 101.3 99.9
Juni 2016 101.1 99.9
Juli 2016 101.9 99.1
Aug. 2016 101.9 99.6
Sep. 2016 101.5 99.8
Okt. 2016 103.3 100.9
Nov. 2016 102.1 100.2
Des. 2016 102.8 98.3
Jan. 2017 102.8 100.1
Feb. 2017 102.9 101.3
Mars 2017 104 101.4
April 2017 103.5 101.1
Mai 2017 104.2 102.6
Juni 2017 104.2 102.5
Juli 2017 104.4 102.3
Aug. 2017 103.9 101.9
Sep. 2017 105.3 101.2
Okt. 2017 103.8 101.6
Nov. 2017 105.6 102.9
Des. 2017 105.5 102.6
Jan. 2018 104.7 102
Feb. 2018 104.7 102.5
Mars 2018 105.6 102.4
April 2018 105.6 102.9
Mai 2018 106.1 105.3
Juni 2018 105.9 102.1
Juli 2018 105.8 102.4
Aug. 2018 106.1 102.9
Sep. 2018 105.6 102.3
Okt. 2018 106.7 102.3
Nov. 2018 107.1 102.9
Des. 2018 106.4 101.7
Jan. 2019 107.2 103.3
Feb. 2019 107.7 101.5
Mars 2019 107.8 102.4
April 2019 108 104.3
Mai 2019 107.7 102.9
Juni 2019 108.7 102.4
Juli 2019 108.3 103.2
Aug. 2019 109 103.2
Sep. 2019 108.8 103.3
Okt. 2019 108.7 102.3
Nov. 2019 109.7 103.4
Des. 2019 108.6 101.1
Jan. 2020 109.5 101.6
Feb. 2020 110.2 103.6
Mars 2020 97.9 102.7

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Etter disse tiltakene ble iverksatt valgte mange butikker å stenge ned driften midlertidig eller redusere åpningstidene. I april har mange butikker vært helt eller delvis åpnet igjen. Dette har ført til at handlemønsteret i april har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Påsken påvirker tallene for mars og april

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påskehandelen.

Svarprosent for april

Grunnet korona-situasjonen og blant annet permitteringer som følge av dette er datagrunnlaget denne måneden svakere enn normalt. Svarprosenten for utvalgsdelen av DOI i april 2020 lå på 90 prosent, mot gjennomsnittlig svarprosent på 96 prosent i 2019. Dette gir noe større usikkerhet i tallene enn normalt. Samtidig mottar SSB data fra alle de største kjedene i Norge og svarprosenten for denne delen av undersøkelsen lå på 99 %, som er tilsvarende som for gjennomsnittet i 2019.

Forskjeller mellom DOI og VKI

Detaljomsetningsindeksen (DOI) inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningene elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i DOI. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens DOI beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.