Koronapandemien gir store bransjeforskjeller i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,9 prosent fra februar til mars 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 2,0 prosent fra januar til februar. Koronatiltakene fra midten av mars ga store utslag i nordmenns handlemønster.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå at detaljhandelen nådde et toppunkt sommeren 2019, etterfulgt av en negativ utvikling utover høsten. Grunnet behandlingen av mars som en ekstremverdi er ikke trendutviklingen etter dette representativ for faktisk utvikling. Trenden har derfor blitt utelatt fra figuren for de seneste månedene. For mer informasjon, se informasjonsboksen om koronaviruset i slutten av artikkelen.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Sesongjustert Trend
Mar. 2014 100.1 99.7
Apr. 2014 100.7 100.0
Mai. 2014 99.8 100.2
Jun. 2014 100.9 100.2
Jul. 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.8 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.8 100.6
Mar. 2015 100.9 100.7
Apr. 2015 103.5 100.6
Mai. 2015 98.7 100.5
Jun. 2015 100.1 100.3
Jul. 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.3
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.3 100.4
Des. 2015 100.2 100.3
Jan. 2016 100.8 100.1
Feb. 2016 99.7 99.8
Mar. 2016 99.0 99.6
Apr. 2016 98.9 99.4
Mai. 2016 99.9 99.4
Jun. 2016 99.9 99.4
Jul. 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.6 99.7
Sep. 2016 99.8 99.9
Okt. 2016 100.9 100.1
Nov. 2016 100.2 100.3
Des. 2016 98.3 100.5
Jan. 2017 100.1 100.8
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.4 101.3
Apr. 2017 101.1 101.6
Mai. 2017 102.6 101.7
Jun. 2017 102.5 101.7
Jul. 2017 102.3 101.7
Aug. 2017 101.9 101.8
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.6 101.9
Nov. 2017 102.9 102.1
Des. 2017 102.6 102.3
Jan. 2018 102.0 102.5
Feb. 2018 102.5 102.6
Mar. 2018 102.4 102.7
Apr. 2018 102.9 102.7
Mai. 2018 105.3 102.8
Jun. 2018 102.1 102.8
Jul. 2018 102.4 102.7
Aug. 2018 102.9 102.6
Sep. 2018 102.3 102.6
Okt. 2018 102.3 102.5
Nov. 2018 102.9 102.5
Des. 2018 101.7 102.5
Jan. 2019 103.3 102.5
Feb. 2019 101.5 102.5
Mar. 2019 102.4 102.6
Apr. 2019 104.3 102.8
Mai. 2019 102.9 102.9
Jun. 2019 102.4 103.1
Jul. 2019 103.2 103.2
Aug. 2019 103.2 103.1
Sep. 2019 103.3 103.0
Okt. 2019 102.3 102.8
Nov. 2019 103.4 102.8
Des. 2019 101.1 102.8
Jan. 2020 101.6
Feb. 2020 103.6
Mar. 2020 102.7

Dagligvarebutikkene hadde sterk vekst i mars

Det var store forskjeller i endringene i det sesongjusterte omsetningsvolumet for de ulike næringene i detaljhandelen i mars. Dagligvareforretningene hadde en vekst på hele 11 prosent denne måneden og bidro til å trekke den totale indeksen opp.

Dagligvarebransjen står for rundt 40 prosent av omsetningen i detaljomsetningsindeksen. Den sterke veksten innen dagligvare kan ses i sammenheng med mindre grensehandel og hamstring av dagligvarer etter at regjeringen innførte tiltak mot spredning av Koronaviruset i Norge den 12.mars.

I tillegg er dagligvarehandelen økt ved at vi spiser mer hjemme som følge av at kantiner er stengt og at vi er langt mindre på restaurantbesøk på grunn av smitteverntiltak. Andre bransjer som også opplevde vekst i omsetningsvolumet i mars var netthandel og apotek.

Kraftig nedgang for klær og sko

På den andre siden var det sterk nedgang i omsetningsvolumet i mars for butikker med salg av klær og sko. Konsumprisindeksen viste en økning i prisene på klær og sko på 4,9 prosent fra februar til mars 2020.

Betydelig nedgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet i mars var det også for bensinstasjoner og butikker med salg av sportsutstyr. Nedgangen i salget av sportsutstyr kommer etter en sterk februar måned for denne bransjen, preget av store salg.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

Vektet bidrag Vektet bidrag
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 0.8
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger -4.1
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger -1.0
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger -0.2
47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger -0.1
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner -1.1
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 0.1
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 4.2
47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner -0.9

Økning både i Norge og eurosonen i februar

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste en økning i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen på 0,9 prosent fra januar til februar 2020, samlet for landene i eurosonen. Tall for Norge viste en økning på 2,0 prosent i samme periode.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Eurosonen Norge
Feb. 2014 96.6 99.6
Mar. 2014 97 100.1
Apr. 2014 97 100.7
Mai. 2014 96.8 99.8
Jun. 2014 97.2 100.9
Jul. 2014 96.5 99
Aug. 2014 97.7 99.9
Sep. 2014 97.2 100.3
Okt. 2014 97.7 100.1
Nov. 2014 97.9 99.9
Des. 2014 98.5 100.8
Jan. 2015 99.2 100
Feb. 2015 99.1 100.8
Mar. 2015 99 100.9
Apr. 2015 99.7 103.5
Mai. 2015 100.1 98.7
Jun. 2015 100.2 100.1
Jul. 2015 100.7 100.4
Aug. 2015 100.5 100.9
Sep. 2015 100.4 100.1
Okt. 2015 100.3 100.8
Nov. 2015 99.6 100.3
Des. 2015 101.1 100.2
Jan. 2016 101.1 100.8
Feb. 2016 101.2 99.7
Mar. 2016 100.8 99
Apr. 2016 100.9 98.9
Mai. 2016 101.3 99.9
Jun. 2016 101.1 99.9
Jul. 2016 101.9 99.1
Aug. 2016 101.9 99.6
Sep. 2016 101.5 99.8
Okt. 2016 103.3 100.9
Nov. 2016 102.2 100.2
Des. 2016 102.8 98.3
Jan. 2017 102.8 100.1
Feb. 2017 102.9 101.3
Mar. 2017 104 101.4
Apr. 2017 103.5 101.1
Mai. 2017 104.3 102.6
Jun. 2017 104.2 102.5
Jul. 2017 104.4 102.3
Aug. 2017 103.9 101.9
Sep. 2017 105.3 101.2
Okt. 2017 103.8 101.6
Nov. 2017 105.6 102.9
Des. 2017 105.5 102.6
Jan. 2018 104.7 102
Feb. 2018 104.7 102.5
Mar. 2018 105.6 102.4
Apr. 2018 105.6 102.9
Mai. 2018 106.1 105.3
Jun. 2018 106 102.1
Jul. 2018 105.8 102.4
Aug. 2018 106.1 102.9
Sep. 2018 105.7 102.4
Okt. 2018 106.7 102.3
Nov. 2018 107.2 102.9
Des. 2018 106.5 101.7
Jan. 2019 107.2 103.2
Feb. 2019 107.6 101.5
Mar. 2019 107.8 102.4
Apr. 2019 108 104.3
Mai. 2019 107.7 102.9
Jun. 2019 108.7 102.4
Jul. 2019 108.2 103.2
Aug. 2019 109 103.3
Sep. 2019 108.7 103.3
Okt. 2019 108.7 102.4
Nov. 2019 109.7 103.4
Des. 2019 108.7 101.1
Jan. 2020 109.5 101.6
Feb. 2020 110.5 103.6

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Etter at disse tiltakene ble iverksatt valgte mange butikker å stenge ned driften midlertidig eller redusere åpningstidene. Dette har ført til at handlemønsteret i mars har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Trendtallet for mars som beregnes i sesongjusteringsrutinen vil kun være en fremskrevet verdi og er i mars vanskelig å tolke.

Påsken påvirker tallene for mars og april

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for mars og april grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påskehandelen.

Svarprosent i mars

Grunnet blant annet stengte butikker og permitteringer er også datagrunnlaget denne måneden svakere enn normalt. Svarprosenten for utvalgsdelen av DOI i mars 2020 lå på 90 prosent, mot 96 prosent måneden før. Dette gir noe større usikkerhet i tallene enn normalt. Samtidig mottar SSB data fra alle de største kjedene i Norge og svarprosenten for denne delen av undersøkelsen lå på 99 %, som er tilsvarende som for måneden før.

Forskjeller mellom DOI og VKI

Detaljomsetningsindeksen (DOI) inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningene elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i DOI. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling, slik som i mars.