Fortsatt økt detaljhandel i juli

Publisert:

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,6 prosent fra juni til juli 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en rekordhøy oppgang på 5,7 prosent fra mai til juni.

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser fortsatt vekst i det sesongjusterte omsetningsvolumet for juli. Veksten i juli er imidlertid beskjeden i forhold til veksten de tre foregående månedene.

Som en følge av koronaviruset og restriksjoner i forbindelse med dette ser det ut til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum. I tillegg påvirkes handelen i Norge av betydelig redusert grensehandel. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene.

Grunnet behandlingen av mars og påfølgende måneder som ekstremverdier er ikke trendutviklingen etter dette representativ for faktisk utvikling. Trenden har derfor blitt utelatt fra figuren for de seneste månedene. For mer informasjon, se informasjonsboksen om koronaviruset i slutten av artikkelen.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Sesongjustert Trend
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.8 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.8 100.6
Mars 2015 100.9 100.7
April 2015 103.5 100.6
Mai 2015 98.8 100.5
Juni 2015 100.1 100.3
Juli 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.3
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.3 100.4
Des. 2015 100.2 100.3
Jan. 2016 100.8 100.1
Feb. 2016 99.8 99.8
Mars 2016 99.0 99.6
April 2016 98.8 99.4
Mai 2016 99.9 99.3
Juni 2016 99.9 99.4
Juli 2016 99.0 99.5
Aug. 2016 99.6 99.7
Sep. 2016 99.8 99.9
Okt. 2016 100.9 100.1
Nov. 2016 100.2 100.3
Des. 2016 98.3 100.5
Jan. 2017 100.2 100.8
Feb. 2017 101.3 101.0
Mars 2017 101.4 101.3
April 2017 101.1 101.5
Mai 2017 102.6 101.7
Juni 2017 102.5 101.7
Juli 2017 102.3 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.6 101.9
Nov. 2017 102.9 102.1
Des. 2017 102.6 102.3
Jan. 2018 102.0 102.5
Feb. 2018 102.5 102.6
Mars 2018 102.4 102.7
April 2018 102.8 102.7
Mai 2018 105.2 102.7
Juni 2018 102.1 102.7
Juli 2018 102.4 102.7
Aug. 2018 102.9 102.6
Sep. 2018 102.3 102.6
Okt. 2018 102.3 102.5
Nov. 2018 102.9 102.5
Des. 2018 101.7 102.5
Jan. 2019 103.3 102.5
Feb. 2019 101.6 102.5
Mars 2019 102.4 102.6
April 2019 104.1 102.7
Mai 2019 102.8 102.9
Juni 2019 102.5 103.1
Juli 2019 103.2 103.1
Aug. 2019 103.2 103.1
Sep. 2019 103.3 103.0
Okt. 2019 102.4 102.8
Nov. 2019 103.5 102.8
Des. 2019 101.1 102.8
Jan. 2020 101.7 102.9
Feb. 2020 103.7 103.1
Mars 2020 102.5
April 2020 107.4
Mai 2020 110.4
Juni 2020 116.7
Juli 2020 117.4

Salg av bøker og sportsutstyr bidro til vekst

Mange næringer i detaljhandelen hadde vekst i sesongjustert omsetningsvolum i juli. De største bidragene til den samlede veksten kom fra butikker med salg av bøker og sportsutstyr, i tillegg til dagligvareforretninger. Dagligvarebutikkene fortsatte den sterke utviklingen de har hatt gjennom koronapandemien og omsetter nå på rekordhøyt nivå.

Sportsforretningene fortsetter veksten de har hatt siden april. På den andre siden hadde byggevareforretninger, klesbutikker og netthandel nedgang i sesongjustert omsetningsvolum i juli, og bidro dermed til å dempe veksten i totalindeksen.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

Vektet bidrag Vektet bidrag
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted -0.1
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 0.0
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 0.4
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger -0.4
47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 0.0
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 0.2
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 0.2
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 0.2
47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner 0.6

Varekonsumindeksen for juli, som viser utviklingen i husholdningenes konsum av varer, har også blitt publisert samtidig som Detaljomsetningsindeksen.

Solid økning både i Norge og eurosonen i juni

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en økning i sesongjustert omsetningsvolum fra mai til juni 2020 på 5,7 prosent. Det kommer etter en kraftig økning på 20,3 prosent fra april til mai.  Tall for Norge viste fra mai til juni en rekordhøy oppgang på 5,7 prosent. I vårt naboland Sverige var det en økning på 1,5 prosent i denne perioden, og i Danmark var økningen på 0,8 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Eurosonen Norge
Juli 2014 96.6 99
Aug. 2014 97.8 99.9
Sep. 2014 97.2 100.3
Okt. 2014 97.7 100.1
Nov. 2014 97.9 99.9
Des. 2014 98.5 100.8
Jan. 2015 99.2 100
Feb. 2015 99.1 100.8
Mars 2015 99 100.9
April 2015 99.7 103.5
Mai 2015 100.2 98.8
Juni 2015 100.1 100.1
Juli 2015 100.7 100.4
Aug. 2015 100.5 100.9
Sep. 2015 100.4 100.1
Okt. 2015 100.3 100.8
Nov. 2015 99.6 100.3
Des. 2015 101.1 100.2
Jan. 2016 101.1 100.8
Feb. 2016 101.4 99.8
Mars 2016 100.8 99
April 2016 100.9 98.8
Mai 2016 101.3 99.9
Juni 2016 101.1 99.9
Juli 2016 101.9 99
Aug. 2016 101.9 99.6
Sep. 2016 101.5 99.8
Okt. 2016 103.3 100.9
Nov. 2016 102.2 100.2
Des. 2016 102.8 98.3
Jan. 2017 102.8 100.2
Feb. 2017 102.9 101.3
Mars 2017 104 101.4
April 2017 103.5 101.1
Mai 2017 104.2 102.6
Juni 2017 104.2 102.5
Juli 2017 104.4 102.3
Aug. 2017 103.9 101.9
Sep. 2017 105.3 101.2
Okt. 2017 103.8 101.6
Nov. 2017 105.6 102.9
Des. 2017 105.5 102.6
Jan. 2018 104.7 102
Feb. 2018 104.7 102.5
Mars 2018 105.6 102.4
April 2018 105.6 102.8
Mai 2018 106.1 105.2
Juni 2018 105.9 102.1
Juli 2018 105.8 102.4
Aug. 2018 106.1 102.9
Sep. 2018 105.7 102.3
Okt. 2018 106.7 102.3
Nov. 2018 107.2 102.9
Des. 2018 106.4 101.7
Jan. 2019 107.2 103.3
Feb. 2019 107.7 101.6
Mars 2019 107.8 102.4
April 2019 108 104.1
Mai 2019 107.8 102.8
Juni 2019 108.8 102.5
Juli 2019 108.3 103.2
Aug. 2019 109 103.2
Sep. 2019 108.7 103.3
Okt. 2019 108.7 102.4
Nov. 2019 109.7 103.5
Des. 2019 108.7 101.1
Jan. 2020 109.5 101.7
Feb. 2020 110.2 103.7
Mars 2020 98.7 102.5
April 2020 86.8 107.4
Mai 2020 104.4 110.4
Juni 2020 110.4 116.7

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Dette har ført til at handlemønsteret siden mars har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongsjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongsjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Svarprosent for juli

Grunnet korona-situasjonen og blant annet permitteringer som følge av dette er datagrunnlaget denne måneden svakere enn normalt. Svarprosenten for utvalgsdelen av DOI i juli 2020 lå på 91 prosent, mot gjennomsnittlig svarprosent på 96 prosent i 2019. Dette gir noe større usikkerhet i tallene enn normalt. Samtidig mottar SSB data fra alle de største kjedene i Norge. Svarprosenten for denne delen av undersøkelsen lå på 100 prosent, mot gjennomsnittlig svarprosent på 99 prosent i 2019.

Forskjeller mellom DOI og VKI

Detaljomsetningsindeksen (DOI) inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningene elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i DOI. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens DOI beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.